Täydennysrakentaminen on tärkeä työkalu kaupunkiuudistusalueiden elinvoiman lisäämiseksi. Täydennysrakentamalla voidaan tasapainottaa alueiden asuntojakaumaa vuokra- ja omistusasuntojen osalta vastaamaan kaupungin tavoitteita ja siten ehkäistä alueiden eriytymistä.

Täydennysrakentamisella lisää vetovoimaa

Esimerkiksi Myllypurossa kaupungin sekä muiden toimijoiden investoinneilla sekä runsaalla asuntorakentamisella on pystytty lisäämään asuinalueen vetovoimaa ja muuttamaan alueen kehityskulkua. Siksi myös kaupunkiuudistuksen mallissa täydennysrakentaminen on tärkeässä roolissa.

Tavoitteena on varmistaa edellytykset 30 prosentin asuntokannan lisäykselle kaupunkiuudistusalueilla vuoteen 2035 mennessä. Samalla kuitenkin alueiden asuntokannan hallintamuotojakaumaa kehitetään, mikä tarkoittaa, että tuettua asumista, omistusasumista ja vuokra-asumista on alueella sopivassa suhteessa toisiinsa.

Täydennysrakentamisesta monia hyötyjä asukkaille

Täydennysrakentamisella voidaan tarjota asukkaille kuhunkin elämäntilanteeseen sopivia asumisen ratkaisuja.  Esimerkiksi ikääntyvät asukkaat voivat muuttaa uusiin esteettömiin ja hissillisiin rakennuksiin tutulla alueella. Joiltakin alueilta saattaa puuttua vaikkapa perheasuntoja tai omistus- ja vuokra-asumisen välimuotoja kuten asumisoikeusasuntoja. 

Täydennysrakentamisen yhteydessä voidaan kohentaa ympäristön laatua, kuten puistoja ja kulkuväyliä sekä parantaa joukkoliikenteen palveluita. Kasvava asukasmäärä tuo mahdollisuuksia myös kaupallisten palveluiden säilymiselle ja uusien syntymiselle ja edistää siten myös työpaikkojen tarjontaa. 

Uudet rakennukset lisäävät alueen kiinnostavuutta elävänä ja eri aikakausista kerrostuvana kokonaisuutena. Täydennysrakentaminen sovitetaan aina ympäristöönsä.