Tule mukaan tekemään Helsingin keskustasta entistä viihtyisämpi ja toimivampi! Voit osallistua ideointiin ja keskusteluun niin verkossa kuin erilaisissa tapahtumissakin.

Osallistu keskustan uudistamiseen

Helsingin keskustaan kaavaillaan lisää asuntoja sekä toimitiloja yrityksille. Kaupunki haluaa myös parantaa keskustan viihtyisyyttä ja toimivuutta.

Vaikka suuntaviivat keskustan kehittämiselle on linjattu muun muassa kaupunkistrategiassa ja yleiskaavassa, tarvitaan vielä paljon suunnittelua ja keskustelua ennen kuin muutosten toteutus voi alkaa. Tähän keskusteluun haluamme sinut mukaan. 

Mitä tulevaisuuden keskustassa tehdään ja ketkä sitä käyttävät? Mistä syntyy kantakaupungin vetovoima vaikkapa nuorten, yritysten, asukkaiden tai turistien silmissä? Entä miten varaudumme ilmastonmuutokseen?

Uutta kantakaupunkia -asukastilaisuus 

Helsingin keskustan ja kantakaupungin suunnitteluhankkeita esiteltiin Uutta kantakaupunkia -tapahtumassa keskustakirjasto Oodissa 19. marraskuuta 2019. Illan aikana kävijät pääsivät keskustelemaan ajankohtaisista hankkeista suoraan suunnittelijoiden kanssa. Hankkeista kerrottiin myös ajankohtaiskatsauksissa. Illan esitysaineiston voit katsoa täältä

Juuri nyt nähtävillä olevien hankkeiden aineistoihin voi tutustua osoitteessa hel.fi/suunnitelmat

 • Laakson sairaala
 • Jätkäsaaren keskuskortteli
 • Kottarainen-kortteli
 • Tukholmankatu 10
 • Finlandiatalon maanalainen laajennus
 • Kauppatori
 • Korkeavuorenkatu 32–34

Tapahtuma Facebookissa

Kävelykeskusta ja maanalainen kokoojakatu

Tutkimme parhaillaan, miten ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävää kävelykeskustaa voitaisiin merkittävästi laajentaa. Samalla selvitämme keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitettaisiin isolta osin tienkäyttömaksuin.

Olet tervetullut mukaan ideoimaan ja keskustelemaan kävelykeskustaan ja maanalaiseen kokoojakatuun liittyvistä tavoitteista ja reunaehdoista, mahdollisuuksista, hyödyistä ja haitoista sekä ratkaisumalleista. Yhdessä asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa määritämme, millainen on Helsingin keskusta tulevaisuudessa.

Projektinjohtaja Katariina Baarman kertoo videolla tarkemmin hankkeesta.

Kesällä ja syksyllä 2018 ideoitiin ja keskusteltiin 

Kahdeksan suunnittelutoimistoa on ideoinut kävelykeskustan laajentamista ja maanalaista kokoojakatua. Keskustan ja kantakaupungin elinkeinoelämän edustajat ovat samanaikaisesti käyneet keskustelua keskustan elinvoimaisuuden kehittämisen kannalta keskeisistä tarpeista, haasteista, kipupisteistä ja reunaehdoista. Ideoiden kehityspaja: Vetovoimainen keskusta Helsinkiin järjestettiin 13. syyskuuta info- ja näyttelytila Laiturilla. Kehityspajassa esiteltiin suunnittelutoimistojen ideat sekä esiteltiin projektin aikataulu ja tavoitteet sekä elinkeinoelämän näkemykset. Esitysaineisto on katsottavissa tästä. Ideasuunnitelmat olivat kommentoitavana myös Kerrokantasi-verkkopalvelussa.

 

Yrittäjät, suunnittelijat ja asukkaat mukaan - kyselyjen tuloksia

Kävelykeskustan laajentamiseen ja maanalaiseen kokoojakatuun liittyviä näkemyksiä, tarpeita ja ideoita on kerätty markkinavuoropuhelulla yrittäjiltä, kiinteistönomistajilta, kaupan toimijoilta sekä elinkeinoelämän järjestöiltä (tiedote aiheesta 5.9.2018). Asukkaiden on ollut mahdollista osallistua kävelykeskustan suunnitteluun Maptionnaire-kyselyllä touko-kesäkuussa 2018. Jalan kaupungilla – miltä Helsinki tuntuu kävellen? -kyselyn tuloksiin voit tutustua yhteenvedon tai interaktiivisen kartan avulla. Ideoita on kartoitettu myös suunnittelutoimistoilta keväällä ja kesällä 2018. Tulokset julkaistiin Ideoiden kehityspajassa 13. syyskuuta 2018.

Työn yhteydessä selvitetään kansainvälisten esimerkkien avulla kävely-ympäristöjen kehittämisen ja liikennetunnelien vaikutukset kauppaan, viihtyvyyteen, houkuttelevuuteen sekä liikenteeseen ja maankäyttöön yleensä.

Raklin markkinavuoropuhelu: Kävelykeskusta ja maanalainen kokoojakatu
Kuulas Helsinki: Keskusta-alueen yritysten johdon haastattelututkimus
Taloustutkimus: Yrityshaastattelut

 

Ratkaisumalleja kävelykeskustan laajentamiseksi ja maanalaisen kokoojakadun linjaukseksi 

Talvella 2019 esiteltiin ratkaisumalleja kaupunkilaisille Kantakaupunkimessuilla Oodissa. Ratkaisumalleihin voi tutustua myös raporteissa: 

Strafica: Koonti kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun jatkovaihtoehtojen tarkasteluista

Pöyry: Helsingin maanalainen kokoojakatu. Tilavaraustarkastelu ideakartoituksen pohjalta

Syksyllä kaupunkiympäristölautakunta valitsee yhden tai korkeintaan kaksi vaihtoehtoa, joista laaditaan tarkempi rakennetekninen yleissuunnitelma. Yleissuunnitelman ja muiden selvitysten perusteella kaupunginvaltuusto päättää keväällä 2020 hankkeen jatkotoimenpiteistä. 

 

Maanalaisen kokoojakadun kokonaistoimivuus ja -turvallisuus

Maanalaisen kokoojakadun poikkileikkausvaihtoehtojen vaikutuksia tunnelin kokonaistoimivuuteen ja -turvallisuuteen on selvitetty Traficonin laatimissa asiantuntijalausunnoissa sekä muistiossa. Myös pelastuslaitokselta on saatu lausunto ja Liikenne- ja viestintäviraston tietunnelien hallintoviranomaisen edustajalta alustava asiantuntijalausunto.

Pelastuslaitoksen lausunto maanalaisen kokoojakadun vaihtoehdoista D5 ja E6

Traficonin asiantuntijalausunto koskien tunnelien kokonaistoimivuutta ja -turvallisuutta

Liikenne- ja viestintäviraston alustava asiantuntijalausunto koskien maanalaista kokoojakatua

Traficonin muistio koskien tunnelien häiriöherkkyyttä
 

Kaupunkiympäristölautakunnan käsittely

Kävelykeskustaa ja maanalaista kokoojakatua käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa 17.9.2019 ja 1.10.2019.

Projektinjohtaja Katariina Baarmanin esitys mediainfossa 13.9.2019
Esittelyvideo Kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun 3D-mallista


Kävelykeskustan laajentaminen ja maanalainen kokoojakatu 3D-kartalla
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Liikennejärjestelmävaikutusten arviointi; 2+2- ja 1+1 -kaistaisten vaihtoehtojen arviointi
Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 17.9.2019 esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1.10.2019 

Aikataulu

 • Hankkeen organisoiminen (syksy 2017)
 • Selvitysten inventointi (kevät 2018)
 • Avoin ja osallistava ideoiden keruu sekä yhteiskehittelyvaihe. Luodaan keskustan liikkumisen, huoltoliikenteen, pysäköinnin ja satamaliikenteen sekä kävelykeskustan viihtyisyyden ja toiminnallisuuden tilannekuva ja kokonaisnäkemys yhteistyössä yritysten ja toimijoiden kanssa (kevät 2019). 
 • Yleissuunnittelu (kevääseen 2020 mennessä). Tehdään valitusta tai valituista vaihtoehdoista tekniset ja taloudelliset suunnitelmat ja arvioidaan toteutettavuutta, kustannuksia ja vaikutuksia. Arvioidaan tarkemmin suunnitelmien vaikutukset mm. maankäyttöön, kaupunkitilaan, liikenteeseen, kaupunkitalouteen, elinkeinoihin, ympäristöön, sosioekonomisiin ja taloudellisiin näkökulmiin.
 • Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet. Yleissuunnittelun tulosten perusteella esitetään johtopäätökset hankkeen edellytyksistä, arvioidaan vaikutukset kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumiselle sekä esitetään tarvittavat jatkotoimenpiteet. Tämä kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun edellytysten selvittämistyö ei sisällä toteutukseen johtavaa suunnittelua. 
 • Johtopäätökset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi tuodaan poliittiseen päätöksentekoon kevään 2020 aikana. 
   

Vetovoimainen ydinkeskusta kaikkien etu

Vetovoimainen keskusta on Helsingin käyntikortti ja koko pääkaupunkiseudun elinehto. Keskustan tulee pysyä vetovoimaisena ja kilpailukykyisenä yritysten sijoittumis- ja investointikohteena, asuinpaikkana ja vierailukohteena. 

Hankkeessa tuotetaan tietoa ja arvioidaan eri ratkaisumallien vaikutuksia.

 • Senaatintorin ympäristön kokeilut, joissa lisätään tilaa kävelijöille ja ohjataan turistibussit uusille pysäköintipaikoille. Kesäkokeilujen 2018 kokemusten perusteella suunnitellaan mahdolliset lisäjärjestelyt kesälle 2019.
 • Salomonkadulle Autotalon ja Kampin metroaseman väliselle aukiolle ideoitiin kesäkokeiluna kävelyalueen laajentamista. Aukion liikennejärjestelyjen todettiin olevan tarpeellisia. Ne lisäävät aukion viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta. Suojatiemuutokset ovat pysyviä.
   

Taustaa 

Helsingin kaupunki selvittää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Tavoitteena on myös selvittää se, miten tienkäyttömaksuilla voitaisiin rahoittaa maanalaisen kokoojakadun investointia. 

Selvitystyö on yksi Helsingin Maailman toimivin kaupunki -kaupunkistrategian hankkeita. Tässä vaiheessa ei vielä ole päätetty toimenpiteistä, vaan mahdollinen toteutusvaihe organisoidaan myöhemmin erikseen.
 

Yhteystiedot

Projektinjohtaja Katariina Baarman, Helsingin kaupunginkanslia, puh. 09 310 37125, katariina.baarman (@) hel.fi.

Helsinki Garden -areena Nordenskiöldinkadun varteen

Helsinki Garden -hanke tähtää uuden, yksityisen tapahtuma-areenan rakentamiseen Nordenskiöldinkadun varteen nykyisen jäähallin viereen. Areenan lisäksi alueelle tutkitaan liike- ja toimitilojen, hotellin ja asuntojen rakentamista. Myös nykyinen jäähalli on tarkoitus yhdistää osaksi kokonaisuutta. Suunnittelussa selvitetään sen muuttamista pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä liikunta- ja liiketiloiksi. 

Hakaniemeen luvassa isoja uudistuksia

Hakaniemeen on suunnitteilla merkittävästi uutta rakentamista. Hakaniemenrantaan ja Merihaan reunoille suunnitellaan lisää asuntoja, ja Metallitalon läheisyyteen osittain täyttömaalle on tulossa uusi hotelli. Elinkaarensa päähän tullut Hakaniemensilta uusitaan, ja 2020-luvulla valmistuva uusi pikaraitiotieyhteys Kruunuvuorenrantaan kulkee alueen kautta. Jos Pisararata toteutuu, yksi sen asemista rakennetaan Hakaniemeen. Hakaniementorin alle suunnitellaan uutta pysäköintilaitosta.

Kauppatorin uudistamista edistetään kokeiluilla

Kauppatorin alueen kehittämistarpeet liittyvät etenkin liikkumiseen ja yhteyksiin, toimintojen sijoittumiseen sekä torin teknisten järjestelmien uudistamiseen. Suunnittelun lähtökohtina ovat torin historiallinen arvo, merellisyys, merkitys keskeisenä torikaupan ja kaupunkielämän paikkana sekä sijainti Helsingin kävelypainotteisessa ytimessä. Suunnittelussa huomioidaan myös kehittyvän vesiliikenteen tarpeet, kuten uuden vesireittiliikenteen terminaalin rakentamisen osalta. Työssä pyritään lisäämään mahdollisuuksia myös torikaupan laajentumiselle ja kehittymiselle. 

Alueen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti suunnittelua edistetään kokeiluilla. Kesällä 2019 torin alueelle tulee kaksi uutta oleskelualuetta ja torilla järjestetään viikoittain tanssit.

Kantakaupungin asemakaavat ajan tasalle

Kantakaupungin asemakaavat päivitetään vastaamaan nykytilannetta ja nykypäivän tavoitteita.  Kantakaupungissa on edelleen voimassa asemakaavoja jopa 1830-luvulta. Kaavojen ajantasaistamisen tavoitteena on tukea kantakaupungin kestävyyden, omaleimaisuuden ja kulttuuriarvojen säilymistä. Lisäksi halutaan varmistaa kiinteistönomistajien yhdenvertainen kohtelu ja turvata keskustan elinvoimaisuuden säilyminen. Kaavatyö koskee olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja yleisiä alueita. Uudisrakentamisen kohteet eivät sisälly kokonaisuuteen.

Eteläsataman itäosasta ja Katajanokanrannasta suunnitteluperiaatteet 2019

Eteläsataman itäosan ja Katajanokanrannan suunnittelun tavoitteena on vahvistaa keskustan merellisyyttä sekä liittää Katajanokan ranta-alueet ja matkustajasatama tiiviimmin osaksi kävelypainotteista keskustaa. Tarkoituksena on luoda uutta merellistä kaupunkitilaa rantabulevardeineen ja vetovoimaisine toimintoineen. Osana kokonaisuutta tutkitaan uudisrakentamisen paikkoja. Suunnitteluperiaatteet päätöksentekoa varten valmistellaan vuonna 2019.

Marian sairaala-alue muuttui startup-keskukseksi

Helsingin tavoitteena on luoda entisen Marian sairaalan alueesta uniikki kasvuyrityskampus, jossa kohtaavat ideoitaan kehittävät startupit, suuryritykset, potentiaalisia tulevaisuuden tähtiä etsivät sijoittajat, kiihdyttämöt ja tutkimus- ja kehitystoiminta. Asemakaava laaditaan yhdessä alueen toteuttajan kanssa.

Elielinaukiolle ideoidaan täydennysrakentamista

Joukko Elielinaukion ympäristön kiinteistönomistajia on saanut kaupungilta luvan laatia Elielinaukiolle ja sitä ympäröiville kiinteistöille ideasuunnitelman alueen kehittämisestä. Ideasuunnitelma laaditaan yhteistyössä kaupungin kanssa mahdollista jatkokehitystä ja vaiheittain toteuttamista varten. Suunnittelun tavoitteena on kaupunkirakenteen eheyttäminen ja elävöittäminen. Suunnittelun kuluessa selvitetään, miten aluetta voidaan kehittää viihtyisämmäksi oleskelun paikaksi ja mitä alueelle voisi rakentaa – esimerkiksi kauppoja, palveluita ja toimistoja – ja kuinka paljon. Lisäksi selvitetään liikennejärjestelyiden ja maanalaisten tilojen parantamista. Varaus suunnittelulle on voimassa vuoden 2019 loppuun.

Teollisuuskadusta liike-elämän ja kaupunkikulttuurin keskittymä

Pasilan ja Kalasataman välisestä Teollisuuskadun akselista kehitetään merkittävää työpaikkojen, liike-elämän ja kaupunkikulttuurin keskittymää. Samalla parannetaan alueen yhteyksiä kaikilla kulkumuodoilla. Alueelle ollaan laatimassa kaavarunkoa, joka luo suuntaviivat alueen tulevalle kehitykselle; se määrittelee merkittävimmät suunnittelun linjaukset, kuten kortteli- ja viherrakenteen sekä liikennejärjestelyt. Kaavarunko toimii alueen asemakaavoituksen lähtökohtana. 

Keskustan suunnitteluhankkeet kartalla

Klikkaa korostettuja alueita saadaksesi lisätietoja suunnitelmista.

Siirry kaupungin karttapalveluun.

 

Päivitetty 20.11.2019