Työttömien määrä kääntynyt laskuun Helsingissä – työttömyysaste vuoden 2016 lopussa 12 prosenttia

Uutta Helsinkiä
29. kesäkuuta 2017

Työttömien määrä kääntyi Helsingissä laskuun vuoden 2016 joulukuussa, lähes viisi vuotta jatkuneen kasvun jälkeen. Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2016 lopussa 12 prosenttia. Työttömien määrä aleni vuoden 2015 lopusta kahdella prosentilla. Vuoden 2017 aikana työttömien määrä on alentunut yhä kiihtyvällä vauhdilla, toukokuussa vähennys oli jo 10 prosenttia vuoden takaisesta.

Työttömien määrä kasvoi ainoastaan tutkijakoulutuksen omaavilla

Vuonna 2016 työttömien määrä aleni vuoden takaisesta kaikilla koulutustaustoilla, lukuun ottamatta korkeimmin kouluttautuneiden ryhmää. Tutkijakoulutuksen suorittaneiden työttömien määrä lisääntyi viidellä prosentilla vuoden takaisesta. Alimman korkea-asteen suorittaneiden työttömien määrä pieneni kuudella prosentilla ja muilla koulutustaustoilla pudotukset olivat 1-2 prosenttia.

Työttömyysaste alenee Helsingin alueilla eri vauhdilla

Helsingin sisällä kehitystä tapahtui molempiin suuntiin – suurpiireittäin tarkasteltuna työttömyysaste aleni eniten Pohjoisessa sekä Keskisessä suurpiirissä. Hienoisessa laskusuunnassa olivat myös Koillisen, Läntisen sekä Eteläisen suurpiirin työttömyysasteet ja työttömien määrät. Itäisessä suurpiirissä työttömyysaste säilyi sen sijaan samalla tasolla kuin vuosi sitten ja Kaakkoisessa suurpiirissä se kohosi hieman. Vuoden 2016 lopussa työttömyysasteet vaihtelivat Helsingin peruspiireissä 6,5 prosentin ja 19,2 prosentin välillä.

Pitkäaikaistyöttömien osuus kohosi tasaisen korkealle ympäri kaupunkia

Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi voimakkaaseen kasvuun vuoden 2012 alussa. Vuoden 2016 lopussa Helsingissä oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita 16 989, mikä oli edelleen seitsemän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisenä vuonna kasvu oli ollut lähes 30 prosenttia, joten pitkäaikaistyöttömien kasvuvauhti hidastui vaikkakin määrällisesti heidän määränsä yhä kasvoi.

Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä on korkeimmillaan Itäisessä suurpiirissä. Vuonna 2016 osuudet ovat tosin nousseet tasaisen korkeiksi ympäri kaupunkia. Koko kaupungin tasolla pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli 41,9 prosenttia.

Vuonna 2016 pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu oli suhteellisesti voimakkainta alle 25-vuotiailla, joilla lisäystä vuoden takaiseen kertyi 60 prosenttia. 25–29-vuotiaiden ja 30–34-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrät kohosivat viidenneksellä. Ainoa ikäryhmä, jossa pitkäaikaistyöttömien määrä laski, olivat 60–64-vuotiaat.

Positiivinen käänne pitkäaikaistyöttömien määrässä tapahtui Helsingissä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan vuoden 2017 maaliskuussa. Toukokuussa 2017 pitkäaikaistyöttömien määrä oli pudonnut 14 prosentilla vuoden takaisesta.

Lisätietoja:

yliaktuaari Minna Salorinne, puh. 09 310 36412, e-mail: minna.salorinne(at)hel.fi

Julkaisu:

Minna Salorinne: Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2016 lopussa, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2017:5, pdf-julkaisu.