Huopalahdentie

Huopalahdentiellä bulevardikaupunki alkaa Munkkiniemen aukiolta ja ulottuu Vanhaan viertotiehen. Huopalahdentien varsi pikaraitiotiepysäkkeineen yhdistää Munkkiniemen, Munkkivuoren ja Niemenmäen kaupunginosat vetoketjun lailla. Alueelle on tulossa asuntoja 2 500 asukkaalle.

Keskeinen työpaikka-alue sijoittuu Turunväylän liittymän eteläpuolelle. Kaupalliset palvelut sijoittuvat laajentuvan Munkkivuoren ostoskeskuksen lisäksi Huopalahdentien varren katutason liiketiloihin. Alueen rakentuminen tapahtuu vaiheittain ja se edellyttää useita muutoksia asemakaavoihin Rakuunatien ja Vanhan viertotien välillä.

Katualueeseen ja pikaraitiotiehen liittyvät asemakaavan muutokset tehdään Huopalahdentien katukaavassa. Asemakaavan muutostyö käynnistyy talvella 2020–2021.

Huopalahdentien eteläpää

Huopalahdentien eteläpäässä olemassa oleva kaupunkirakenne säilyy ennallaan. Bulevardikaupungin muutokset näkyvät katualueella, kun pikaraitiotie pysäkkeineen sijoitetaan nykyisen katualueen keskelle. Samalla uusitaan ajokaistoja, pyöräväyliä, jalkakäytäviä ja istutuksia.

Huopalahdentien uusi linjaus

Suurimmat muutokset Huopalahdentiellä liittyvät Turunväylän liittymään ja sen muuttamiseen nykyisestä leveästä liittymästä kompaktimmaksi T-liittymäksi.  Samassa yhteydessä Huopalahdentien linjausta muutetaan ja kadun itäpuolelta vapautuu alue, joka voidaan muuttaa korttelimaaksi rakentamiselle.

Tämä Niemenmäen länsipuolen kaavamuutostyö käynnistyy 2020-luvun alkupuolella. Turunväylän liittymän eteläpuolelle on suunnitelmien mukaan tulossa liike- ja toimistorakennusten alue. Asemakaavojen muutostyö on aikataulutettu 2020-luvun puoliväliin.

Visualisointi Niemenmäen länsipuolelta Huopalahden tieltä

Munkkivuoren ostoskeskuksen ympäristö

Munkkivuoren ostoskeskuksen rooli alueen kaupallisena keskuksena vahvistuu tulevaisuudessa. Kun asukkaita tulee alueelle lisää, ostoskeskuksessa toimivilla päivittäistavarakaupoilla on tarvetta laajentua. Ostoskeskuksen yhteyteen suunnitellaan myös uutta asumista.

Huopalahdentien uudet liikennejärjestelyt edellyttävät muutoksia ostoskeskuksen tonttien ja Huopalahdentien katualueen rajoihin asemakaavassa. Ostoskeskuksen asemakaavan muutostyö on käynnistynyt keväällä 2020. Tutustu ja seuraa ostoskeskuksen uudistumista karttapalvelusta.

Visualisointi Huopalahdentiestä Munkkivuoren ostoskeskuksen kohdalta kuvattuna

Niemenmäen pohjoisosa

Niemenmäen pohjoisosan ja Niemenmäentien varrelle suunnitellaan täydennysrakentamista. Tämän alueen itäosa rajautuu alueen keskeiseen viheralueeseen Korppaanpuistoon, joka tarjoaa hyvät edellytykset alueen suunnitteluun Niemenmäkeä täydentävinä puistoalueille avautuvina asuntokortteleina.

Alueen länsiosa sijoittuu Munkkivuoren ostoskeskuksen yhteyteen Huopalahdentien itäpuolelle. Alue on sijainniltaan keskeinen ja edellistä urbaanimpi. Se täydentää paikalliskeskuksen palvelurakennetta katutasoon sijoittuvine liiketiloineen ja aukioineen. Asemakaavojen muutosten käynnistäminen on aikataulutettu alueella 2020-luvun loppupuolelle. Kaavarunkoratkaisun mukaiset keskeiset aukio- ja katualueet suunnitellaan Huopalahdentien katukaavan yhteydessä.

Lapinmäentie – Vanha viertotie

Bulevardisointiin liittyvien pikaraitiotiekiskojen, tarvittavien kääntymiskastojen sekä sujuvien pyörä- ja jalankulkuyhteyksien sekä istutusten sijoittaminen edellyttää katualueen rajojen tarkistamista Lapinmäentien ja Vanhan viertotien välisellä osuudella. Talin ulkoilupuiston ja Kangaspellon puiston välistä virkistys- ja viheryhteyttä kehitetään ja alueella sijaitsevaa alikulkua parannetaan.

Talin liikuntapuiston itäosaan laaditaan asemakaavan muutos, jolla mahdollistetaan uuden liikunta- ja virkistystoimintaan liittyvän rakennuksen toteuttaminen Huopalahdentien yhteyteen sekä pysäköintialueiden uudelleenjärjestely. Kaavamuutos käynnistyy vuoden 2021 aikana. Ulvilantien koillispuolelle ja Canonin pääkonttorin länsipuolelle jäävälle kaavarungossa esitetylle alueelle kaavoitetaan asuntoja ottaen huomioon herkkä kalliomaasto ja alueen luontoarvot. Tämä kaavamuutos ajoittuu noin vuosille 2023-2024.

Päivitetty 4.3.2021
Vihdintie

Vihdintiellä bulevardikaupunki yhdistää ympäröivää kaupunkirakennetta osana nykyisiä kaupunginosia Haagaa ja Pitäjänmäkeä. Vihdintien bulevardikaupunki alkaa Haagan liikenneympyrän ympäristöstä ja päättyy Kaupintiehen.

Lue lisää Vihdintien muutoksista >>