Viikinrannan−Lahdenväylän osayleiskaava yhdistää Arabianrannan Viikkiin.

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaava käynnistyy tammikuussa 2022

Viikinrannan−Lahdenväylän osayleiskaavalla laajennetaan kantakaupunkia Lahdenväylän suunnassa, vahvistetaan maankäyttöä Viikin−Malmin pikaraitiotien joukkoliikennevyöhykkeellä sekä turvataan Vanhankaupunginlahden Natura-arvot. Valtakunnallisen joukko- ja tavaraliikenteen kannalta tärkeän Lahdenväylän toimivuus varmistetaan, samalla parantaen sen sovitusta kehittyvään kaupunkirakenteeseen ja vähentäen sen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Osayleiskaava täydentää Yleiskaavaa 2016 osoittamalla Lahdenväylän ympäristön yleiskaavatasoiset maankäytön ja liikenteen ratkaisut. Korkein hallinto-oikeus kumosi osan Yleiskaavan 2016 merkinnöistä Lahdenväylän varrella. Osayleiskaavalla eheytetään nyt yleiskaavallinen kokonaisuus poistojen synnyttämistä epäjatkuvuuskohdista.  Arabianrannasta Viikkiin laajeneva kantakaupunki suunnitellaan rakenteeltaan tiiviiksi ja toiminnoiltaan monipuoliseksi.  

Joukkoliikenteen runkona on Viikin–Malmin pikaraitiotie, Viima. Osayleiskaavalla varmistetaan Viiman toteuttamisedellytykset ja sujuva liikennöinti sekä mahdollistetaan uutta rakentamista sen vaikutusalueelle. Viima-raitiotien on arvioitu valmistuvan 2030-luvulla.  

Vanhankaupunginlahden Natura-alue on tärkeä suunnittelun lähtökohta ja sen luontoarvot turvataan myös lisääntyvän maankäytön ja kulutuksen olosuhteissa. Viherverkosto on samalla yksi alueen vetovoimatekijä.

Osayleiskaavatyön kanssa samanaikaisesti alueella on vireillä tarkempaa suunnittelua, kuten Keski-Viikin kaavarunko ja Pihlajiston suunnitteluperiaatteet. Viikin sähköasemalle toteutetaan kantaverkon maakaapeliyhteys, mikä on osa laajempaa koko kaupunkia koskevaa energiahuollon kokonaisuutta. Kumpulan kärki- kortteliin suunnitellaan uutta raitioliikenteen varikkoa ja kiertotalouskorttelia. Alueella sijaitsee myös jätevedenpuhdistamo, jonka tulevaisuuden tarpeisiin varaudutaan.

Tutustu alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan   

Viikinranta-Lahdenväylä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 26.1.2022−28.2.2022:

  • Verkkosivuilla hel.fi/suunnitelmat
  • Viikin kirjastossa, Viikinkaari 11
  • Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa. Asiakaspalvelun käyntiosoite on Työpajankatu 8, tarkistathan poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupisteen aukiolon.
  • Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun. 

  Osallistu Koillisen alueiltaan verkossa

Karttakysely toteutetaan myöhemmin keväällä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon aikana ei tehdä erillistä karttakyselyä asukkaille. Tarkoituksena on toteuttaa keväällä 2022 yhteinen kysely Keski-Viikin kaavarunkotyön ja Pihlajiston suunnitteluperiaatetyön kanssa, jotta saadaan alueelta laaja näkemys koko alueen suunnitteluun. 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittämään viimeistään 28.2.2022. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä. 

Voit jättää mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sähköisesti verkko-osoitteessa bit.ly/viikinranta-lahdenvayla-oas-palaute.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, puhelinnumero: 09 310 13700, verkko-osoite tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi otsikolla ”Viikinrannan osayleiskaava” 

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen.

Osayleiskaavan laatimisesta ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan koko kaavaprosessin ajan.

Osayleiskaavan vaiheet ja osallistumisen aikataulu

  • Tammi-helmikuu 2022: osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Syksy 2023: skenaariot ja kaavaluonnos 
  • 2024: kaavaehdotus 
  • 2025: tarkistettu kaavaehdotus
Päivitetty 26.1.2022