Hankkeen tarkoituksena oli kehittää suomalaiset normit täyttävä puusta rakennettava pysäköintitalo. Puun käyttö pysäköintitaloissa voisi pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä ja kasvattaa hiilivarastoja.

Konseptisuunnittelu puurakenteiselle pysäköintilaitokselle

Puurakenteisen pysäköintitalon kehittämistyön tavoitteena oli laatia rakennuslupatasoinen aineisto kahdelle puurakenteiselle pysäköintitalolle. Aineisto sisältää kohteiden pääpiirustukset ja laskelmat elinkaari- ja investointikustannuksista sekä hiilijalanjälki ja -kädenjäljestä.

Hankkeessa tutkittiin uuttaa rakennejärjestelmää, jossa erityinen huomio kohdistui rakenteelliseen paloturvallisuuteen, puutuotteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, modulaarisuuteen, rakenteiden liitosten suunnitteluun ja uudelleen käytettävyyteen.

Suunnitelmat laadittiin TILA Group Oy:n johdolla. Yritys on eri alan asiantuntijayritysten yhteenliittymä ja erikoistunut mm. puurakentamisen hankkeiden johtamiseen ja rakennuttamiseen.

Yhteishankkeen tilaajina ja hankkeen ohjaajina ovat Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupungin omistama Finnpark Oy, Wersowood Oy, YIT Suomi, Arkta Reponen Oy. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön puurakentamiseen kehittämisen ohjelmasta. 

Hankkeen parkkitalot suunniteltiin Helsingin Kuninkaantammeen sekä Vantaan Kivistöön. Näillä uusilla asuinalueilla on painotettu puurakentamista ja muita ympäristöystävällisiä rakennusratkaisuja.

Ohjevideot

Näihin alla oleviin videoihin on tiivistetty hankkeen olennaisimmat opit. Sarjassa on neljä osaa, joissa jokaisessa valotetaan hanketta eri näkökulmista.

 

Osa 1: Hankkeen esittely, puuhankkeiden rakennuttaminen ja kilpailukyky

Mervi Abell, suunnitteluinsinööri, Helsingin kaupunki
Tuomo Hynninen, toimitusjohtaja, TILA Group Oy

 

Osa 2: Arkkitehtuuri, kaavoitus ja kiertotalous

Anna-Riitta Kujala, aluearkkitehti, Vantaan kaupunki
Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, Vantaan kaupunki
Pekka Pakkanen, arkkitehti, Planetary Oy

 

Osa 3: Case Puu-Kivistö, palotekniset ratkaisut

Gilbert Koskela, projektijohtaja, Vantaan kaupunki
Satu Holopainen, johtava asiatuntija, KK-Palokonsultit Oy

 

Osa 4: Säädöstausta, hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

Simon le Roux, projektiasiantuntija, Ympäristöministeriö
Ari Järvinen, energia-asiantuntija, Lamit.fi Oy

 

Hankkeen tulokset

Puurakeinen pysäköintilaitos on mahdollista suunnitella rationaaliseksi ja systemaattiseksi. Tämän vuoksi se on samalla tehokkaasti tuotettavissa ja rakennettavissa. Näiden ominaisuuksien johdosta se on myös taloudellisesti kilpailukykyinen. Modulaarisen puurakentamisen suuri etu on resurssitehokkuus, joka tarkoittaa esimerkiksi lämpötiloista riippumatonta valmisosarakentamista sekä rakennustöiden minimointia työmaalla.

Puurakenteinen pysäköintilaitos on vastaus myös kiertotalouden asettamiin haasteisiin. Rakennusosien uudelleenkäytettävyys on realistisesti mahdollista. Hankkeen hiililaskennan tulokset vastasivat tavoitetta. Hiilikädenjäljen osuus oli huomattavasti jalanjälkeä suurempi, mikä on erittäin kannustava tulos. Voidaan todeta, että hanke edistää tehokkaasti hiilineutraaliuteen tähtääviä ilmastopoliittisia tavoitteita.

Konsulttitoimisto Jensen Hughesin tekemässä suunnitelmien arviointiselvityksessä todetaan, että hankkeen tuottama suunnitelma-aineisto ei ole vielä riittävän laaja ja yksityiskohtainen, jotta esitetyt puurakenteisen pysäköintilaitoksen paloturvallisuusratkaisut täyttäisivät rakennusluvan myöntämisen vaatimukset. Suunnitelmien arviointiselvityksessä todetaan, että konseptisuunnitelman pohjana käytettyjen dokumenttien (erityisesti VTT-R-07556–10) lähestymistapana ollut vertaileva riskianalyysi on hyvä lähtökohta myös puurakenteiselle pysäköintilaitokselle, mutta edellyttää jatkossa laajempaa tarkastelua ja kohdekohtaista suunnittelua.

Konsulttitoimisto Ramboll Finland Oy arvioi hankkeen rakennusfysikaalista suunnittelua ja puurakenteisen pysäköintitalon rakennusfysikaalista toimivuutta yleisellä tasolla Suomen ilmastossa. Kolmannen osapuolen lausunnon mukaan suunnitelmissa esitetty liimapuu- ja CLT-rakenteinen pysäköintitalo on mahdollista toteuttaa rakennusfysikaalisesti toimivasti ja turvallisesti. Pysäköintitalon toteutus puurakenteisena korostaa suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon merkitystä rakenteiden hyvän kosteusteknisen toiminnan ja materiaalien pitkäaikaiskestävyyden varmistamisessa.

Havainnekuva puuparkkitalosta ulkopuolelta

Hankkeen opit

Tehtävänä hanke oli laaja ja vaativa. Puupaikoitustalokonseptin kehittämistehtävä osoittautui työlääksi, aikaa vieväksi ja rakentamisen sääntelyn tulkintojen osalta haasteelliseksi. Rakennushankkeena puurakenteisen paikoitustalo edellyttää kaikilta osapuolilta erityisen huomion kiinnittämistä koko prosessin laadunvarmistustoimenpiteisiin. Puurakenteisten pysäköintilaitosten useat suunnittelutehtävät kuuluivat luokaan ”poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä” (MRL 120 d §). 

Asemakaavoituksessa tulee huomioida tonttien riittävä pysäköintitalon ja liikennejärjestelyiden huomioiva mitoitus ja muoto, pysäköintilaitosten alueellinen sijoittuminen sekä kaavamääräykset. Viranomaisten kanssa on tärkeä selvittää lupaprosessin kulku jo hankesuunnitteluvaiheessa, jotta erityisesti rakenteellisen paloturvallisuuden osalta saavutetaan viranomaisen edellyttämä erityissuunnitelmien ja selvitysten taso.

Rakennuttamisen näkökulmasta suunnittelutyön riittävä resursointi jo hankkeen alkuvaiheessa on keskeistä. Lisäksi on hyvä tunnistaa puurakenteisten hankkeiden erityispiirteet. Kolmannen osapuolen osaamista on hyvä hyödyntää jo hankesuunnittelusta aina lopulliseen loppukatselmukseen saakka. 

Jatkotarkastelussa tulee kohdekohtaisesti huomioida pysäköintilaitoksen ominaispiirteet, kuten esimerkiksi palokuorman laatu ja määrä, suuri palo-osastokoko, tilan avoimuus, palon mahdollinen leviäminen julkisivun kautta ja sammutustoiminnan edellytykset.

Hankeraportti, lausunnot ja suunnittelutiedostot

Raportit

Hankkeen loppuraportti toukokuu 2021 (PDF)

Viherkatto-ohjeita (PDF)

Ulkopuoliset lausunnot

Puurakenteisen pysäköintilaitosjärjestelmän rakennusfysikaalinen toimivuus (PDF)

Puurakenteisen pysäköintilaitosjärjestelmän paloturvallisuus (PDF)

Suunnittelutiedostot

Linkistä voit ladata koneellesi pakatun .zip-tiedoston (koko 1,3 Gb), jonka latauksen jälkeen voit purkkaa klikkaamalla tiedostoa hiiren kakkosnäppäimellä ja valitsemalla Pura kaikki (Windows-käyttöjärjestelmässä).
Lataa .zip-tiedosto tästä

Havainnekuva parkkitalon ulkopuolelta