Laajasalon liikenneyhteyden vaihtoehtojen vaikutukset arvioitiin

Kruunuvuorenranta
05. toukokuuta 2014

Helsingin kaupunki suunnittelee joukkoliikenneyhteyttä Laajasaloon ja uudelle Kruunuvuorenrannan asuinalueelle. Päätöksenteon tueksi on arvioitu yhdeksän eri vaihtoehdon ympäristövaikutuksia. Tulokset on koottu arviointiselostukseen, joka on nähtävillä mielipiteitä ja lausuntoja varten 3.7.2014 saakka.

Ympäristöön ja luontoon kohdistuvien vaikutusten lisäksi on arvioitu, millaisia vaikutuksia vaihtoehdoilla on liikenteeseen, maisemaan ja kaupunkikuvaan sekä ihmisten elinoloihin ja turvallisuuteen. Liikennemallin avulla on arvioitu liikennemääriä vuoden 2035 tilanteessa.

Laajasalon länsirannalle entisen öljysataman paikalle suunnitellaan Kruunuvuorenrannan kaupunginosaa noin 11 000 asukkaalle. Rakentaminen käynnistyy vuonna 2014. Raideliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yhteys Kruunuvuorenselän kautta on ollut Helsingin kaupungin tavoitteena. Se lyhentäisi huomattavasti matkaa keskustaan.

Arvioinnissa on mukana kaksi siltavaihtoehtoa. Toisessa sillalla kulkevat raitiovaunut, pyöräilijät ja jalankulkijat, toisessa yhteys on avattu myös ajoneuvoliikenteelle. Arvioinnissa ovat mukana myös vesiliikenneyhteys keskustaan sekä köysiratayhteys Hakaniemeen. Muut vaihtoehdot ovat tunnelien ja siltojen yhdistelmiä, joissa kulkee joko metro tai raitiovaunu. Mukana on myös vaihtoehto, jossa metro kulkee kokonaan kalliotunnelissa. Niin sanottuna nollavaihtoehtona on nykytilanne, jossa liityntäbussit kulkevat Herttoniemen metroasemalle.

Meren pohjaan rakennettavilla tunneleilla on merkittäviä haittavaikutuksia vesistöihin ja veden vaihtuvuuteen. Tunnelivaihtoehdot ovat käytännössä poissuljettuja ympäristövaikutustensa vuoksi. Sillan avaaminen ajoneuvoliikenteelle ruuhkauttaa Sompasaaren pahasti. Lauttayhteys tai köysirata puolestaan eivät ole käyttäjälle yhtä saavutettavia kuin siltavaihtoehto. Vaihtojen vuoksi köysiratayhteydestä ei tule kovin nopeaa.

Molemmat siltavaihtoehdot vaikuttavat maisemaan merkittävästi sekä haittaavat veneilyä. Tuuli ja sääolosuhteet heikentävät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta sillalla. Lisäksi siltavaihtoehdoissa on ratkaistava Hanasaaren voimalan polttoainekuljetusten ja Sompasaaresta Kruununhakaan kulkevan raitioliikennesillan ristiriita.

Ympäristövaikutusten arviointi tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on, että arviointiprosessi on valmis syksyllä 2014, kun Uudenmaan ELY-keskus antaa selostuksesta lausuntonsa. Suunnittelu jatkuu siten, että sillasta laaditaan hankesuunnitelma. Sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Myös asemakaavoitus ja liikenteen yleissuunnittelu sillan molemmissa päissä käynnistetään.

Kuulemistilaisuus ympäristövaikutusten arvioinnista 22. toukokuuta

Arviointiselostus ja siihen liittyvät tutkimukset ja selvitykset ovat nähtävillä 5.5.–3.7.2014 verkossa osoitteessa

http://www.ymparisto.fi/laajasalonraideliikenneyva

Arviointiin liittyen järjestetään kuulemistilaisuus torstaina 22.5. klo 18–20 kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa (Kansakoulukatu 3).

Tiivistelmä: Laajasalon raideliikenteen vaihtoehdot – Ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf)

Ruotsinkielinen tiivistelmä: Alternativen för spårtrafik till Degerö – Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)