Hyvää ilmaa pääkaupunkiseudulle

Uutta Helsinkiä
16. toukokuuta 2017
Kuva: Ympäristökeskus

Pääkaupunkiseudulle rakennetaan ensimmäisenä maailmassa uudenlainen, nykyistä verkkoa täydentävä, tiheä ilmanlaadun mittausjärjestelmä. Alueellisesti aiempaa kattavampien tietojen avulla on mahdollista kehittää entisestään ilmanlaatua parantavia toimia. Kerätty data tulee avoimesti kaikkien saataville ja sen avulla tietoa ilmanlaadusta voidaan esimerkiksi jakaa helposti kaupunkilaisille.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatuverkon mittauspisteet vähintään kaksinkertaistuvat, kun alueelle asennetaan nykyisiä mittausasemia täydentävä Vaisalan ja Pegasorin mittalaitteista koostuva parinkymmenen sensorin verkko. Uuden verkon avulla saadaan kohtuuhintaisesti ja ketterästi lisätietoa ilmanlaadusta eri puolilla pääkaupunkiseutua.

-Uudet mittaus- ja mallinnustulokset tarkentavat ilmanlaadun seurantaa ja viestintää pääkaupunkiseudulla. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tuo asukkaiden käyttöön uusia ilmanlaatukarttoja verkkosivuille sekä ratikoiden ja metrojen infotauluille. Myös ilmanlaatuennuste aiotaan ottaa käyttöön hankkeen kuluessa, HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Tarja Koskentalo kertoo.

Pääkaupunkiseudulla ilmanlaatu on yleisesti melko hyvä, mutta vilkkailla alueilla katupöly ja pakokaasut heikentävät merkittävästi ilmanlaatua. Keväällä jopa 40 % kaupunkilaisista saa oireita katupölystä. Suomessa ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan noin 1 600 ennenaikaista kuolemantapausta vuodessa.

Ilmatieteen laitoksen ENFUSER-mallinnustyökalu luo mittaustiedoista pääkaupunkiseudun ilmanlaadun ennusteita, joiden avulla saasteita voi välttää. Mallissa käytetään ilmanlaatumittausten lisäksi muun muassa tietoja säästä, maanpinnan korkeusvaihteluista, rakennuskannasta sekä päästölähteistä.

Mitattavien tietojen ja ennakoivan mallin perusteella voidaan suunnitella ilmanlaatua parantavia toimenpiteitä. Esimerkiksi katupölyn torjunnan tarvetta voidaan arvioida ja ennakoida entistä paremmin.

Uudenlainen yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden yhteistyö pääkaupunkiseudun Smart & Clean -projektin suojissa rakentaa myös pohjan seudulla kehitettävien ratkaisujen viemiseen kaupunkeihin, joissa ilmanlaatu on vakava ongelma. Oleellinen osa projektia on tiedon avaaminen ulkopuolisille, jolloin myös projektiin kuulumattomat yritykset voivat rakentaa sen varaan omia palveluitaan. Maailmalla ilmanlaatu on varsinkin suuremmissa kaupungeissa vakava ongelma. Yli 80 prosenttia kaupunkialueilla asuvista ihmisistä altistuvat ilmansaasteille yli Maailman terveysjärjestön WHO:n ohjearvojen.

-Ilmanlaatuprojektissa mukana olevilla tahoilla on maailman parasta osaamista alallaan. Kun nämä nyt tuodaan yhteen, suomalaisyrityksille rakennetaan menestymismahdollisuuksia rajattomilla kansainvälisillä markkinoilla. Ilmanlaatuprojektissa kerättyä mittausdataa voidaan käyttää useiden uusien ihmisten elämänlaatua parantavien palveluiden kehittämiseen. Kutsumme eri toimijoita kehittämään näitä ratkaisuja, Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön toimitusjohtaja Tiina Kähö kertoo.

-Tiheä verkko tuottaa ilmanlaadusta paljon nykyistä yksityiskohtaisemman kuvan. Täydentävä sensoriverkko on mahdollista rakentaa kustannustehokkaasti, koska uudet, innovatiiviset ilmanlaadun mittauslaitteemme maksavat murto-osan verrattuna nykyisiin mittausasemiin, kertoo Vaisalan Weather -liiketoiminta-alueen johtaja Jarkko Sairanen.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -projektissa syntyneeseen hankkeeseen osallistuvat mittalaitteiden toimittajat Vaisala ja Pegasor, pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurannasta vastaava HSY, hanketta vetävä ja ilmanlaadun mallinnuksesta ja valtakunnallisesta ilmanlaatutiedosta vastaava Ilmatieteen laitos ja uudenlaisen sensoriverkon toimivuuden varmentava Helsingin yliopisto. Ilmanlaatuprojekti on hyvä esimerkki siitä, miten uusi Helsingin seudun Smart & Clean -toimintatapa tuo yhteen kaupungit, tutkimuslaitokset ja yritykset.

Ilmanlaadun täydentävän sensoriverkon HAQT-hanke on pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukainen Smart & Clean -hanke. Se saa Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.

Smart & Clean -säätiö on viisivuotinen (2016–2021) muutosprojekti. Sen tehtävä on kiihdyttää muutosta Helsingin seudulla niin, että pääkaupunkiseutu ja Lahti ovat vuonna 2021 maailman paras testialue älykkäille ja puhtaille ratkaisuille. Smart & Clean -kumppaneita ovat kaupungit Helsinki, Vantaa, Espoo, Lahti ja Kauniainen sekä Uudenmaan liitto; valtiolliset toimijat, kuten Sitra, TEM, LVM, YM ja Tekes; yritykset, Fortum, St1, Neste, Caverion, YIT, Helen, KONE, Lassila & Tikanoja, Gasum, Vaisala, Siemens, Ramirent, yliopistot ja tutkimus- ja koulutuslaitokset, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan tekninen yliopisto ja VTT.

Viisivuotinen projekti vauhdittaa muutoksia tuomalla parhaat toimijat yhteen erilaisiin muutostekoihin, fasilitoimalla, kiihdyttämällä ja toimimalla katalyyttinä. Projekti lisää uskallusta ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Se myös nostaa kaupunkien tavoitetasoa. Yksi tärkeä tehtävä on varmistaa yhteistyö kaupunkien, yritysten, valtiollisten toimijoiden ja tutkimuslaitosten sekä yliopistojen kesken.