Joukkoliikenteen ympäristövaikutukset arvioitiin

Helsingissä on tutkittu pitkään mahdollisuuksia saada keskustasta sujuva joukkoliikenneyhteys tulevalle Kruunuvuorenrannan asuinalueelle ja sitä kautta aina Laajasaloon asti. Parhaimmillaan yhteys palvelisi myös pyöräilijöitä ja kävelijöitä. 

Ympäristövaikutusten arvioinnista saatiin siltoihin perustuvasta raitiotieyhteydestä ja sen vaihtoehdoista vertailukelpoista tietoa päätöksentekoa varten. Siltayhteyden toteuttamisesta tehdään päätös vuoden 2016 aikana.

Mukana arvioinnissa olivat

  • VE 0: Liityntäbussit Herttoniemen metroasemalle
  • VE 1: Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan
  • VE 2: Raitio- ja kevytliikenteen betonitunneli- ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan
  • VE 3: Metro Kamppi–Laajasalo; kallio- ja betonitunneli sekä Kruunuvuorenselän ylittävä silta
  • VE 4: Metro Kamppi–Laajasalo; kallio- ja betonitunneli
  • VE 5: Metro Kamppi–Laajasalo; kalliotunneli
  • VE 6: Vesiliikenne Kruunuvuorenranta–Keskusta
  • VE 7: Köysirata Hakaniemi–Kruunuvuorenranta
  • VE 8: Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan välillä

Arviointiprosessi oli kaksivaiheinen

Arvioinnista vastasi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Arviointimenettelyä valvova yhteysviranomainen oli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).

Ympäristövaikutusten arviointiprosessi oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin arviointiohjelma. Se oli nähtävillä ja kommentoitavana 13.9.–12.11.2010. 

Toisessa vaiheessa laadittiin varsinainen arviointiselostus arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Arviointiselostuksessa esitetään arvioinnin tulokset. Selostus oli nähtävillä 5.5.–3.7.2014 osoitteessa www.ymparisto.fi/laajasalonraideliikenneyva. Arviointiin liittyen järjestettiin myös kuulemistilaisuus 22.5.2014.

Lue uutinen Laajasalon liikenneyhteyden vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnista >>

Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus antoi selostuksesta lausuntonsa 3.9.2014. Lausunnossaan se katsoi, että kantakaupungista Kruunuvuorenrantaan vievän liikenneyhteyden eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia on arvioitu riittävässä laajuudessa.

Lue uutinen yhteysviranomaisen lausunnosta >>

Vaikutusten arviointeja on edelleen tarkennettu sillan mahdollistavan asemakaavan laadinnan yhteydessä. Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaavaehdotuksen hyväksymistä kokouksessaan 11.11.2014.

Linkit:

Lisätietoja: 

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri 
Puh: 09 310 37250

Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija
Puh: 09 310 37403

Eija Kivilaakso, toimistopäällikkö
Puh: 09 310 37247

 

Päivitetty 28.1.2016