Helsingin jokaiselta asuinalueelta pitää löytyä kaikkien koulu.

Koulujen välisiä eroja tasataan

Vuoden 2022 alussa käynnistynyt Kaikkien koulu -hanke pyrkii kehittämään koko kaupungille yhteisen toimintamallin koulujen välisten erojen tasaamiseksi. Kaksivuotinen hanke vahvistaa kaupungin sisäistä yhteistyötä eri toimialojen välillä sekä luo entistä vahvemman tietopohjan palvelujen kehittämiseksi. 

Hanke tähtää siihen, että kaikilla Helsingin alueilla perheet voivat luottaa oman lähikoulun olevan kaikille hyvä koulu.

Tavoitteena on löytää parhaat, toimivimmat ja ketterimmät käytännöt, jotka toimivat koulujen parhaaksi. Tarkoituksena on myös luoda yhteiset mittarit päätöksenteon tueksi.

Kolme teemaa

Hankkeen päätavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla oppilasalueiden ja koulujen alueellisen eriytymisen vähentämisen tavoitetta ja sen saavuttamista voidaan seurata kaikkien toimialojen yhteistyönä.

Hankkeessa on kolme teemaa:

1. Koulujen eriytymistä kuvaavan oppilasalueiden tietopohjan ja seurannan mittariston luominen

Eri toimialoille hajaantunutta tietoa ja hyviä käytäntöjä kootaan yhteen, mutta tuotetaan myös täysin uutta tutkimustietoa. Tiedon avulla on helpompi tehdä koulujen työtä tukevia päätöksiä sekä suunnitella entistä parempaa palveluverkkoa.

2. Koulujen myönteisen erityiskohtelun määrärahojen jaon uudistaminen

Tavoitteena on tehostaa ja monipuolistaa kaupungin myönteisen erityiskohtelun laskentatapaa, jotta resursseja voidaan kohdentaa entistä tarkemmin koulujen välisiin toimintaympäristön eroihin perustuen.

3. Palveluverkon ja koulupiirien kehittäminen kaupunkiuudistuksen toteutusta tukien

Lähikoulujen merkitys lapsiperheille on suuri, joten koulujen ja asuinalueiden vetovoima vahvistavat toisiaan. Kaupunkiuudistuksen tarkoituksena on kehittää elinvoimaisia ja viihtyisiä kaupunginosia, joilla eri osapuolet toimivat yhdessä niin toimivaa palveluverkkoa kuin myös kouluja tukevia ratkaisuja suunniteltaessa. Tavoitteena on etsiä ja kuvata niitä yhteistyön käytänteitä, jossa tiedot ja toimintatavat kohtaavat parhaiden lopputulosten saavuttamiseksi.

Rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Hanketta varten Helsingin kaupunki on saanut opetus ja kulttuuriministeriön myöntämän valtion erityisavustuksen koulusegregaation vähentämistä koskevaan hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja kaupunkisuunnitteluun.

Myönnetyn kaksivuotisen avustuksen tavoitteena on auttaa kaupunkeja ja kuntia kehittämään perusopetuksen oppilasalueisiin, peruskoulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden naapurustoihin sekä lähikouluperiaatteen toteutumiseen liittyvää hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Kaikkien koulu tehdään yhteistyöllä

Projektia koordinoi projektipäällikkö Jenni Väliniemi-Laurson kaupunginkansliasta. Projektin toteutuksesta vastaavat johtava tietosuunnittelija Sanna Ranto ja yksikönpäällikkö Carola Harju kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä johtava asiantuntija Venla Bernelius, erikoistutkija Netta Mäki ja erityissuunnittelija Elina Eskelä kaupunginkansliasta. Hanke toteutetaan toimialojen yhteistyönä.

Hanke kytkeytyy kaupungin keskeisiin strategioihin ja ohjelmiin, kuten Helsingin kaupunkistrategiaan 2021–2025, Kasvatuksen ja koulutuksen strategisiin tavoitteisiin vuoteen 2030 sekä Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan (AM-ohjelma). Hankekokonaisuus on valmisteltu yhteistyössä Lähiöohjelman kanssa ja se on osa Oikeus oppia -ohjelmaa. Kaikkien koulu -hanke tekee tiivistä yhteistyötä myös Helsingin DigiPAVe -hankkeen kanssa, jossa tähdätään ihmislähtöiseen, dynaamiseen palveluverkkosuunnittelun digitalisaatioon.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Jenni Väliniemi-Laurson
Puh: 040 334 4771
S-posti: jenni.valiniemi-laurson@hel.fi