Kehittyvä kerrostalo -koh­de Kuninkaantammessa eh­dol­la Puupa­l­kin­non saa­jak­si

Kuninkaantammi
25. syyskuuta 2018
Kuva: Susa Junnola

A-Kruu­nun rakennuttama puu­ker­ros­ta­lo­koh­de Ku­nin­kaan­tam­mes­sa on eh­dol­la Puuin­fon jär­jes­tä­mäs­sä kil­pai­lus­sa vuo­den 2018 Puu­pal­kin­non saa­jak­si. Kohde kuuluu Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan.

Esi­raa­ti va­lit­si kil­pai­luun 20 koh­det­ta. Raa­din mu­kaan eh­dok­kaat edus­ta­vat erit­täin mo­ni­puo­li­ses­ti puun käyt­töä eri­lai­ses­sa ra­ken­ta­mi­ses­sa. Mu­ka­na on muun muas­sa jul­kis­ta ja asuin­ra­ken­ta­mis­ta se­kä ko­koon­tu­mi­siin tar­koi­tet­tu­ja siir­rel­tä­viä vä­liai­kai­sia ra­ken­nel­mia. Ylei­sö voi ää­nes­tää suo­sik­kiaan Puuin­fon verkko­si­vuil­la www.puuinfo.fi 21. lokakuuta 2018 saak­ka.

Puu­pal­kin­to jae­taan vuo­sit­tain kan­nus­tuk­se­na ra­ken­nuk­sel­le, si­sus­tuk­sel­le tai ra­ken­teel­le, jo­ka edus­taa kor­kea­laa­tuis­ta, suo­ma­lais­ta puuark­ki­teh­tuu­ria tai jos­sa puu­ta on käy­tet­ty ra­ken­nus­tek­niik­kaa edis­tä­väl­lä ta­val­la. Pal­kin­to on jaet­tu vuo­des­ta 1994 al­kaen. Pal­kin­non myön­tää Puuin­fo Oy ja voittaja jul­kis­te­taan Puu­päi­väs­sä Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sen Sii­ves­sä 2. marraskuuta.

Kuninkaantammen hank­kees­ta esiin on kil­pai­lu­se­los­tuk­ses­sa nos­tet­tu eri­tyi­ses­ti puu–be­to­ni-ver­tai­lu­tut­ki­mus, jos­sa en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa ra­ken­nus­ma­te­riaa­lien ver­tai­lua voi­daan to­teut­taa il­man ul­kois­ten muut­tu­jien vai­ku­tus­ta ver­tai­luun.

Li­sää ai­hees­ta A-Kruu­nu Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Ja­ri Mä­ki­mat­ti­lan haas­tat­te­lus­sa Ku­nin­kaan­tam­men puu­ker­ros­ta­lo­hank­kees­ta: Tek­ni­nen var­muus ja kil­pai­lu­ky­ky kas­vat­ta­vat puun osuut­ta ra­ken­ta­mi­ses­sa

Lisätietoa Kehittyvä kerrostalo -ohjelmasta