Kontakt       fi EN  

Boende / Delområden

Flervåningshusområdet

I samband med grundreparationen installerades det hissar och byggdes balkonger i husen. Också parkerna i området är iståndsatta. Den spatiösa detaljplanen d.v.s. de stora gårdsplanerna och parkerna samt de bilfria områdena är en lyx som senare inte längre har varit möjligt att förverkliga i Helsingfors. Det huvudsakligen på 1960-talet byggda flervåningshusområdet är nu en grundreparerad stilfull miljö i ett bergigt och tallskogsbevuxet landskap. De i tiden rymliga familjebostäderna är fortfarande funktionella till sina grundlösningar. Flervåningshusområdet ansluter sig via områdets centrala fotgängarstråk Lättan harmoniskt till Kvarnbäckens centrum som är statt i förnyelse.

Mjölnardalen och Hallonbergsvägens område

Utöver flervåningshusområdet representeras Kvarnbäckens äldsta bostadsbestånd av Mjölnardalens småhusområde, som namngivits av invånarna själva. Det på 1940- och 50-talen röjda området som ursprungligen kallades för frontmannabyn bredde ut sig och växte då detaljplanen tillät att tomterna kunde delas. På 1970- och 80-talen reste sig stiliga egnahemshus och parhus i området.

I början av 2000-talet planlades i Kvarnbäcken därtill ett alldeles nytt, i huvudsak av småhus bestående område, Hallonbergsvägens område.

Kvarnbäckens centrum

Kvarnbäckens centrum kommer att erbjuda möjligheter till synnerligen urbant boende ovanför service- och köpcentret och i dess omedelbara närhet. En stor del av bostäderna kommer att vara belägna i köpcentrumkvarterets övre våningar ovan på affärsutrymmena. Parkeringen sker i källarna och under jord.

Bostädernas trappuppgångar får direkt förbindelse till parkeringshallarna. Kontorsbyggnaderna placeras dels ovan på metrobanan som täcks på en 650 meter lång sträcka. I bästa fall får lokalutrymmena direkt förbindelse till parkeringshallen och metrostationens biljetthall.

Från liknande lösningar i närheten av huvudstadsregionens andra köpcentra skiljer sig Kvarnbäcken till sin fördel genom sina strålande idrotts- och friluftsmöjligheter. De mångsidiga idrottshallarna som betjänar olika grenar och de magnifika friluftsplatserna ligger på bara några minuters promenadavstånd.

I närheten av det blivande servicecentret har man redan byggt färdigt ett nytt kvarter. I den tidigare hundparken och på den gamla daghemstomten vid Stenparsvägen 4 har man byggt högklassiga, i synnerhet för barnfamiljer utmärkt lämpade bostadshus. I gatunivå har man inrättat ett nytt daghem. Också intill servicehuset för åldringar, Helykoti, har man byggt fler bostäder för seniorer.

Centrums östra del

Kvarnbäcken växer också öster om Ring I, alldeles intill sevicen i centrum som förnyas. I kraftverkskvarteret byggs terrasshus och småhus och alldeles invid Ring I byggs lokalutrymmen. I Lallukkavägens och Ranckens vägs omgivning byggs terrasshus och småhus. Kraftverkstomtens norra del reserveras för nybyggnation, i områdets mellersta del fortsätter toppvärmecentralen sin verksamhet. Svartbäcksdalen bibehålls som park.

Ett särdrag för områdets planering är att i stället för bullerhinder kommer husmassorna att placeras så att de skyddar mot trafikbullret från Ring I. Samtidigt förbättras situationen också för de nuvarande husen i närheten som hittills utsatts för bullret.

Stadsby i trä

I södra Kvarnbäcken i vattentornsområdet och intill idrottsparken byggs en kompakt, byaktig stadsdel i trä. Områdets detaljplan har uppgjorts på basen av det segrande förslaget i en internationell arkitekturtävling. Startområdets första genomförare valdes genom en tomtöverlåtelsetävling år 2009.

Den i trä byggda stadsbyns bystämmning uppstår förutom av småhusen byggda i trä också av urbana, trivsamma gaturum samt lösningar som inspirerar invånarna till gemenskaplighet. Å andra sidan bevaras områdets ståtliga bergsnatur orörd mellan byggzonerna. Naturen alternerar mellan kvarteren som naturträdgårdar och utsikterna öppnar sig direkt från invånarnas vardagsrum.

Utöver gemenskaplighet och orörd natur präglas området av ett högklassigt, experimentellt byggande i trä. Trähusen som andas en stämmning från en svunnen tid är samtidigt ett konststycke på modernt byggande i trä:  varierbara, energisnåla, ekologiska och i enlighet med de höga standarderna för nutida boende.

I husen som är försedda med sadeltak möts det traditionella och det moderna – invånarna har en möjlighet att utvidga byggnaderna inom ramen för vad detaljplanen tillåter.

I planeringen har man fördomsfritt begrundat vilka ingredienser som skapar ett gott liv och sökt efter sådana planläggningsmässiga och arkitektoniska medel som stöder detta. Det finns gott om lösningar som stöder gemenskaplighet och ekogärningar i vardagen.

En av utgångspunkterna är att husen öppnar sig mot gårdsgatorna. På så sätt uppstår en hemtrevlig och livfull gatumiljö där livet inte gömmer sig bakom fyra väggar utan fortsätter på ett naturligt sätt ut på gatuområdet. I synnerhet sommartid kommer gårdsgatorna att vara gemensamma vardagsrum för invånarna.

Trygghet och hemtrevlighet strävar man till också genom att det är synkontakt från gårdsgatan in i bostadens kök och till dess ingång. Efter mörkrets inbrott lyser alltså ett slags "hemljus" genom de slutna fönsterglasen ut på gårdsgatorna.

Gemenskapligheten förverkligas emellertid inte på bekostnad av invånarnas privatliv. T.ex. husens vardagsrum öppnar sig mot en skyddad, privat innergård. Likaså installeras det skydd mot insyn vid de fönster som vätter mot gårdsgatorna.

Stadsbyn byggd i trä är ett av spetsprojekten för träbygge på riksnivå.

Understensvägens område

På Understensvägens område byggs Kvarnbäckens landmärke, en 20 meter hög upplyst utfyllnadsbacke som blir kvarnbäcksbornas nya ströv-, träff- och utsiktsplats som motvikt till idrottsparkens funktioner i Kvarnbäckens södra del. Utfyllnadsbacken byggs i stället för den tidigare avstjälpningsplatsen vars jordmassor har sanerats.

Det arrangerades en arkitekttävling om utfyllnadsbackens landscaping. I planen som segrade i tävlingen löper det en spiralstig längs den konformade backen. Stigen varieras av små lusthus i metall. Lusthusen får en led-belysning som växlar an efter omgivande rörelse. Backen iståndsätts på basen av det segrande förslaget. Parkbygget började år 2004 och fortsätter till år 2013.

De nya bostadstomterna har bildats av det rivna daghemmets rengjorda tomt och av lekplatsområdet intill samt av sluttningen öster om Understensvägen 4. Den nya bostadsarealen motsvarar nära nog den gamla.

Bostadshusen kommer att vara två-, delvis trevåniga högklassigt byggda radhus och små flervåningshus. Understensvägens nya bostäder byggs ungefär åren 2013-2015.

Se också:
Mer information om Kvarnbäckens delområden