Östersundomiin on laadittu Östersundomin (nykyisten pientaloalueiden) asemakaavoitusohjelma 2022.  Östersundomissa on käynnissä kaksi asemakaavan muutosta, jotka käynnistyivät vuoden 2021 lopulla: Karhusaaren pohjoisosan asemakaavan muutos ja Landbon asemakaavan muutos.

Asemakaavoitus

Östersundomiin on laadittu Östersundomin (nykyisten pientaloalueiden) asemakaavoitusohjelma 2022. Kaavoitusohjelman yhteydessä määritellään pientaloalueet, joiden täydennysrakentaminen on mahdollista ennen Östersundomin raideliikenteeseen sitoutuvaa aluerakentamista. Kaavoitusohjelmaan kuuluvat alueet ovat vakiintuneita pientaloalueita, jotka säilyvät pääasiassa pientaloalueina tulevaisuudessa. Lisärakentaminen edellyttää vesihuollon kehittämistä, ja Östersundomiin on laadittu vesihuollon tarvesuunnitelma vuosille 2022-2040.

Kaupunkiympäristölautakunta on merkinnyt Östersundomin (nykyisten pientaloalueiden) asemakaavoitusohjelman 2022 tiedoksi 15.11.2022: Östersundomin (nykyisten pientaloalueiden) asemakaavoitusohjelma 2022 (pdf)

Östersundomissa on käynnissä kaksi asemakaavan muutosta, jotka käynnistyivät vuoden 2021 lopulla:

Rakentaminen asemakaavoittamattomalla alueella edellyttää suunnittelutarveratkaisua

Helsingin seudun itäisen kasvusuunnan laajamittainen rakentaminen siirtyy pitkälle tulevaisuuteen.

Alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kannalta päätöksellä ei ole välitöntä vaikutusta. Helsingin alueella voimassa olevat yleiskaavat ja osa asemakaavoista eivät kaikilta osin vastaa alueen suunnittelun tavoitteisiin ja niitä on tarkoitus myöhemmin muuttaa maakuntakaavan osoittamien periaatteiden mukaisesti.

Vantaan Länsimäessä on valtaosin ajantasainen asemakaava ja uusi yleiskaava ohjaa tulevaa asemakaavoitusta. Kaikki Vantaan asemakaavoittamattomat alueet ovat suunnittelutarvealuetta. Vastaavasti Helsingin asemakaavoittamattomien alueiden voidaan lähtökohtaisesti katsoa olevan suunnittelutarvealuetta, jolloin rakennuslupa edellyttää myönteistä suunnittelutarveratkaisua, vaikka rakennuskieto ei olekaan enää voimassa. 

Myönteinen suunnittelutarveratkaisu myönnetään lähtökohtaisesti vain olemassa olevan asuinrakennuksen purkamiseen ja korvaamiseen uudella asuinrakennuksella.

Päivitetty 23.11.2022