Palaute       sv EN  

Täydennysrakentamisen hyödyt

Täydennysrakentamista pidetään kestävänä ratkaisuna moniin kaupunkiympäristöön liittyviin ongelmiin. Täydennysrakentamisen hyötyjä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista, esimerkiksi ympäristön, talouden ja asumisviihtyvyyden kautta. Hankkeisiin liittyy lukuisia eri toimijoita, joiden näkökulmat hyötyihin vaihtelevat.

Taloyhtiön hyödyt

Taloyhtiö hyötyy aina jollain tavalla lisärakentamisesta. Kaupungin vuokratontilla tapahtuvasta lisärakentamisesta maksetaan täydennysrakentamiskorvausta. Jos uudet asunnot tulevat osaksi olemassa olevaa yhtiötä - esimerkiksi lisäkerrosrakentamisen kautta - voi taloyhtiö saada tuloja myös rakennusoikeuden myymisestä ulkopuoliselle toteuttajataholle.

Omistustonteilla uuden rakennusoikeuden voi myydä ulkopuolisen toteutettavaksi. Taloyhtiö voi myös myydä osan tontistaan ja saada tuloja tätä kautta. Kun rakentaminen tapahtuu omalla tontilla, voi taloyhtiö vaikuttaa siihen, millaisia uudet rakennettavat asunnot ovat. Lisärakentaminen omassa taloyhtiössä tarjoaakin asukkaille mahdollisuuden päästä uuteen asuntoon oman yhtiön sisällä. Jos uuden rakennusoikeuden aikaansaama tontin arvonnousu on yli miljoona euroa, tehdään kaupungin kanssa maankäyttösopimus. Tähän liittyen maanomistaja maksaa kaupungille sopimuskorvausta.

Usein täydennysrakentaminen tarkoittaa uutta pysäköintiratkaisua myös vanhalle taloyhtiölle. Joskus suuri osa täydennysrakentamisen tuloista menee uuden pysäköintiratkaisun toteuttamiseen. Kaupunki ottaa huomioon nämä korvausinvestoinnit täydennysrakentamiskorvauksen suuruutta määritellessään ja maankäyttösopimusneuvotteluissa.

Korjausrakentamisen rahoittaminen

Lisärakentaminen ja siitä saatavat tulot voivat nousta esiin yhtenä vaihtoehtona, kun taloyhtiössä pohditaan tulevien korjaushankkeiden rahoittamista. Taloyhtiöiden lisärakentamishankkeet saavatkin usein alkunsa tätä kautta. Näiltä sivuilta löytyy kuvauksia toteutuneista esimerkkihankkeista, joissa taloyhtiö on saanut rahoitettua osan korjaushankkeestaan lisärakentamisen kautta saaduilla tuloilla. Tulot vaihtelevat hankkeesta toiseen, ja ne saattavat koostua eri lähteistä.

Energiatehokkuus

Suurten peruskorjausten yhteydessä voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta kustannustehokkaasti. Lisärakentamisen kautta saatavat tulot voivat mahdollistaa energiatehokkuuteen tehtävät parannukset, jotka maksavat itsensä takaisin pienempinä energialaskuina. Lisärakentamalla voidaan myös välttyä joiltain remonteilta kokonaan. Esimerkiksi lisäkerroksen rakentamisen yhteydessä rakennukselle saadaan uusi katto, jolloin erillistä kattoremonttia ei tarvita.

Hissien lisääminen

Lisärakentamishankkeen avulla voidaan rahoittaa hissin rakentamista vanhaan taloon. Kaupunginkansliassa toimii hissiprojekti, jonka tehtävänä on edistää hissien rakentamista vanhaan rakennuskantaan.

Hyödyt alueella

Monilla alueilla väestömäärä vähenee ja palvelutarpeet muuttuvat sekä palveluiden käyttäjät vähenevät. Alueelle ei valmistu uusia asuntoja, ja vanhoissa asunnoissa asuu yhä vähemmän ihmisiä. Asumisväljyys kasvaa, kun esimerkiksi vanhemmat jäävät asuntoon asumaan lapsien muutettua pois.

Alueen palveluiden käyttäjien ja väestömäärän lisäämiseksi tarvitaan uutta asuntorakentamista. Alueilla, joissa asuntokanta on pääosin samanikäistä, tietyt ikäryhmät voivat olla yli- tai aliedustettuina. Uudistuotannolla voidaan monipuolistaa asuntotyyppijakaumaa eli korjata perheasuntojen tai pienien asuntojen puutetta sekä lisätä alueen omistus- tai vuokra-asuntojen määrää. Uudet rakennukset monipuolistavat alueen kaupunkikuvaa sekä elävöittävät aluetta.

Perhe- ja senioriasuntoja

Väestön ikääntyessä tarve esteettömille asunnoille kasvaa. Aikaisempina vuosikymmeninä rakennetuissa kerrostaloissa ei välttämättä ole hissiä, ja ne muodostavat näin haastavan asuinympäristön iäkkäille ja liikuntarajoitteisille asukkaille. Esteettömien asuntojen lisäksi monilla esikaupunkialueilla on pulaa myös perheille soveltuvista asunnoista.

Täydennysrakentaminen tarjoaa mahdollisuuden rakentaa lisää sellaisia asuntoja, joita alueella kaivattaisiin. Näin alueen asukkaille voidaan tarjota heidän asumistarpeitaan paremmin vastaava koti ilman, että heidän tarvitsee muuttaa pois omalta asuinalueeltaan.

Palvelut

Olemassa olevien alueiden väestömäärän laskiessa alueen palvelut menettävät käyttäjiä. Täydennysrakentamisen kautta alueelle saadaan uusia asukkaita, jotka tukevat alueen palveluita. Kun asukasmäärän lisäys on merkittävä, voi alueelle olla mahdollista saada myös uusia palveluita.

Ulkotilojen kehittäminen

Suurempien täydennysrakentamishankkeiden yhteydessä voidaan kehittää myös alueen ulkoympäristöä. Jos viheralueen määrä vähenee täydennysrakentamisen seurauksena, voidaan jäljellä olevan viheralueen laatutasoa parantaa.

Uusia vuosikertoja rakennuskantaan

Joillain vanhoilla alueilla ei juuri ole rakennettu sen jälkeen kun alue on aikoinaan valmistunut. Yhtenäinen arkkitehtuuri voi jossain olla toivottavaa, mutta monilla alueilla kaivattaisiin piristystä yksitoikkoiseen ympäristöön. Täydennysrakentamisen kautta voidaan alueen kaupunkikuvaan tuoda uusia kerrostumia.

Kaupungin hyödyt ja tavoitteet

Helsingin asukasmäärän kasvaessa uusia asuntoja tarvitaan jatkuvasti. Kaupungin tavoitteena on kestävä kehitys ja kaupunkirakenne sekä eri kaupunginosien elinvoimaisuus ja keskinäinen tasapaino. Näitä periaatteita tukee uusien rakennusten rakentaminen osaksi olemassa olevia asuinalueita tai välittömästi niiden läheisyyteen.

Kunnallistekniikan investointien parempi hyödyntäminen

Kaupungilta ei vaadita kalliita investointikustannuksia uuden kunnallistekniikan tai palveluiden rakentamisessa, vaan täydennysrakentamisessa voidaan useimmiten hyödyntää aikaisemmin tehtyjä investointeja. Yleensä täydennysrakentamiskohteet sijaitsevat valmiiksi myös hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

Liikenteen päästöjen vähentäminen

Raideliikenteen asemien ympäristöjä täydennettäessä tuodaan useampia asukkaita vähemmän saastuttavien liikennemuotojen, kuten junan ja raitiovaunun vaikutusalueelle.

Olemassa olevaan palveluverkkoon tukeutuminen

Asukasmäärän vaihdellessa alueella myös kunnallisten palveluiden tarve vaihtelee. Täydennysrakentamiskohteissa on yleensä olemassa tärkeimmät palvelut, eikä niitä tarvitse rakentaa erikseen.