Kaupungin kasvamisen vaikutukset Östersundomin metsälampiin

Östersundom
05. helmikuuta 2018

Storträsk ja Hältingträsk lammet voivat nyt hyvin, mutta niihin kohdistuu lisääntyvää painetta kun Helsinki kasvaa. Helsingin ympäristöpalvelut selvitti tästä syystä näiden lampien veden laatua ja ekologista tilaa. Östersundomin alue tulee muuttumaan paljon, kun sinne kaavoituksen valmistuttua aletaan rakentaa. Nyt saatujen tulosten avulla voidaan seurata kaupungistumisen vaikutuksia näihin vielä melko luonnontilaisiin metsälampiin.

Storträsk ja Hältingträsk ovat suoreunaisia lampia, joiden valuma-alueet ovat suurelta osin kallioylänköä ja ojitettuja soita. Kummankin lammen vesi on kirkasta, humuksen tummaksi värjäämää ja hapanta. Hältingträsk on happamoitunut ja sen puskurikyky happamoitumista vastaan on loppunut. Happamuus rajoittaa vesieliöiden elinmahdollisuuksia lammessa. Molempien lampien veden hygieeninen tila on erinomainen.

Valtaosa Storträskin valuma-alueesta on Sipoonkorven luonnonsuojelualuetta, jonne ei tulla rakentamaan. Lampi toimii tällä hetkellä virkistyskalastuslampena, joten se ei ole luonnontilainen.

Hältingträskin lammessa ja sen ympäristössä on havaittu useita arvokkaita kasvien, eläinten ja geologisten kohteiden esiintymiä. Lammen valuma-alue tulee muuttumaan rakentamisen myötä, jolloin ainakin osa arvokkaista luontokohteista on vaarassa tuhoutua.

Hältingträskin valuma-alueesta rakennetaan mahdollisesti 63 prosenttia ja samalla valuma-alueen koko hieman pienenee. Metsien hakkuut, rakentamisen aiheuttama kiintoainekuormitus, viheralueiden ravinnepäästöt, vettä läpäisemättömän pinnan (rakennukset ja tiet) lisääntyminen ja valunnan kasvu yhdessä hulevesien sisältämien ravinteiden ja haitta-aineiden kanssa tulevat huonontamaan lammen veden laatua. Hulevesien käsittelyyn tuleekin kiinnittää erityistä huomiota. Virkistyskäytön lisääntyminen on uhka rantakasvillisuudelle, koska herkkä suokasvillisuus todennäköisesti kuluu.

Storträsk on ekologisessa luokituksessa hyvässä tilassa. Kalaistutukset todennäköisesti heikentävät lammen ekologista laatua. Kalojen suuri määrä vähentää ja muuttaa eläinplanktonkoostumusta ja sitä kautta myös kasviplanktonin määrää ja koostumusta. Kalojen suuri määrä näkyy myös vesihyönteisten ja pohjaeläinten vähyytenä. Lampien pohjaeläimistö koostuu pääasiassa sulkasääsken toukista. Istutukset tuovat lampeen lisäksi ravinteita.

Hältingträsk on erinomaisessa ekologisessa tilassa. Lammen hyvin yksipuolinen planktonlajisto on kuitenkin herkkä häiriöille, kuten esimerkiksi muutoksille valuma-alueella. Pienen vesimäärän takia lampi on herkkä rehevöitymiselle virkistyskäytön kasvaessa.