Usein kysyttyä Malmin lentokentän alueen kaavarungosta

Tälle sivulle on koottu kaavarungon laatimisvaiheen aikana nousseita usein kysyttyjä kysymyksiä. Kaavarunko on valmistunut loppuvuodesta 2016. Sivua ei päivitetä enää.

Kaavarunkovaiheen usein kysytyt kysymykset, sivua ei päivitetä enää

Usein kysyttyä Malmin lentokentän alueesta

Mitkä alueet ovat mukana suunnittelussa?

Suunnittelualue sijaitsee koillisessa Helsingissä ja sen pinta-ala on yhteensä noin 310 hehtaaria. Suunnittelualueeseen kuuluu Malmin lentokentän lisäksi alueita, jotka liittyvät oleellisesti uuden kaupunginosan suunnitteluun. Tällaisia ovat esimerkiksi Suurmetsäntien ja Tattariharjuntien pohjoispuolilla sijaitsevat alueet sekä Fallkullan alue. Fallkullan tilan alue säilyy virkistys- ja opetuskäytössä.

Sunnuntaipalstojen ja Nallenmäen asuinalueet ovat mukana suunnittelualueessa, mutta nykyisille pientalotonteille ei kaavarunkotyössä ole suunnitteilla muutoksia. Niihin rajautuvilla alueiden maankäyttöä tutkitaan.

Suurimman osan alueesta omistaa Helsingin kaupunki. Yksityisomistuksessa on alueita ja tontteja Sunnuntaipalstoilla, Nallenmäessä, Hyttitien varressa ja Suurmetsäntien pohjoispuolella.

Sijaintikartta (pdf)
Suunnittelualueen alustava rajaus (pdf)

Millaista alueen maaperä on?

Alueen maaperä on pääosin savea, jonka syvyys on suurimmalla osalla aluetta 5–15 metriä. Rakennettavuudeltaan alue on normaalisti rakennettavaa savialuetta. Alueella on yli 1000 kairauspistettä, joiden avulla maaperää on tutkittu. Alueella tehdään lisätutkimuksia ja tullaan teettämään rakennettavuusselvitys.

Alueen maaperä on maaperätutkimusten mukaan todettu paikoin pilaantuneeksi, mutta suurimmalla osalla aluetta ei oleteta olevan merkittävää kunnostustarvetta. Alueen pilaantuneisuus keskittyy nykytietojen perusteella muutamiin kohtiin, joissa lentoaseman toiminnot ovat aiheuttaneet päästöjä maaperään. Jatkosuunnittelussa tutkimuksia ja arviointeja täydennetään.

Pohjavesi virtaa alueelle laajalta alueelta, pohjavedenpinta on lähellä nykyistä maanpintaa. Alueen itäreunalla on lähteitä ja pumppaamo. Alueelle kertyy hulevesiä laajalta alueelta.

Rakennettavuusselvitys – alustava esirakennussuunnitelma 18.12.2015 (pdf)
Stabiloitavan kerroksen / saven alapinnan syvyys 24.9.2015 (pdf)
Arvioitu paalujen tunkeutumissyvyys 24.9.2015 (pdf)
Maaperäkartta 18.8.2015 (pdf)

 

Mihin 25 000 asukkaan asukasmäärä perustuu?

Malmin lentokentän alueelle ja sen ympäristöön tavoitellaan 25 000 uutta asukasta. Tavoite on määritelty yleiskaavan valmistelun yhteydessä ja siinä on otettu huomioon alueen laajuus, sen sijainti kaupunkirakenteessa sekä mahdollisuus järjestää julkisia liikenneyhteyksiä.

Riittävä määrä käyttäjiä eli asukkaita mahdollistaa julkisen liikenteen investoinnit ja sen, että kaupunginosasta tulee elinvoimainen ja palvelutasoltaan hyvä. Tiivis rakentaminen luo elävää ympäristöä uudella alueella.

Tavoitellulla asukasmäärällä aluetehokkuus tulee olemaan noin 0,32–0,45. Esimerkiksi Kalasatamassa aluetehokkuus on noin 1,0.

Rakentamisen määrä ilmaistaan yleiskaavan luonnoksessa korttelitehokkuutena. Se tarkoittaa korttelin rakennusten kerrosalan ja korttelin pinta-alan suhdetta. Malmin lentokentän alueen korttelitehokkuus vaihtelee 0,4–1,8 välillä. Rakennukset ovat silloin pääosin 2–6-kerroksisia.

Alueen palveluverkostoa suunnitellaan tulevaisuuden asukasmäärien mukaisesti. Tulevat asukkaat voidaan huomioida jo esimerkiksi nykyisten koulujen ja päiväkotien peruskorjauksissa ja laajennuksissa. Uusien asukkaiden myötä nykyisetkin palvelut säilyvät varmemmin.

Esimerkkejä yleiskaavaluonnoksen korttelitehokkuudesta

Mikä on alueen kaavatilanne?

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa Helsingin seudun yleistavoitteena on edistää joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Seudun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina. Erityistavoitteina on muun muassa seuraavaa: Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys. Merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle ja mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (2014) kentän alue on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (RKY 2009). Merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on myös arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriarvot. 

Uudenmaan maakuntakaavassa (2006) määritellään alueen maankäyttömuoto. Maakuntakaavamääräyksen mukaan alue varataan yleisilmailulentokentäksi. Kun alueen käyttö lentokenttätoimintaan päättyy, se varataan taajamatoimintojen alueeksi. Lisäksi maakuntakaavassa on merkitty pääkaupunkiseudun poikittaisen joukkoliikenteen yhteysväli ja vaihtopaikka sekä lentomelualue. Lentokenttärakennus on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi kohteeksi.

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä yleiskaava 1992. Yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Siinä lentokentän alue on osoitettu L(A) merkinnällä eli liikennealueeksi, joka muutetaan asuntoalueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu muu toiminta siirtyy alueelta pois. Helsingin yleiskaava 2002 ei ole voimassa Malmin lentokentän alueella.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964−2000. Osalla aluetta ei ole asemakaavaa. Lentokentän alue on merkitty lentokenttäalueeksi vuoden 1964 asemakaavassa. Valmisteilla ja voimassa olevia asemakaavoja voi selata

Mitä sopimuksia ja päätöksiä alueeseen liittyy?

Toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma
Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelman 2015–2017 mukaan viraston tavoitteena on laatia vuoden 2015 aikana Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen pohjaksi Malmin kaavarunkoluonnos. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tavoitteen osana talousarviota 2015 ja taloussuunnitelmaa 2015–2017.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.5.2014
Kaupunginvaltuusto 12.11.2014

Kiinteistöjen ja rakennusten omistus
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2014 Finavian Oyj:n ja Senaattikiinteistöjen omistamien kiinteistöjen ja rakennusten ostamisesta Malmin lentokenttäalueelta. Samalla Finavia Oyj luopuu Malmin lentokenttäaluetta koskevasta käyttöoikeudesta viimeistään 1.1.2017. Kauppakirjat on allekirjoitettu 16.12.2014.

Kaupunginvaltuusto 26.11.2014

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrahankkeiden tulemiseksi ja asumisen edistämiseksi
Sopimuksen mukaan valtio lopettaa toimintonsa Malmin lentokentällä tavoitteena vuoden 2016 mutta viimeistään 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön.

Ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö 25.8.2014
Kaupunginhallitus 6.10.2014
Valtioneuvosto 20.11.2014

Rakennuskielto
Malmin lentokentän alue ympäristöineen on rakennuskiellossa yleiskaavan laatimista varten.

Kaupunginhallitus 11.3.2013

Sopimus maa-alueen käytöstä
Helsingin kaupunki on luovuttanut Malmin Lentokentän maa-alueen 10.5.1935 allekirjoitetulla sopimuksella sekä 17.7.1939, 15.11.1948, 19.11.1951 ja 21.12.1995 allekirjoitetuilla sopimuksen täydennyksillä valtiolle ilmaliikennekäyttöön. Sopimus on voimassa niin pitkään kun valtio käyttää aluetta ilmaliikenteeseen, kuitenkin enintään 10.5.2034 saakka. Vuoden 1995 sopimuksella valtiolle annettiin oikeus luovuttaa alueita kolmannelle osapuolelle 20 vuodeksi ilmailuun liittyviin tarkoituksiin.

Kaupungin päätöksiä voi selata verkkopalvelussa dev.hel.fi/paatokset

Mitkä yleiskaavan selvitykset liittyvät Malmin lentokentän alueen suunnitteluun?

Helsingin yleiskaavaan valmistelun yhteydessä kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosasto on tehnyt selvityksiä, jotka liittyvät myös Malmin lentokentän alueen suunnitteluun.

Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet (2014:43)

Yleiskaavan mukaisen raideliikenneverkon vaikutukset alueiden saavutettavuuteen (2014:41)

Helsingin kestävä viherrakenne. Kaupunkiekologinen tutkimusraportti (2014:27)

Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhykkeen inventointiselvitys. Museovirasto (2014:32)

Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt (2014:17)

Mahdollisuuksien Malmi (2014:21)

Jokeri 2 – Maankäytön kehittämisperiaatteet (2013:7)

Esikaupunkien asemanseutujen kehittämisen edellytykset (2013:3)

Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050 (2013:10)

Kaikki yleiskaavaselvitykset löytyvät yleiskaavan verkkosivuilta www.yleiskaava.fi/aineistot

Päivitetty 12.2.2020