Korkein hallinto-oikeus päätti 10.5.2021 pitää voimassa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen kumota Östersundom-toimikunnan yhteinen yleiskaava. Östersundomin maakuntakaava jäi kuitenkin voimaan. 

Mitä päätös käytännössä tarkoittaa?

Alueelle jäävät voimaan Östersundomin maakuntakaava sekä osalla aluetta voimassa olevat yleiskaavat. Lisäksi osalla aluetta on voimassa olevia asemakaavoja. Maakuntakaava ohjaa alueen tulevaa yleiskaavoitusta.

Vantaan uusi yleiskaava 2020 on hyväksytty alkuvuodesta 2021, mutta ei ole vielä lainvoimainen. Uuteen yleiskaavaan sisältyy Östersundomin alueesta Kehä III länsipuoleinen alue sekä Porvoonväylän pohjoispuoleinen alue. Hyväksytystä yleiskaavasta on rajattu pois Östersundomin suunnittelualueelle sijoittuva Kehä III:n itäpuoli ja Porvoonväylän eteläpuoli (ns. Länsisalmi), jonne jää KHOn päätöksen myötä voimaan Vantaan yleiskaava 2007.

Helsingin alueella ja Vantaan Länsisalmessa maankäytön ratkaiseminen edellyttää uutta yleiskaavoitusta, jonka jälkeen tai yhteydessä on mahdollista laatia alueen toteuttamista yksityiskohtaisemmin ohjaavia asemakaavoja ja muita suunnitelmia. Yleiskaavoituksen pohjaksi tullaan arvioimaan uudelleen suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita sekä määrittelemään suunnittelun ja alueen toteuttamisen aikataulutavoitteet.

Östersundom-seura on tehnyt kaupungille aloitteen pienimuotoisen lisärakentamisen mahdollistamiseksi Östersundomissa ennen uuden yleiskaavan voimaantuloa, jotta alue säilyisi elinvoimaisena. Kaupunki tarkastelee mahdollisuuksia aloitteen toteuttamiseksi.  

Rakentaminen asemakaavoittamattomalla alueella edellyttää suunnittelutarveratkaisua

Helsingin seudun itäisen kasvusuunnan laajamittainen rakentaminen siirtyy pitkälle tulevaisuuteen.

Alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kannalta päätöksellä ei ole välitöntä vaikutusta. Helsingin alueella voimassa olevat yleiskaavat ja osa asemakaavoista eivät kaikilta osin vastaa alueen suunnittelun tavoitteisiin ja niitä on tarkoitus myöhemmin muuttaa maakuntakaavan osoittamien periaatteiden mukaisesti.

Vantaan Länsimäessä on valtaosin ajantasainen asemakaava ja uusi yleiskaava ohjaa tulevaa asemakaavoitusta. Kaikki Vantaan asemakaavoittamattomat alueet ovat suunnittelutarvealuetta. Vastaavasti Helsingin asemakaavoittamattomien alueiden voidaan lähtökohtaisesti katsoa olevan suunnittelutarvealuetta, jolloin rakennuslupa edellyttää myönteistä suunnittelutarveratkaisua, vaikka rakennuskieto ei olekaan enää voimassa. 

Myönteinen suunnittelutarveratkaisu myönnetään lähtökohtaisesti vain olemassa olevan asuinrakennuksen purkamiseen ja korvaamiseen uudella asuinrakennuksella.

Päivitetty 18.6.2021