Hiilineutraali kaupunginosa

Helsingin kaupunki aikoo olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteen saavuttamiseksi on päätetty, että Helsingin alueelle tulevan uudisrakennuskannan energiankulutuksen tulee alentua merkittävästi, paikallisen uusiutuvan energiantuotannon kasvaa ja keskitetyn energiantuotannon päästöjen laskea huomattavasti. 

Malmista on tavoitteena rakentaa hiilineutraali kaupunginosa, joka tukee kaupungin tavoitetta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Lähtökohtana on eheyttää kaupunkirakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria, mikä on hyvä lähtökohta kestävän kaupunginosan rakentamiselle.

Liikenne

Tiiviillä kaupunkirakenteella pystytään tarjoamaan kattavaa joukkoliikennettä ja siten pienentämään liikkumisen päästöjä. Joukkoliikenneyhteyksien parantaminen sekä palvelujen tuominen alueelle vaikuttavat yksityisautoilua vähentävästi. Joukkoliikenteen ilmastovaikutusten arvioinnin perusteella pienimpiin liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin päästään, jos alueen joukkoliikenne perustuu pikaraitiotielinjastoon, joka toteutetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Viikki−Malmi-pikaraitiotien toteuttamisella tulee olemaan olennainen vaikutus alueen liikennejakaumaan ja siten myös päästöihin. Ennen pikaraitiotielinjaston valmistumista alhaisimmat päästöt saadaan ohjaamalla liikenne liityntäbussein Malmin juna-asemalle.

Energiaratkaisut

Ensimmäisenä toteutettaville alueille on laadittu alueellinen energiaselvitys hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Selvityksessä kartoitettiin mahdollisuudet uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiselle alueella.

Uusille alueille pystytään suunnittelemaan moderneja, ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Niiden avulla pystytään pienentämään lämmityksen aiheuttamia päästöjä huomattavasti. Kaupungin teettämä hiilineutraalin Malminkentän energiaselvitys valmistui marraskuussa 2019. Selvitys sisältää erilaisia energiajärjestelmän skenaarioita, joiden pohjalta alueen suunnittelu- ja energiaratkaisuja voidaan ohjata ja kehittää. Selvitys keskittyy erityisesti alueelle tulevien rakennusten energiankulutukseen, alueellisen energiantuotannon päästöttömyyteen ja ratkaisuvaihtoehtojen elinkaarikustannuksiin. Tavoitteena on toteuttaa Malminkentän alueelle hiilineutraali energiajärjestelmä, joka tarjoaa mahdollisimman vähäpäästöistä energiaa rakentamisen alusta alkaen. Selvityksen mukaan perinteisen kaukolämpöratkaisun sijaan alueelle kannattaisi energiankäytön päästöjen vähentämiseksi rakentaa uusiutuvaa energiaa ja hukkalämpöjä paremmin hyödyntävä järjestelmä. Myös maalämmön merkitys korostui. Suunnittelutyötä jatketaan tehdyn selvityksen pohjalta.

Kestävä rakentaminen

Uudisrakentamisessa rakennusten energiankulutusta voidaan pienentää merkittävästi. Samoin rakennusmateriaalien valinnoilla – esimerkiksi puurakentamista lisäämällä – voidaan vaikuttaa koko alueen ilmastoystävällisyyteen. Maa-aineksen kierrättämisellä säästetään neitseellisiä luonnonmaa-aineksia, vältetään kaivettavien maa-ainesten sijoittamista maankaatopaikalle sekä vähennetään maa-ainesten kuljetuksia ja niistä johtuvia hiilidioksidipäästöjä. 

Esirakentamisen päästöt jakaantuvat 30 vuoden ajalle

Ennen varsinaisen katujen ja muun infrastruktuurin sekä talonrakentamisen alkamista alueella tehdään esirakentamista, eli luodaan ja parannetaan rakentamisedellytyksiä. Kaupungin teettämän päästölaskentaselvityksen mukaan alueen esirakentamisen päästöt tavanomaisilla menetelmillä vuosina 2020–2050 olisivat yhteensä 340 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia (eq) eli 11,3 kilotonnia vuodessa. Esirakentamisen vuosipäästöt suhteessa kaupungin kokonaispäästöihin vuodessa ovat noin puoli prosenttia (0,44%).

Malminkentän alueen esirakentaminen pyritään toteuttamaan suurelta osin uusilla, vaihtoehtoisilla ratkaisuilla. Tavoitteena on, että esirakentamisen hiilidioksidipäästöt jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin alustavassa laskennassa on arvioitu. 

Lue lisää: Maaperä ja rakentaminen

Energiaselvitys 

Esirakentamisen päästöt -raportti

Päivitetty 6.7.2022