Helene Schjerfbeckin puiston rakentaminen alkaa Kuninkaantammessa

Honkasuo
07. tammikuuta 2015

Helene Schjerfbeckin puiston rakentaminen alkaa Kuninkaantammessa.  Puisto rakennetaan Kuninkaantammen ja Hakuninmaan pientaloalueen lähipuistoksi.

Helene Schjerfbeckin puisto rakennetaan rinta rinnan Kuninkaantammen katujen ja korttelialueiden rakentamisen kanssa. Samanaikaisuuden vuoksi puisto nousee vaiheittain vuosina 2015–2018. Puistolla on keskeinen rooli Kuninkaantammen kaava-alueilta kohti Mätäjokea valuvien hulevesien hallinnassa. Puiston pinta-ala on vajaat kymmenen hehtaaria.

Vesihuoltolinjojen rakentaminen puistoalueelle aloitettiin viime vuonna. Talven ja ensi kevään aikana tehdään kasvillisuuden suojausta, raivausta ja valmennusta. Työn alkaessa säilytettävät kasvillisuusalueet sekä yksittäiset puut merkitään ja tarvittaessa suojataan ja aidataan koko rakennustyön ajaksi.

Puuston valmennuksella pyritään varmistamaan säilytettävien metsiköiden ja yksittäisten puiden elinvoimaisuus ja kunto rakentamisvaiheen aikana ja tulevaisuudessa.

Vuoden 2015 aikana vesihuoltolinjojen ja veden purkuväylien rakentaminen jatkuu. Myös ulkoilureittien ja kenttien rakentaminen alkaa. Puistossa pyritään säilyttämään keskeiset ulkoiluväylät kulkukelpoisina rakentamisen aikana.

Kuninkaantammesta hulevesien hallinnan mallialue

Hulevesiä hallitaan sekä asuinpihoilla, kaduilla ja aukioilla että puistossa. Helene Schjerfbeckin puistossa tullaan soveltamaan alan viimeisintä tietämystä hulevesien käsittelyssä syntypaikallaan ja toisaalta vesien pois johtamisessa viivyttämällä niitä kosteikoissa ja viheralueilla. Hulevesien hallinnalla saadaan rankkasateiden aiheuttamat tulvat kuriin ja estetään haitallisten epäpuhtauksien valuminen vesistöihin.

Koska hulevedet ovat puiston keskeinen ja näkyvä elementti, on avointa vesipintaa haluttu suunnittelussa tuoda mahdollisimman paljon näkyviin.

Puiston pohjoisosassa vedet johdetaan putousmaisten kivirakenteiden kautta kohti puiston keskiosan kosteikkoja. Vesi on tuotu myös leikkialueelle. Vesi johdetaan kosteikkoihin mutkittelevien uomien kautta, jotka ovat paikoin kosteikkomaisia, paikoin nurmipintaisia painanteita tai sora- tai kivipintaisia puroja.