Palaute       sv EN  

Perustietoa / Usein kysyttyä Jätkäsaaresta

Näkymä Saukonpaadesta. Kuva: Antti Pulkkinen
Näkymä Saukonpaadesta. Kuva: Antti Pulkkinen

Miten sataman melutasoa valvotaan?

Sallitut melutasot määritellään satamien ympäristöluvissa. Länsisataman vuonna 2016 voimaan tuleen luvan mukaan melun A-keskiäänitaso ei saa asuinrakennusten sisäpihoilla tai muilla ulko-oleskelualueilla (mukaan lukien parvekkeet) ylittää päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB.

Kesällä 2016 tehdyssä selvityksessä sekä päivä- että yöaikaisten äänitasojen todettiin alittavan raja-arvot. Lähimpien asuinrakennusten (Tyynenmerenkatu 7 ja Tyynenmerenkatu 5) sisäpihoilla laskettu päiväajan melutaso oli suurimmillaan 45–47 dB (raja-arvo 55 dB). Yöllä suurin sisäpihojen melutaso oli 32–33 dB (raja-arvo 50 dB). Selvityksen melutasot ovat vuorokauden keskiäänitasoja.

Muutamilla Helsingin Sataman laitureilla on valmiudet syöttää aluksille sähköä suoraan laiturilta, jolloin ääntä tuottavien apumoottoreiden käytön tarve vähenisi. Maasähkön käyttöä varten laivoissa tulisi kuitenkin olla maasähkön vastaanottoon sopiva tekniikka ja maissa maasähkömuuntamo. Näiden rakentaminen vaatii mittavia muutostöitä sekä satamassa että aluksilla.

Miten sataman ilmanlaatua valvotaan?

Sallitut päästötasot määritellään satamien ympäristöluvissa. Mittaus satamaliikenteen vaikutuksesta ilmanlaatuun perustuu ympäristölupaan ja HSY:n mittaussuunnitelmaan, joiden mukaisesti ilmanlaadun mittausasema sijaitsee Helsingin Sataman jossain satamanosassa joka toinen vuosi. Länsisatamassa se oli vuonna 2014.

HSY:n mittausasemat mittaavat ilmanlaatua jatkuvasti, joten myös hetkelliset piikit näkyvät. Ilmanlaatuun satamassa vaikuttavat myös esimerkiksi muun liikenteen päästöt, kaukokulkeumat ja sääolot (tuulisuus yms.).

Miksi Jätkäsaaressa on niin vähän roskiksia? Miksi kaupunki ei järjestä niitä lisää?

Vastuu katualueen kunnossapidosta jakautuu kaupungin ja kiinteistöjen välillä. Kiinteistöjen (esim. asunto-osakeyhtiöiden) vastuulle kuuluu niiden edessä olevan jalkakäytävän roska-astioiden hankinta ja tyhjennys. Kaupunki ja Helsingin Satama kantavat vastuunsa omien kiinteistöjensä osalta. Esimerkiksi Huutokonttorin Tyynenmerenkadun puoleiselle sivulle ja Verkkokaupan läheisyyteen on tuotu syväkeräyssäiliöt. Myös aukioille on tuotu väliaikaiset roskikset, jotka siirtyvät rakentamisen painopisteen mukaan helpottamaan rakentamisenaikaisia haittoja. Tulevien päiväkotien ja koulujen kiinteistöjen edustoille tulee aikanaan roska-astiat.

Jokaisen työmaan tulee huolehtia omasta jätehuollostaan.

Tuleeko katujen varsille puita ja istutuksia?

Jätkäsaaren asuntokadut ovat niin kapeita, ettei niille ole mahdollista saada istutuksia. Aukioille on kaavailtu mahdollsimman paljon puita, mutta valitettavasti niitä on jouduttu vähentämään mm. pelastusreittien ja huoltoliikenteen takia.

Tyynenmerenkadun yhteiskäyttöpylväisiin on istutettu köynnöksiä, jotka tulevaisuudessa vehreyttävät katunäkymää. Myös Hyväntoivonpuiston kohdalle Välimerenkadulle ja Atlantinkadulle on tulossa jonkin verran puita. 

Voiko Jätkäsaaressa oleville rotille tehdä jotain?

Helsingin ympäristökeskuksen mukaan rotta kuuluu kaupungin luontoon. Usein rottia havaitaan silloin, kun niille on tarjolla poikkeuksellista ravintoa, kuten maahan jäänyttä linnunruokaa, puusta pudonneita omenoita tai jätteitä. Rottia saattaa liikkua tavallista enemmän myös rakennus- ja räjäytystyömaiden ympäristössä.

Yksittäisiä rottahavaintoja ei yleensä pidetä toimenpiteitä aiheuttavana terveyshaittana. Mikäli rottia on paljon, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä tarpeellisista toimenpiteistä vahinkoeläinten hävittämiseksi.

Rotan (ja muiden tuhoeläinten) hävittäminen kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle. Rottahavainnoista kannattaakin ottaa ensin yhteyttä kiinteistön omistajaan tai isännöitsijään. Rotista Helsingin puistoissa ja katualueilla voi ilmoittaa suoraan rakennusviraston asiakaspalveluun. http://www.hel.fi/www/hkr/fi/Asiakaspalvelu/

Onko Jätkäsaaressa tarpeeksi puistoja ja leikkipaikkoja lapsille? Entä aikuisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet?

Kantakaupunkimaisesta rakentamisesta huolimatta Jätkäsaareen tulee monipuolisia ulkotiloja niin lasten kuin aikuistenkin käyttöön. Hyväntoivonpuisto ja rantoja kiertävät ulkoilureitit sopivat kaikenikäisten liikuntaan ja ulkoiluun. Hyväntoivonpuistoon suunnitellaan maisemataiteen keinoin erilaisia oleskelu- ja leikkimahdollisuuksia. Lisäksi alueelle rakennetaan pienempiä puistoja ja talojen pihoista tehdään suojaisia. Liikunta- ja vapaa-ajankeskus Bunkkeri ja sen vieressä sijaitsevaan viiden hehtaarin laajuinen liikuntapuisto pelikenttineen tulevat houkuttelemaan kävijöitä koko kaupungin alueelta.

Miten pysäköinti on järjestetty?

Suurin osa asukas- ja yrityspysäköinnistä sijoitetaan maan alle. Liiketiloissa asioiville on tarjolla parkkipaikkoja katujen varsilla. Pysäköintinormi on sama kuin kantakaupungissa.

Millaisia taloja Jätkäsaareen tulee? 

Jätkäsaaresta tulee omaleimainen ja kaupunkimainen alue. Moderni ja kokeileva ote näkyy niin värien käytössä kuin pariisilaistyylisessä kattotason rakentamisessa.

Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren alue on noin kahdeksankerroksinen tiivis kaupunkimainen alue. Myöhemmin rakennettavat alueet ovat kukin hengeltään erilaisia. Pääperiaatteena on, että keskustasta merelle päin siirryttäessä kerrosluku pienenee. Lähelle rantaa rakennetaan pienkerrostaloja ja rivitaloja.

Millaiset pyörätiet Jätkäsaareen tulee?

Jätkäsaaren suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kattavan ja turvallisen pyöräily- ja jalankulkuverkoston luomiseen. Kevyen liikenteen pääreitti kulkee Hyväntoivonpuistossa, joka on yli kilometrin mittainen autoton vyöhyke. Puistosta reitit jatkuvat siltojen yli meren rantaan ja muihin puistoihin. Keskustaan Jätkäsaaresta pääsee pyörällä Länsilinkin kautta Baanaa pitkin.