Luonnonhoitotyöt alkavat Vuosaaren eteläosassa

Vuosaari
11. tammikuuta 2012

Vuosaaren eteläosassa aloitetaan luonnonhoitotyöt alkuvuodesta 2012. Työt perustuvat yleisten töiden lautakunnan hyväksymään Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelmaan ja siihen liittyvään luonnonhoitosuunnitelmaan.
 
Edellisestä hoitokerrasta on jo aikaa, mikä näkyykin mm. puuston ylitiheytenä ja nuoren lehtipuuston riukuuntumisena, maisemien umpeutumi¬sena, huonokuntoisten ja kuolleiden puiden määrän lisääntymisenä sekä vesakoitumisena.
 
Metsiköitä hoidetaan poistamalla huonokuntoisia puita, harventamalla tiheikköjä sekä kehittämällä taimiryhmistä edelleen uusia puusukupolvia. Harventaminen parantaa metsään jäävien puiden elinvoimaisuutta ja parantaa niiden kerroksellisuutta. Lisäksi poistetaan vaaraa aiheuttavia puita sekä maisemaa peittävää vesakkoa erityisesti pihojen ja kulkureittien lähistöltä. 
 
Luonnonarvot otetaan huomioon, joka nurkkaa ei käsitellä
 
Asutuksesta ja kulkureiteistä kauempana sijaitsevat metsänosat säilyvät pääosin luonnontilassa. Lisäksi luonnon arvokohteet pidetään koskemattomina ja osaa hoidetaan arvokkaiden ominaispiirteiden vaatimalla tavalla, esim. auttamalla lehtojen valoa vaativaa kasvillisuutta harvennuksin.
 
Metsiin jätetään kaiken ikäisiä puita ja myös eriasteista lahopuuta. Kallioalueilla hoidetaan lähinnä reitinvarsia ja pihojen reunoja. Tiheikköjä ja pensaita säästetään eläinten piilopaikoiksi sekä maisemaa monipuolistamaan. Lintujen pesintäkaudella 1.4.–31.7. ei tehdä pesintää haittaavia töitä.
 
Helsingin kaupunki on sitoutunut noudattamaan toimenpiteissään luonnonhoidon linjauksen ja luonnon monimuotoisuus-ohjelman pääperiaatteita (lisää tietoa linjauksista: www.hkr.hel.fi). Luonnonhoidon tavoitteena on pitää metsiköt mahdollisimman monimuotoisina ja puustoltaan elinvoimaisina ulkoilualueina.
 
Hoitotoimista tiedotetaan asukkaille lähitaloihin jaettavin tiedottein sekä maastotauluin.
 
Vuosaaren eteläosan luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan voi tutustua rakennusviraston asia-kaspalvelussa (Pohjoinen Makasiinikatu 9) ja Internet-sivulla osoitteessa: www.hel.fi/hki/hkr/fi/Viheralueet/Suunnittelu/luonnonhoitosuunnitelmat.