Luonnonhoidon työt alkavat Kruunuvuoren alueella

Uutta Helsinkiä
14. helmikuuta 2019

Kruunuvuoren alueen luonnonhoitoon liittyvät työt aloitetaan alkuvuodesta 2019. Metsiköistä  poistetaan huonokuntoisia puita, harvennetaan tiheimpiä metsän osia sekä kehitetään taimiryhmistä edelleen uusia puusukupolvia. Lisäksi poistetaan vaaraa aiheuttavia puita sekä maisemaa peittävää vesakkoa erityisesti pihojen ja kulkureittien lähistöltä.

Hoitotyöt parantavat metsään jäävien puiden elinvoimaisuutta ja parantavat niiden kerroksellisuutta.

Työt perustuvat hyväksyttyyn Kruunuvuoren hoitosuunnitelmaan 2017, Tullisaaren kartanometsän hoitosuunnitelmaan 2015 sekä Kruunuvuorenlammen ympäristön hoitosuunnitelmaan 2017. Luonnonhoidon toimenpiteistä on sovittu luontojärjestöjen kanssa ja järjestöjen kanssa on pidetty maastokatselmus.

Luonnonhoidon tavoitteena on pitää metsiköt mahdollisimman monimuotoisina ja puustoltaan elinvoimaisina ulkoilualueina. Reittien varsilla ja pihojen läheisyydessä kiinnitetään erityistä huomiota asukkaiden ja ulkoilijoiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Helsingin kaupunki on sitoutunut noudattamaan toimenpiteissään luonnonhoidon linjauksen ja luonnon monimuotoisuus-ohjelman pääperiaatteita.

Luonnonarvototetaan huomioon – joka nurkkaa ei käsitellä

Osa suunnittelualueesta jää kokonaan luonnontilaan. Lisäksi osa asutuksesta ja kulkureiteistä kauempana sijaitsevista metsänosista säilyy luonnontilassa. Lisäksi luonnon arvokohteet säilyvät koskemattomina ja osaa hoidetaan arvokkaiden ominaispiirteiden vaatimalla tavalla. Erityisesti Kruunuvuorenlammen alueella ei hoideta kuin pääulkoilureitin varren huonokuntoiset puut, muut alueet jäävät luonnontilaan.

Metsiin jätetään kaiken ikäisiä puita ja myös eriasteista lahopuuta. Tiheiköitä ja pensaita säästetään eläinten piilopaikoiksi sekä maisemaa monipuolistamaan. Lintujen pesintäkaudella 1.4.–31.7. ei tehdä harvennus- eikä pienaukkohakkuita.

Lisätietoja:

Työn johto:
vastaava luontomestari Kari Vuosalmi
Helsingin kaupungin Stara
puh. 09 310 78804

Töiden tilaus ja työn valvonta:
metsävastaava Vesa Koskikallio
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 38452

Suunnittelu:
metsäsuunnittelija Antti Siuruainen
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 752 52
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi