Mellunkylään rakennetaan merkittävästi koko Helsingin mittakaavassa.  Yksi näkyvimmistä hankkeista on Kontulan ostoskeskuksen lähelle rakennettava korttelikokonaisuus, mutta myös Kivikkoon ja Mellunmäkeen rakennetaan uusia kerros- ja pientaloja.

Suunnitteluperiaatteet ja visio

Rakentamista lähivuosina

Asuntorakentaminen jatkuu Mellunkylässä vilkkaana:

  • Tankovainion ja Naulakallion alueille rakennetaan kerros- ja pientaloja
  • Saariseläntielle rakennetaan kerrostaloja
  • Kontulantien varteen rakennetaan opiskelija-asuntoja
  • Kontulan kerrostalotontteja täydennetään uusilla asuinrakennuksilla

Palveluille rakennetaan uusia tiloja ja nykyisiä tiloja korjataan:

  • Päiväkoti Tunturin ja leikkipuisto Mellunmäen huonokuntoiset rakennukset on tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle uudet
  • Sirrikujalle on avattu käyttöön pelastuslaitoksen kevytyksikkö. Uutta isompaa pelastusasemaa varten on käynnissä kaavamuutos Karpalopuiston viereen

Kontulan Lampipuisto ja Kelkkapuisto uusittiin 2019-20. Lähivuosina Mellunkylässä toteutetaan erityisesti ympäristöministeriön Lähiöohjelmaan kuuluvia viheralueiden ja liikuntapalvelujen parannuksia: 

  • Mellunmäentien pohjoispuolen virkistysalueelle rakennetaan uusi kuntoilupaikka.
  • Kivikon frisbeegolfradan heittopaikkoja kunnostetaan ja rakennetaan uusia, jotka soveltuvat myös kilpailuihin. Heittopaikoille rakennetaan polkuja ja osa heittopaikoista, korialueista ja väylistä valaistaan. 
  • Asukaspuisto Luostoon tuodaan uusia leikkivälineitä, rakennetaan pelikenttä ja kahluuallas kunnostetaan. Valaistusta parannetaan ja pintamateriaaleja, istutuksia ja kalusteita uusitaan. 

Kartta Mellunkylän rakennushankkeista isompana tästä linkistä (PDF)

Havainnekuva leikkipuisto Lammesta

Kaavoitus

Mellunkylän merkittävimmät lähivuosien kaavoituskohteet ovat Kontulan ja Mellunmäen keskukset. Mellunmäen metroaseman tuntumaan suunnitellaan uusia kerrostaloja, opiskelija-asuntolaa, kauppaa, palvelu- ja liiketiloja, bussiterminaalia sekä Vantaan ratikan päätepysäkkiä. Metrokorttelien alue on kävelypainotteinen. Tulevaisuudessa Mellunmäki on merkittävä joukkoliikenteen solmukohta etenkin, jos kaikki suunnitteilla olevat raideyhteydet – Vantaan ratikka, Raide-Jokeri 2 ja metron jatko itään – toteutuvat.

Kontulan keskusta-alue on varattu ostariyhtiöiden kehityshankkeen toteutusedellytysten selvittämistä varten. Selvityksen aikana ostari jatkaa toimintaansa. Kaupunkiympäristölautakunta päätti kesäkuussa 2019, että Kontulan ostarin vuokrasopimuksia jatketaan 31.12.2025 asti. Varaus kehityshankkeen toteutusedellytysten selvittämistä varten on voimassa 31.5.2024 saakka, jonka jälkeen kaupunki esittää alueen varaamista ja luovuttamista vuokralaisille, jos hanke osoittautuu selvittelyn aikana toteuttamiskelpoiseksi.

Kontulan keskustan kehittämisellä on tarkoitus mahdollistaa alueen kasvava asukasmäärä ja asukkaiden tarvitsemat palvelut tulevaisuudessa. Toteutuessaan hanke tukee alueen elinvoimaa ja vahvistaa alueen kaupallista asemaa metroaseman yhteydessä.

Mellunmäen metroaseman lähellä on käynnissä kaksi purkavaan lisärakentamiseen perustuvaa kaavamuutosta Ounasvaarantie-Pallaksentien ja Aarteenetsijäntien alueilla.

Kontulan sekä Mellunmäen ja Vesalan kerrostaloalueille on 2020 laadittu täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet. Suunnitteluperiaatteissa otetaan huomioon alueen nykyinen luonne ja maisemallinen arvo. Ne valottavat tulevaisuuden kehitysnäkymiä maankäytön näkökulmasta.

Kaavoituksen etenemistä voi seurata kaupungin verkkosivuilla.

Katurakentaminen

Katuja rakennetaan ja korjataan usein talonrakennushankkeiden yhteydessä tai silloin, kun liikennejärjestelyitä on tarve muuttaa muista syistä. Asemakaavamuutoksia tehdessä laaditaan liikennesuunnitelmat, joiden liikennejärjestelyt vastaavat uuden kaavan mukaista tilannetta.

Katujen rakentamisen aikataulu on sidoksissa talonrakennushankkeiden aikatauluihin. Katujen lopullinen viimeistely tehdään usein vasta, kun talohanke on valmis, eivätkä työmaan toiminnot enää vaikuta ympäröivään katutilaan.

Päivitetty 16.3.2022