Mäkelänkadun uudistussuunnitelmat kaupunkiympäristölautakunnassa 12.6.2018

Keskusta
08. kesäkuuta 2018

Mäkelänkadulle suunnitellaan peruskorjausta, jonka yhteydessä kadun liikennejärjestelyt muuttuvat. Kadun turvallisuuteen ja eri liikennemuotojen sujuvuuteen tähtäävä remontti on suunniteltu alkavaksi vuonna 2021.

Pyöräilylle ja jalankululle lisää tilaa

Pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet lisätään Mäkelänkadulle Hämeentien ja Kumpulantien väliselle osuudelle, jolloin pyöräliikenteen olosuhteet, turvallisuus ja saavutettavuus paranevat merkittävästi. Tila järjestetään poistamalla yksi ajokaista suuntaansa.
Myös jalankulun olosuhteet ja turvallisuus paranevat kun jalankulun käytössä oleva tila levenee.

Ratikka on Stadin kunkku

Suunnittelun tavoitteena on että raitioliikennöinnin sujuvuus ja täsmällisyys sekä turvallisuus paranevat. Tähän päästään kun risteysjärjestelyistä tehdään selkeämmät ja turvallisemmat, mm. valo-ohjaamattomat autoliikenteen vasemmalle kääntymiset radan yli poistuvat.

Mäkelänkadulta poistetaan Rautalammintien sekä Lautatarhankadun raitiotiepysäkit, jotka ovat vähäisellä käytöllä. Kävelymatkat raitiovaunupysäkeille säilyvät kuitenkin kohtuullisina. Muutokset lisäävät raitioliikenteen nopeutta, mikä hyödyttää esimerkiksi Sörnäisten ja Pasilan välillä matkustavia. Myös raitioliikenteen liikennevaloviivytyksiä vähennetään risteyksissä.

Kadun ylitys helpottuu valo-ohjauksen myötä

Bussipysäkkien yhdistäminen parantaa pysäkkijärjestelyjen selkeyttä matkustajan kannalta. Bussikaistat säilytetään kadun molemmin puolin.

Liikenneturvallisuutta parannetaan kaikkien kulkumuotojen osalta – mm. Mäkelänkadun yli ei enää ole liikennevalo-ohjaamattomia suojateitä eikä raitiokiskojen yli käännytä risteyksissä ilman valo-ohjausta.

Paikallisen yritystoiminnan edellytykset paranevat: kadun viihtyisyys lisääntyy, jakeluliikenteen lastauspaikkoja lisätään, lähiympäristön saavutettavuus paranee pyöräteiden ansiosta.

Katupuita uusitaan ja täydennetään

Kaupunkikuvallisesti arvokkaan lehmuskujanteen huonokuntoisia puita uusitaan jaksoittain. Raitiovaunupysäkkien kohdilla kujanteeseen myös lisätään puita.

Autokaistan poisto ei haitanne liikenteen sujuvuutta

Uudessa järjestelyssä poistuu yksi autokaista suuntaansa. Tarkastelujen perusteella Mäkelänkadun liikennemäärät vähenevät ruuhka-aikoihin ja autoliikennettä siirtyy muille reiteille. Myöskään merkittävää vaikutusta autoliikenteen sujuvuuteen Mäkelänkadulla tai laajan liikenneverkon toimivuuteen ei kaistan poistamisella katsota olevan.

Autoliikenteen ajoajat suunnittelualueen läpi arvioidaan säilyvän nykyisenlaisina, koska kadun liikennemäärä vähenee ja pääsuuntien risteysjärjestelyjä sujuvoitetaan. Iltaruuhkassa Tuusulanväylän suuntaan ajoajat lyhenevät.

Ajokaistojen vähentäminen lisää jonkin verran ruuhkia mm. onnettomuustilanteissa, bussikaistojen käyttö on kuitenkin mahdollista poikkeustilanteissa.

Kadunvarren nykyiset asukas- ja asiointipysäköintipaikat voidaan säilyttää.

Kiskojen yli vasemmalle kääntyminen lopetetaan

Auto- ja joukkoliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan kieltämällä risteyksissä vasemmalle kääntymisiä raitiokiskojen yli. Tämän katsotaan heikentävän henkilöautolla asiointia alueella hieman.

Mäkelänkadulta pohjoisesta Sturenkadulle itään vasemmalle kääntymisen kieltäminen parantaa Mäkelänkadun ja Sturenkadun risteyksen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta kyseisessä risteyksessä, mikä vaikuttaa sujuvuuteen koko suunnittelualueella. Korvaava kiertoreitti Suvannontien kautta heikentää autoliikenteen reittien selkeyttä ja kyseisen suunnan sujuvuutta.

Jatkossa kiskojen yli vasemmalle käännytään omalta kaistalta valo-ohjattuna, mikä parantaa liikenneturvallisuutta sekä raitioliikenteen sujuvuutta ja täsmällisyyttä.

Mäkelänkadun remontti on tarkoitus aloittaa vuonna 2021 Hämeentien remontin valmistumisen jälkeen.

Suunnittelualue kartalla >>

Lisätietoja:
Mika Kaalikoski, projektipäällikkö, puh. 09 310 39495
Teppo Pasanen, liikenneinsinööri, puh. 09 310 37123
Reetta Putkonen, liikennesuunnittelupäällikkö, puh. 09 310 37079
etunimi.sukunimi@hel.fi