Luontoarvot ja niiden säilyminen

Malminkentän alueen kaavarungossa esitetty puistoverkosto luo edellytykset alueen monien luontoarvojen säilymiselle.

Malminkentän kaavarungossa on osoitettu viheralueita yhteensä noin 102 hehtaaria (kaavarunkoalue noin 300 hehtaaria, lentokentän nykyinen alue noin 100 hehtaaria). Kaavarungossa esitetty puistoverkosto luo edellytykset alueen monien luontoarvojen säilymiselle. Puistoalueille on varattu runsaasti pinta-alaa ja verkostomaisen rakenteensa ansiosta siitä muodostuu ekologisia yhteyksiä.  

Avointa, matalakasvuista biotooppia säilyy niityillä

Malminkentän alueen monet luontoarvot liittyvät kaupunkiympäristössä poikkeukselliseen avoimeen kenttäalueeseen. Nykyisin alueella on erityinen merkitys rakentamattomana, avoimena ja matalakasvuisena pidettävänä biotooppina. Rakentaminen vaikuttaa väistämättä alueen luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen erityisesti avoimen tilan kutistuessa. Avomaan linnusto tuskin elää alueella jatkossa, mutta luonnon muuta monimuotoisuutta voidaan tukea suunnittelemalla ja jatkamalla alueen hoitoa.

Yleiskaavan mukaan koko kaupungin alueella kehitetään niittyverkostoa. Malminkentän alue on osa kaupungin niittyverkostoa myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi avoin Lentoasemanpuisto on tarkoitus rakentaa osin niittymäiseksi. Lentoasemanpuisto ja muut alueen puistot korvaavat osia avoimista elinympäristöistä ja samalla luovat uutta kaupunkiluontoa. Lentoasemanpuisto yhdistyy Fallkullan tilan peltoihin ja niittyihin.

Niittyverkoston vaiheittainen kehittäminen Malminkentän alueella tarkoittaa väliaikaisen käytön suunnittelua sekä uusien niittyalueiden luomista asemakaavoitettaville alueille. Esimerkiksi vireillä olevan Nallenrinteen asemakaavan pohjoisosan puiston maiseman luonne on avoin, ja sinne tulee hyönteisten elinympäristöiksi soveltuvia niittyalueita. Osa niittyalueista voivat olla myös kaupunkiviljelyä.

Jokaisen asemakaavahankkeen taustaksi päivitetään luontoinventointeja ja todetut arvot huomioidaan kaavaratkaisuissa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. 

Malminkentän väliaikainen niittyjen hoitosuunnitelma (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Eläin- ja kasvilajien esiintymistä kartoitetaan 

Malminkentän alueen luontoarvoja on kartoitettu sekä kaavarungon laatimisvaiheessa että asemakaavahankkeiden laadintavaiheessa:

  • perhoslajeja vuosina 2016 ja 2017,
  • linnustoa vuosina 2015, 2016 ja 2017,
  • lepakoita vuonna 2016 ja
  • liito-oravia vuosina 2016, 2018 ja 2019

Selvitykset löytyvät kaavarunkoaineistosta karttapalvelusta

Erityisesti suunnittelussa huomioitavia lajeja ovat liito-orava ja viheryökkönen sekä Longinojassa elävä purotaimen. Longinojan luontoarvoihin liittyviä selvityksiä on tehty muun muassa Longinojan valuma-alue-selvityksen yhteydessä. Selvitysten pohjalta tiedetään lajien esiintymisalueet, ja selvityksiä päivitetään ja tarkennetaan suunnittelun lähtötiedoiksi.

Rakentaminen muuttaa aluetta ja vaikuttaa kasviston ja eläinlajien elinympäristöön. Asuinalueen suunnittelussa pyritään huomioimaan nykyisten lajien elinmahdollisuudet mahdollisimman hyvin.

Linnustoltaan monipuoliset Fallkulla, Longinojan varren eteläosat sekä kentän itäpuolinen metsäalue jäävät kokonaan jäävät kokonaan tai osittain rakentamisen ulkopuolelle ja niillä vaikutukset jäävät pienemmiksi.

Kokonaisvaikutuksia luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen on arvioitu kaavarunkovaiheessa kaavarunkoselostuksessa

Suurtapahtumat ja luontoarvot

Kesällä 2019 Malminkentän alueella järjestettiin suurtapahtumia, joiden suunnittelussa oli huomioitu alueen luontoarvot, jotta tapahtumajärjestelyt eivät kajoaisi lajien elinympäristöihin. Kulku ja pysäköinti oli ohjattu rakennettaville ja lentokentän alueen reiteille. Toimintaperiaate on sama myös tulevissa suurtapahtumissa.

Malminkentän puistoverkosto yhdistetään tulevaisuudessa Kivikon ulkoilupuistoon vihersillalla Lahdenväylän yli. Poikittaisten viher- ja virkistysyhteyksien syntyminen ja erityisesti uutta puistosiltaa pitkin Kivikon ulkoilupuistoon mahdollistuva yhteys parantavat myös alueellisia virkistysmahdollisuuksia ja ekologisia yhteyksiä.  

Päivitetty 4.11.2022