Yleiskaavaan suunnitellaan suorempaa metrolinjausta

Östersundom
13. maaliskuuta 2017
Östersundomin pohjoisen ja suoran metrovaihtoehdon alustavat linjaukset. Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja kaupunkimittausosasto.

Östersundomin suunnittelussa selvitetään suorempaan ja lyhyempään metrolinjaukseen perustuvan kaavaratkaisun vaikutukset.

Syksyllä 2016 tarkasteltiin yleiskaavavaihtoehtoa, joka perustuu maankäytön painopisteen ja metron siirtämiseen kauemmas herkistä luontokohteista ja jossa metro kulkee Vantaan alueella pohjoista reittiä Porvoonväylän tuntumassa. Metrolinjauksen lisäksi uutena ajatuksena oli jättää lähimpänä luonnonsuojelualueita olevat alueet Salmenkalliossa selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan myöhemmin eri kaavalla.

Natura-arvioinnissa pohjoisen metron vaihtoehtoa pidettiin hyväksyttävänä. Metron rakennettavuus- ja kustannusselvityksessä kuitenkin osoittautui, että kyseinen metrolinjaus on maaperäolosuhteiden vuoksi huomattavan kallis verrattuna vuonna 2015 nähtävillä olleen kaavaehdotuksen metrolinjaukseen.

Suunnittelutyö jatkuu, ja tavoitteena on edullisempi metroratkaisu. Kevään 2017 aikana selvitetään suorempaan metrolinjaukseen perustuvaa kaavaratkaisua. Tarkastelussa on sekä osin maanpäällinen että kokonaan maanalainen vaihtoehto. Tällä hetkellä ovat käynnissä suoran metrovaihtoehdon maaperätutkimukset. Suoraan metroon liittyvät selvitykset valmistuvat kevään kuluessa.

Selvitysten perusteella tehdään päätös metron linjauksesta ja yleiskaavaehdotuksen asettamisesta uudestaan nähtäville. Suoran metrolinjauksen suunnittelu ja selvittäminen siirtää kaavaehdotuksen nähtävilläolon syksyyn 2017.

Pohjoiseen metrolinjaukseen perustuvasta yleiskaavaversiosta on valmistunut joukko selvityksiä. Liikennejärjestelmäselvitykseen, metron rakennettavuus- ja kustannustarkasteluun, kaupan palveluverkon arviointiin, Natura- ja luontovaikutusten arviointiin sekä ekologisen verkoston tarkasteluun voi tutustua verkossa osoitteessa yhteinenostersundom.fi/aineistot.

Myös Östersundomin alueen maakuntakaava etenee. Uudenmaan maakuntahallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 13.3.2017.

Maakuntahallituksen 13.3. kokouksen esityslista

Yhteinen Östersundom -verkkosivut