Yleiskaavassa vaihtoehtona pohjoisempi metrolinjaus

Östersundom
15. kesäkuuta 2016

Tämän kevään aikana on työstetty yleiskaavavaihtoehtoa, jossa metrolinja on siirretty pohjoisemmaksi, kauemmas Östersundomin Natura-alueista. Vaihtoehdossa metro kulkisi Porvoonväylän ja Uuden Porvoon tien välisellä alueella.

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2015. Kaavan jatkon kannalta merkittävimmäksi asiaksi nousi kysymys Natura-alueen suojelusta. Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin ja Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan yleiskaavalla on luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia tiettyihin Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen luontoarvoihin.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tavoitteena on ollut löytää myös luonnonsuojelun kannalta hyväksyttävä maankäyttöratkaisu. Työtä on tehty suunnittelemalla ja arvioimalla erilaisia vaihtoehtoja ja keinoja haitallisten luontovaikutusten lieventämiseen. Suunnitelman on vastattava myös muihin yleiskaavan tavoitteisiin kuten asuntotuotannolle, elinkeinotoiminnan mahdollisuuksille ja kaavan taloudelliselle toteuttamiskelpoisuudelle asetettuihin tavoitteisiin. Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset ovat osaltaan ohjanneet valmistelua.

Kevään 2016 aikana on työstetty yleiskaavavaihtoehtoa, jossa metrolinja on siirretty pohjoisemmaksi, kauemmas Natura-alueista. Vaihtoehdossa metro kulkisi Porvoonväylän ja Uuden Porvoon tien välisellä alueella. Metrolinjan suunnittelu edellyttää Vantaan alueella maaperätutkimuksia, jotka on tarkoitus tehdä kesän aikana ja joista tiedotetaan erikseen alueen maanomistajille. Selvitykset metrolinjan rakennettavuudesta ja kaavan Natura-vaikutuksista valmistuvat syksyllä.

Selvitysten perusteella on tarkoitus päättää, miten nähtävillä ollutta kaavaehdotusta muutetaan. Tavoitteena on asettaa muutettu kaavaehdotus nähtäville keväällä 2017. Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään esittelytilaisuuksia, ja kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen, kuten keväällä 2015. Niihin asukkaisiin ja maanomistajiin, joita mahdolliset muutokset eniten koskevat, ollaan yhteydessä jo ennen nähtävilläoloa.

Kuten tähänkin asti, kaavan eteneminen ja aikataulu riippuvat eteen tulevista ratkaisua vaativista kysymyksistä. Kaavan hyväksyminen on mahdollista tuoda kuntien käsittelyyn aikaisintaan syksyllä 2017.