Kalasataman tapahtumista tarjouskilpailu

Kalasatama
16. marraskuuta 2016
Vuonna 2015 Kalasatamassa järjestettiin muun muassa Kokemuksellisia kävelykierroksia. Kuva: Esitystaiteen keskus.

Kalasataman rakentaminen kestää 20–30 vuotta. Kalasataman tapahtumat ovat osa Kalasataman ympäristötaidehanketta, jonka tavoitteena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen pitkän rakentamisvaiheen aikana. Hankkeen avulla toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia.

Ympäristötaidehanketta koordinoi kaupungin eri virastojen edustajista muodostettu ryhmä. Toiminta rahoitetaan rakennuttajilta perittävällä tontin kerrosneliömetrikohtaisella maksulla. Kyseessä on kolmas tarjouspyyntö, jolla haetaan tapahtumia Kalasataman alueelle. Tietoa aiemmin toteutetuista hankkeista löytyy täältä.

Tarjouspyynnön tavoitteena on edistää taide- ja kulttuuritapahtumilla asukkaiden osallisuutta, paikallista verkostoitumista ja alueellisen identiteetin muodostumista Kalasataman alueella. 

Tarjouksen voivat jättää rekisteröidyt taiteen ja kulttuurin ammattilaisyhteisöt ja -laitokset. Arvioinnissa suositaan useiden toimijoiden yhteistyöhankkeita. 

Toiminta voi alkaa erillisen kirjallisen sopimuksen (tilauksen ja tilausvahvistuksen) allekirjoittamisen jälkeen kevään 2017 aikana ja sen tulee päättyä viimeistään 30.11.2017. Tavoitteena on, että vuonna 2017 käytettävissä olevalla summalla, noin 40 000 euroa (Alv 0 %), saataisiin Kalasatamaan noin 3–6 tapahtumaa tai tapahtumasarjaa. Tarjouspyynnössä etsitään hankkeita, jotka täydentävät toisiaan, jotka on suunnattu eri-ikäisille ja -taustaisille alueen asukkaille ja jotka toteutuvat eri aikoihin vuoden 2017 aikana. 

Hanke tulee toteuttaa Kalasataman alueella. Aluerajaus on esitetty oheisessa kartassa

Tarjouksen jättäminen  

Tarjous jätetään sähköisellä Digium-lomakkeella. Tarjoukseen tulee sisällyttää ainakin: 

 1. Kuvaus hankkeesta, tavoite, tapahtumapaikka/-paikat ja kohderyhmä
 2. Kuvaus toteuttavasta työryhmästä, ansioluettelot (liite)
 3. Hankkeen toteuttamisaikataulu
 4. Hankkeen arvonlisäveroton budjetti (mahdollinen arvonlisäveron osuus maksetaan tämän lisäksi)
 5. Kuvaus hankkeen tiedotuksesta

Tarjous tulee jättää torstaihin 19.1.2017 kello 13.00 mennessä, ja sen tulee olla voimassa vuoden 2017 ajan. Puutteellisia tarjouksia ei hyväksytä.

Yksittäisen hankkeen hinta voi olla enintään 20 000 euroa + alv. Kaikki hankkeen läpiviennistä aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää annettuun projektikohtaiseen hintaan. Kustannuksiin tulee sisällyttää hankkeen raportointi ja tiedotus. Summa maksetaan korkeintaan kahdessa erässä siten, että viimeinen erä maksetaan raportoinnin jälkeen. Ensimmäisen erän osuus saa olla korkeintaan 50 % tilatun kokonaisuuden hinnasta. Laskuissa tulee esittää arvonlisäveroton ja arvolisäverollinen hinta sekä arvonlisäveron osuus ja arvonlisäveroprosentti. Raportissa tulee lyhyesti kuvata ainakin tapahtumakokonaisuus yleisesti, tapahtumapaikat, tapahtuminen ajankohdat ja osallistujamäärät. Raportin yhteydessä tulee lisäksi toimittaa valokuvia tapahtumista. Kaupungilla on oikeus käyttää valokuvia viestinnässään veloituksetta. Hyvissä ajoin ennen tapahtuman järjestämistä pidetään tapahtuman järjestäjien ja kaupungin kesken tapaaminen, jossa käsitellään hanketta, sen toteutusta, viestintää hankeen aikana ja sovitaan tiedottamisesta.

Hakijoiden tulee pyydettäessä toimittaa todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttymisestä.

Tarjousten arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin perusteisiin:

Taiteellinen laatu ja vaikuttavuus

 • taiteellinen näkemys ja ammattitaito
 • alueellista identiteettiä ja vuoropuhelua vahvistavat taiteen ja kulttuurin hankkeet
 • osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat
 • toimijan edellytykset ko. kohderyhmän kanssa toimimiseen (esim. pedagogista osaamista)
 • hankkeen merkitys alueen imagolle
 • hankkeen toteutuminen asukkaiden lähellä 

Kohderyhmä

 • ensisijainen kohderyhmä Kalasataman alueen asukkaat
 • toissijaisesti muut kaupunkilaiset Kalasataman tunnetuksi tekemiseksi
 • valittujen hankkeiden toisiaan täydentävyys: kohderyhminä on eri-ikäisiä ja -taustaisia asukkaita 

Talous

 • realistinen toimintasuunnitelma ja budjetti (arvonlisäveroton) sekä riittävät tuotannolliset resurssit

Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota vuoropuheluun kohderyhmän ja alueen toimijoiden kanssa tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Mukaan pyritään valitsemaan erilaisille kohderyhmille suunnattuja hankkeita. Pyrkimyksenä on, että valitut hankkeet toteutuisivat eri ajankohtina vuoden 2017 aikana lisäten alueen ympärivuotista tapahtumallisuutta. 

Hankkeista päätetään alkukevään aikana ja tiedotetaan tarjouksen tekijöille. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden neuvotella tarjouksen sisällöistä sekä kohdentaa hankinta vain osaan tarjouksesta. 

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla perustellusta syystä hyväksymättä yhtäkään annetuista tarjouksista. 

 

Lisätiedot: 

Kulttuurisuunnittelija Anna von Bagh, puh. (09) 310 37934, anna.vonbagh (at) hel.fi

Projektinjohtaja Hannu Asikainen, puh. (09) 310 79787, hannu.asikainen (at) hel.fi 

Projekti-insinööri Anni Bäckman, puh. (09) 310 25822, anni.backman (at) hel.fi