Luonnonhoidon työt alkavat Kallahden alueella

Esikaupungit
29. tammikuuta 2019

Kallahden luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan liittyvät työt aloitetaan alkuvuodesta 2019. Metsiköitä hoidetaan etupäässä poistamalla huonokuntoisia puita, harventamalla tiheimpiä metsän osia sekä kehittämällä taimiryhmistä edelleen uusia puusukupolvia. Lisäksi poistetaan vaaraa aiheuttavia puita sekä maisemaa peittävää vesakkoa erityisesti pihojen ja kulkureittien lähistöltä.

Hoitotyöt parantavat metsään jäävien puiden elinvoimaisuutta ja parantavat niiden kerroksellisuutta.

Työt perustuvat hyväksyttyyn Kallahden hoito- ja kehittämissuunnitelmaan 2013 ja siihen liittyvään päivitettyyn Kallahden luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan 2018–2023.

Päivitetyn suunnitelman toimenpiteet on sovittu ja pidetty katselmus yhdessä luontojärjestöjen kanssa.

Luonnonhoidon tavoitteena on pitää metsiköt mahdollisimman monimuotoisina ja puustoltaan elinvoimaisina ulkoilualueina. Reittien varsilla ja pihojen läheisyydessä kiinnitetään erityistä huomiota asukkaiden ja ulkoilijoiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

Helsingin kaupunki on sitoutunut noudattamaan toimenpiteissään luonnonhoidon linjauksen ja luonnon monimuotoisuus-ohjelman pääperiaatteita.

Tutustu luonnonhoidon linjaukseen >>

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, toimintaohjelma 2008–2017 >> 

Luonnonarvototetaan huomioon – joka nurkkaa ei käsitellä

Osa suunnittelualueesta jää kokonaan luonnontilaan. Lisäksi osa asutuksesta ja kulkureiteistä kauempana sijaitsevista metsän osista säilyy luonnontilassa. Lisäksi luonnon arvokohteet säilyvät koskemattomina ja osaa hoidetaan arvokkaiden ominaispiirteiden vaatimalla tavalla.

Metsiin jätetään kaiken ikäisiä puita ja myös eriasteista lahopuuta. Tiheiköitä ja pensaita säästetään eläinten piilopaikoiksi sekä maisemaa monipuolistamaan. Lintujen pesintäkaudella 1.4.–31.7. ei tehdä harvennus- eikä pienaukkohakkuita.

Työn johto:
vastaava luontomestari Kari Vuosalmi
Helsingin kaupungin Stara
puh. 09 310 788 04

Töiden tilaus ja työn valvonta:
metsävastaava Vesa Koskikallio
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 38452

Suunnittelu:
metsäsuunnittelija Antti Siuruainen
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 752 52

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi