Östersundomin osayleiskaavassa tärkeimmät ratkaistavat asiat ovat raideliikenneyhteys, siihen liittyvä maankäyttö ja viherverkoston vahvistaminen.

Östersundomin osayleiskaavoitus käynnistyy

Östersundomin yhteinen yleiskaava kumoutui toukokuussa 2021, ja suunnittelu alueella jatkuu osayleiskaavoituksella.

Östersundomin alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Helsinki, Vantaa ja Sipoo laativat Östersundomin alueelle kuntien yhteistä yleiskaavaa vuosina 2010−2018. Korkein hallinto-oikeus kumosi kaavan hyväksymispäätöksen 10.5.2021. Kumoaminen perustui Natura-verkostoon kuuluville alueille kohdistuviin haitallisiin vaikutuksiin. 

Östersundomin alueelle on tarpeen laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaamaan alueen maankäyttöä ja rakentamista sekä turvaamaan alueen luontoarvot. Östersundomin osayleiskaavan suunnittelualue on koko Östersundomin suurpiiri sekä osa Mustavuoren osa-alueesta, joka ei kuulunut Helsingin yleiskaavaan 2016. Helsingin kaupunki omistaa 59 prosenttia kaava-alueen pinta-alasta. 

Osayleiskaavalla osoitetaan alueen keskeinen yhdyskuntarakenne, jolla tarkoitetaan rakennettavia alueita, viheralueina säilyviä alueita sekä keskeisenä osana raideyhteys ja sen linjaus.

Osayleiskaavan tavoitteita ovat Helsingin väestönkasvuun varautuminen, kasvun ohjaaminen kestävästi, monipuolisen asuntotarjonnan lisääminen, rakennuspaikkojen tarjoaminen pientaloille ja pääkaupunkiseudun seuturakenteen tasapainottaminen idän suuntaan.

Tavoitteena on, että alue on tulevaisuudessa hiilineutraali kaupunginosa, joka kytkeytyy raiteella muuhun Helsinkiin. Alueen kehittämisellä tavoitellaan kokonaiskestävyyttä, joka pitää sisällään taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden. 

Östersundomin osayleiskaavassa tärkeimmät ratkaistavat asiat ovat raideliikenneyhteys, siihen liittyvä maankäyttö ja viherverkoston vahvistaminen. Alueella sijaitsevat Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet sekä tärkeiden ekologisten yhteyksien turvaaminen ovat keskeinen lähtökohta alueen suunnittelulle.

Östersundomin alueen kaavoituksen ajankohtaisista asioista kerrotaan verkkotilaisuudessa maanantaina 23.5. klo 17-19. Voit liittyä tilaisuuteen 16.50 alkaen tästä linkistä: https://bit.ly/ostersundom-23052022

Östersundomin uutiskirjeen voi tilata: www.hel.fi/kaupunkiymparisto/uutiskirjeet

Lue lisää Östersundomin suunnittelusta 

Osayleiskaavan vaiheet ja osallistumisen aikataulu

Osayleiskaavan laatimisesta ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan koko kaavaprosessin ajan. Tärkeimpiä osallistumismenettelyjä ovat lakisääteiset nähtävillä olot, viranomais- ja sidosryhmäneuvottelut, esittely- ja keskustelutilaisuudet sekä vapaamuotoinen keskustelu valmistelijoiden kanssa. 

Osayleiskaavan vaiheet ja osallistumisen aikataulu

  • 1.12.2021.-9.1.2022 Karttakysely
  • 2.12.2021 Uutta Östersundomia -verkkotilaisuus
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 1.2.-28.2.2022
  • Verkkotapahtuma 9.2.2022 klo 17-18.30
  • 11.5.2022 suunnittelutilannetta esitellään Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotilaisuudessa
  • 23.5.2022 Verkkotilaisuus
  • Syksy 2022 Työpajat / muu vuorovaikutus maankäyttöskenaariovaiheessa asukkaille ja asiantuntijoille
  • Loppuvuosi 2023 Kaavaluonnos nähtävillä
  • 2024 Kaavaehdotus nähtävillä
Päivitetty 15.9.2022