Rakentaminen vauhtiin 2020-luvulla

Suunnitelmana on, että Malminkentän alueelle tulee uusia asuntoja noin 13 500, jotka valmistuisivat 400–600 asunnon vuositahtiin. 

Koko alueen rakentaminen kestää noin 25–30 vuotta. Rakennettavia alueita on lähes kymmenen, joista jokainen suunnitellaan omalla teemallaan. Tämänhetkisen tavoitteen mukaan talonrakentaminen alueen eteläosissa voisi alkaa 2020-luvun alkupuolella. 

Asuntojen lisäksi rakennetaan koulut, päiväkodit, kadut ja puistot sekä lähikeskusta palveluineen. Alussa asukkaat löytävät päivittäiset palvelunsa Malmin keskustasta, jonka uudistaminen käynnistyy vaiheittain ja samaan aikaan Malminkentän rakentamisen kanssa. Malminkentän alueelle voi tulevaisuudessa sijoittua arviolta 2 000 uutta työpaikkaa, lähinnä palvelualoilla.

Tavoiteaikataulu

 • Malminkentän alueella esirakentaminen alkaa 2022 maakaasun runkoputken siirtotöillä.
 • Katurakentaminen alueella ja ympäristössä alkaa 2023. 
 • Talonrakennus alueella alkaa 2024.
 • Fallkullan kiilan alueen asuntorakentaminen jatkuu 2022.

Lentoasemanpuistolle etsittiin ideoita kansainvälisellä kilpailulla

Helsingin kaupunki järjesti avoimen kansainvälisen ideakilpailun Lentoasemanpuiston suunnittelusta Malminkentän alueelle. Kilpailun tarkoituksena oli löytää puiston toteuttamiseksi innovatiivisia ja inspiroivia ratkaisuja, jotka ovat myös teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Lentoasemanpuistosta tulee keskuspuisto uudelle kaupunkialueelle ja sillä on suuri merkitys alueen rakentuvalle identiteetille. 

Malminkentän alueen yleissuunnitelma perustuu kattavaan viherverkostoon, johon kytkeytyvät alueen ominaispiirteet kuten kiitotiet, avoin maisematila ja pitkät näkymät. Yhteyksiä lähistön viheralueille parannetaan ja Kivikkoon rakennetaan uusi viheryhteys. Kilpailulla etsittiin ideaa, jossa tulevaisuuden puistosuunnitelmaan yhdistyvät alueen kulttuurihistoria, luontoarvot ja ekologinen monimuotoisuus. Kilpailun tuloksia hyödynnetään sekä väliaikaisen että lopullisen käytön suunnittelussa. 

Kilpailu käynnistyi toukokuussa 2020 ja se järjestettiin yhteistyössä Suomen maisema-arkkitehtiliiton MARK:n kanssa. Kilpailuun saapui 34 ehdotusta 13 maasta. Kaikkiin kilpailuun tulleisiin ehdotuksiin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/lentoasemanpuisto. Kilpailusivut löytyvät osoitteesta hel.fi/lentoasemanpuisto.

Kilpailun voittaja julkistettiin 4.3.2021. Voittajaksi valittiin ehdotus "Crossing Horizons", jonka tekijöiksi paljastuivat maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy ja Collaboratorio Oy. Lentoasemanpuiston suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisella kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Jatkosuunnittelussa hyödynnetään myös muita palkittuja ehdotuksia.

 

Näin edetään vuonna 2022

Vuoden 2022 aikana kaupunki keskittyy asemakaavojen laatimiseen ja päätöksentekoon sekä alueen katujen ja kunnallistekniikan suunnitteluun ja rakentamisen valmisteluun. Vanha maakaasun runkoputki tulee siirtää tulevien asuntotonttien ja katujen kohdalta uuteen sijaintiinsa Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden kaava-alueilla. Maakaasuputken siirto ja sen esirakentamistyöt ovat alueen ensimmäiset investoinnit asuntorakentamisen mahdollistamiseksi.  Alueen väliaikaiskäyttö laajenee, kun kentän alue on avattu kaupunkilaisten virkistyskäyttöön helmikuussa 2022.

Tavoitteet vuodelle 2022

 • Maakaasun runkoputken siirto alkaa, ensimmäisenä esirakentamistyönä maaperän vahvistaminen putken asennusta varten

 • Lentokenttätoiminnan jäljiltä pilaantuneet maa-alueet kunnostetaan

 • Maamassa- ja lumilogistiikkaa palvelevan pohjoisen ajoyhteyden esirakentaminen Suurmetsäntieltä alkaa

 • Esirakentamisen koerakenteiden rakentaminen alkaa

 • Stadin ammatti- ja aikuisopiston logistiikkakoulutuksen tilapäiset ajoharjoittelualueet otetaan väistötilakäyttöön

 • Tilapäisen lumenvastaanottopaikan suunnittelu ja toteutuksen valmistelu jatkuu

 • Alueen väliaikaiskäyttöä palvelevien ja vaiheittain rakentuvien viher- ja virkistystoimintojen suunnittelu ja toteutus jatkuu

 • Nallenrinteen katusuunnitelma etenee päätöksentekoon asemakaavan saatua lainvoiman

 • Sunnuntaikortteleiden asemakaavoitus jatkuu, Kiitotien kortteleiden asemakaavoitus alkaa

 • Lahdenväylän tiesuunnittelu jatkuu yhteistyössä valtion kanssa välillä Kehä I - VT7

 • Entisen lentokentän alueen vanhojen rakennusten muutos- ja korjaustöiden suunnittelu ja toteutuksen ohjelmointi jatkuu

Kaavoitustyö on käynnissä

Malminkentän alue on uuden yleiskaavan merkittävin uusi rakentamisalue. Se suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle ja siellä varaudutaan noin 2000 työpaikan sijoittumiseen. Uusia asukkaita palvelee aikanaan kaksi uutta koulua, useita päiväkoteja sekä lähikeskus palveluineen.

Alueesta suunnitellaan monipuolinen ja korkeatasoinen, kestävä ja urbaani, ja sinne tulee erilaisia asumisvaihtoehtoja. Alue tukeutuu hyviin julkisen liikenteen yhteyksiin, alkuvaiheessa bussiliikenteeseen. 

Tärkein julkisen liikenteen yhteys tulee olemaan Viikin- Malmin pikaraitiotie (ViiMa), joka kulkee kantakaupungista Viikin kautta Malminkentän läpi Malmin keskustaan aina Malmin sairaalalle asti. ViiMa-pikaraitiotien suunnittelu on käynnissä ja sen rakentaminen ajoittuu 2020-2030-lukujen vaihteeseen. Yleiskaavan mukaisesti varaudutaan myös poikittaiseen Raide-Jokeri 2 -yhteyteen sekä pikaraitiotieverkon ulottamiseen Jakomäen kautta Vantaan suuntaan. Henkilöauto- ja bussiliikenne tulee käyttämään Lahdenväylälle toteutettavaa uutta Ilmasillan (Tattarisillan) liittymää. 

Kaavarunko ohjaa asemakaavoitusta

Malminkentän alueelle on laadittu kaavarunko, joka on asemakaavaa yleispiirteisempi ja yleiskaavaa yksityiskohtaisempi ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jolla ei ole oikeusvaikutuksia. Kaavarunko noudattaa Helsingin yleiskaavaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin uuden yleiskaavan 26.10.2016 ja se tuli lainvoimaiseksi 8.11.2018. Kaavarungossa esitetään yleispiirteissään alueen kortteli- ja viherrakenne, liikenneratkaisut sekä palveluiden ja virkistysmahdollisuuksien järjestäminen. Kaavarunko valmistui loppuvuodesta 2016.

Kaavarunko perustuu puistoverkkoon, jossa huomioidaan alueen vahvuustekijöitä, kuten muistumia kiitoradoista, avoimia tiloja ja pitkiä näkymiä. Verkosto yhdistyy Kivikon ulkoilupuistoon uudella Lahdenväylän ylittävällä kevyen liikenteen sillalla. Alueelle suunnitellaan sujuvasti jatkuva ja kiertävä ulkoilureitti.

Asemakaavoja suunnittelussa ja päätöksenteossa 

Malminkentän alueen asemakaavat laaditaan vaiheittain siten, että ensimmäisten osien esirakentaminen voisi alkaa vuonna 2020. Toteuttamisen arvioidaan kestävän noin 25–30 vuotta. Alue asemakaavoitetaan ja toteutetaan osa-alue kerrallaan, jolloin naapurustoista muodostuu vaihtelevia ja omailmeisiä.

Alueella on kolme lainvoimaista asemakaavaa: Lentoaseman rakennusten, Tattarisillan eritasoliittymän ja Fallkullan tilan asemakaavat. Alueen ensimmäisten asuinalueiden Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavanmuutokset on hyväksytty valtuustossa 31.3.2021, mutta kaavat eivät ole vielä lainvoimaisia. Asemakaavoituksen painopiste on siirtynyt länteen päin Sunnuntaikortteleiden ja Kiitotien kortteleiden suunnitteluun.

Malminkentän alue pidetään monipuolisessa käytössä

Malminkentän alueen asuntorakentaminen pääsee näillä näkymin alkamaan 2020-luvun alkupuolella. Kaupunki haluaa varmistaa, että alue pysyy mahdollisimman aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista ja rakentamisen aikana.

Samalla kuin kaavoitus valmistuu ja rakentaminen etenee, Malminkenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien tapahtuma- ja harrastuspaikkana. Tämän lisäksi alueelle on tulossa muun muassa rakentamista tukevia varastoalueita ja muuta toimintaa.

Kaupunki on laatinut alueen väliaikaiskäyttöä ohjaavan yleissuunnitelman seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Yleissuunnitelmassa on esitetty sijainnit uusille ja olemassa oleville ulkoilureiteille sekä erilaisille toiminnoille varatut alueet.

Malminkentän vuokraus lentotoimintaan on päättynyt 31.12.2019. Lue lisää.

Nykyiset tilat ja entinen lentokenttäalue

Malminkentällä on avointa asfaltti- ja nurmikenttää noin sadan hehtaarin verran – pituussuunnassa kenttä on noin 1,8 kilometrin mittainen. Tulevaisuudessa rakentamiseen on vapautumassa kaikkiaan yli 300 hehtaaria maata. 

Malminkentällä ja sen lähiympäristössä on yli 30 rakennusta. Niihin lukeutuu muun muassa varastoja, kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennuksia, toimistotiloja ja asuintaloja. Suurin osa tiloista on tällä hetkellä vuokrattuna.

Pääosa rakennuksista siirtyi vuodenvaihteessa 2016–17 Helsingin kaupungin omistukseen ja hallintaan. Rakennukset ja tilat pidetään vuokrattuina niin pitkään kuin aluerakentamisen aikataulun puolesta on mahdollista.

Malminkentän rakennuksia ja ympäristöä on kuvailtu vuonna 2015 laaditussa selvityksessä. 1930-luvulla valmistunut lentoasemarakennus ja lentokonehalli ovat valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviä, kulttuurihistoriallisesti tärkeitä rakennuksia, jotka on suojeltu Lentoaseman rakennusten asemakaavalla. Rakennusten lopullisesta käyttötarkoituksesta ei ole vielä päätöksiä.

Lue uutinen 8.10.2020: Malmin entisen lentoaseman terminaalirakennukseen ja hangaariin tehdään korjauksia

Kiinnostaako toiminta kentällä?

Kaupunginkanslia: 

Alueen yleinen kehittäminen: Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puh. 09 310 25808

Kaupunkiympäristön toimiala:

Tilojen vuokraus: Ritva Autio, puh. 09 310 31992

Kaavoitus: Kaisa Jama, puh. 09 310 22980

Helsingin kaupunkitilat Oy:

Hangaarin ja tapahtuma-alueiden varaukset ja koordinointi: Merja Sorakari, puh. 040 019 0588, merja.sorakari@kaupunkitilat.fi

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi, ellei nimen yhteydessä ole toisin mainittu.

Tilaa Malmin suunnittelun uutiskirje

Päivitetty 7.7.2022