Malms flygplatsområde är det mest betydande byggområdet i den nya generalplanen. För området har man även gjort en dispositionsplan som planeringsanvisning för detaljplanen. Härnäst gör man upp detaljplaner för området.

Planeringsarbetet pågår

Malms flygplatsområde är det mest betydande byggområdet i den nya generalplanen. Området planeras för ca 25 000 invånare och där reserveras arbetsplatser för ca 2 000 anställda. De nya invånarna kommer att betjänas av två nya skolor och daghem samt ett närcentrum med service.

Området planeras bli mångsidigt och högklassigt och där ska finnas alla olika boendealternativ. I planen görs en reservering för ca 2 000 arbetsplatser samt för att bygga två nya skolor och nödvändiga daghem. På området planeras ett närcentrum med service och arbetsplatser.

I framtiden betjänas området av den tvärgående Jokerbanan 2 samt snabbspårvägen Vik–Malm (Viima), som går från innerstaden via Vik genom flygplatsområdet norrut. Biltrafiken går längs den nya anslutningen Luftbron till Lahtisleden och Stensböle.

Stadsfullmäktige godkände Helsingfors nya generalplan 26.10.2016 och den träde i kraft 8.11.2018.

Dispostionsplanen styr planläggningen

Det har gjorts upp en dispositionsplan för Malms flygplatsområde, en markanvändningsplan som är mer allmän än detaljplanen och mer detaljerad än generalplanen och som saknar rättsverkningar. I dispositionsplanen presenteras de allmänna dragen för områdets kvarter och grönområden, trafiklösningar och möjligheterna för rekreation. Dispositionsplanen blev klar i slutet av 2016.

Dispositionsplanen baserar sig på ett nätverk av parker där man beaktar områdets styrkor, såsom minnen av landningsbanor, öppna platser och vida vyer. Nätverket kopplas ihop med Stensböle friluftspark genom den nya bron för fotgängare och cyklister över Lahtisleden. På området planeras en friluftsled som fortsätter smidigt runt området.

Beslut om tre detaljplaner 

Det är meningen att generalplanen genomförs stegvis så att de första delarna kan börja byggas 2020. Genomförandet beräknas ta ca 25–30 år i anspråk. Den nya stadsstrukturen delas in i 7–10 delområden, som vart och ett ska planeras separat med ett eget tema.

Under 2017–2018 fattas beslut om Fallkulla gård och byggnaderna på Malms flygfält samt detaljplanen för Luftbrons planskilda korsning.

Prenumerera på Malms planerings nyhetsbrev (på finska)

Päivitetty 19.11.2018