Asumisen tavoitteiden toteutumista seurataan

Uutta Helsinkiä
01. kesäkuuta 2017
Asuntorakentamista Kuninkaantammessa. Kuva: Pertti Nisonen.

Helsingin asumisen pitkäjänteisen suunnittelun pohjana toimivan Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportti on ilmestynyt. Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2016. Ohjelman tavoitteiden toteutumisesta julkaistaan vuosittain seurantaraportti. Seurantaraportti 2017 on katsaus vuonna 2016 ja alkuvuodesta 2017 tapahtuneeseen kehitykseen ja toimintaan suhteessa ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Ohjelmassa määritellään kaupungin tavoitteet maapolitiikalle, kaavoitukselle, tontinluovutukselle, asuntotuotannon määrälle ja monimuotoisuudelle sekä asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuodon mukaiselle rakentamiselle, talotyyppien kehittämiselle ja erityisryhmien asumisen järjestämiselle.

Seurantaraportti 2017 koostuu toimintaympäristön kuvauksesta sekä seuranta- ja arviointitiedoista. Ohjelman toteutumista arvioidessa otetaan huomioon sekä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset että asuntotuotannon ja asuntopoliittisten toimenpiteiden vaikutusten pitkä aikajänne.

Raportissa todetaan muun muassa, että vuonna 2016 rakennusluvat lähentyivät tavoitetta ja myös rakentamisen aloituksissa päästiin korkealle tasolle. Myös tontinluovutus oli tavoitteiden mukaista. Täydennysrakentaminen ja kerrostalotuotanto olivat vahvoja. Sääntelemätön asuntotuotanto oli suhteessa ara-tuotantoon korkealla tasolla edelleen.

Seurantaraportti 2017 muodostaa yhdessä Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman kanssa pohjan strategiavalmistelulle asumisen ja maankäytön osalta. Kaupunkistrategian 2018−2021 valmistelu on käynnistynyt keväällä 2017. Kaupunginvaltuusto päättää kaupunkistrategiasta alkusyksystä 2017.

Kaupungin oman ohjelman rinnalla on toteutettu valtion ja Helsingin seudun kuntien keväällä 2017 solmimaa MAL-sopimusta, jonka toteutumista seurataan vuosittain. Vuosien 2017−2019 aikana valmistellaan Helsingin seudun yhteinen MAL 2019 -suunnitelma siten, että se voidaan hyväksyä alkuvuodesta 2019.

Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman seurantaraportti 2017 (pdf)