Patolan metsästä löydetty liito-oravan reviiri – kaasuputkilinjan raivaukseen aikalisä

Esikaupungit
22. helmikuuta 2019

Helsingin kaupungin ympäristötarkastajat kävivät tällä viikolla tarkastamassa Patolan metsästä ilmoitetun liito-oravan papanahavainnon ja löysivät alueelta liito-oravan reviirin. Uuden reviirin löytyminen tarkoittaa, että Patolan metsän halki suunnitellun kaasuputkilinjan raivaustyöt eivät ala suunnitellusti maaliskuun alussa.  

Reviirin tarkka määrittäminen runsaslumiseen aikaan ei ole mahdollista, joten metsäalueella tehdään kattava liito-oravainventointi kevään aikana – lumitilanteen salliessa vielä maaliskuussa. Patolan metsän liito-oravatilanne kartoitettiin edellisen kerran keväällä 2018. Tällöin metsässä ei havaittu liito-oravan jätöksiä.

Maakaasun siirtoputken suunniteltua sijaintia tarkistetaan liito-oravainventoinnin perusteella. Liito-oravan reviirin lisäksi reunaehtoja putken linjaukselle metsässä asettavat myös muut arvokkaat luontokohteet, kuten Patolan neva, sekä ensimmäisen maailmansodan aikaisen puolustusaseman ja parakkialueen suojellut jäänteet. Linjausta tarkastellaan yhdessä jäänteiden suojelusta vastaavien viranomaisten kanssa. 

Kaasuputkeasiirretään asuntorakentamisen ja Raide-Jokerin takia

Patolan metsän halki suunniteltu uusi maakaasun siirtoputki korvaa Käskynhaltijantien varressa kulkevan kaasuputken. Nykyinen putki joudutaan poistamaan käytöstä, koska Käskynhaltijantien varteen on tulossa uusia kerrostaloja ja Raide-Jokeri-pikaraitiotie.

Tarkoituksena oli muuttaa putken rakentamisen jälkeen rakennustöihin käytetty työmaatie ulkoiluraitiksi, joka tarjoaisi kulkureitin koko metsäalueen läpi. Suorempaa raittia metsän poikki on toivottu kaupungilta jo aiemmin, ja reittivaihtoehtoja tutkittiin jo vuonna 2012. Jos putken linjaus muuttuu uusien selvitysten takia merkittävästi, työmaatien muuttaminen ulkoiluraitiksi arvioidaan uudelleen.

Putken rakentaminen edellyttää työturvallisuuden ja työkoneiden vaatiman tilan takia noin 12 metriä leveää työaluetta. Kun rakennustyöt ovat valmiit, putkilinjalle jää puuton vyöhyke maakaasuasetuksen mukaisesti. Puuton vyöhyke maisemoidaan myöhemmin laadittavan suunnitelman mukaisesti. Muilta osin työmaa-alue kunnostetaan kaupungin luonnonhoidon periaatteiden mukaisesti mahdollisimman luonnonmukaiseksi metsäksi.

Putki kulkee Henrik Sohlbergin puiston ja Itsenäisyydenpuiston läpi

Patolan metsän itäpuolella kaasuputkelle on suunniteltu linjaus Henrik Sohlbergin puiston ja Itsenäisyydenpuiston läpi. Linjaus on suunniteltu mukailemaan nykyisiä raitteja, jotta rakentamisen vaikutukset puistoissa jäisivät mahdollisimman pieniksi. Puistoista joudutaan kaatamaan joitakin puita rakennustöiden takia.

Putken asennustyöt Patolan metsässä ja puistossa on tarkoitus aloittaa ensi syksynä, ja ne valmistuisivat kesällä 2020.   

Tuusulanväylän länsipuolella uutta putkea rakennetaan Suursuonpuiston, Suursuonlaidan, Pirjontien ja Pirkkolantien reunaan sekä Maunulanpuistoon. Maunulassa ja Pirkkolassa kaasuputki täytyy siirtää, jotta uudet asuinrakennukset ja Raide-Jokeri voidaan rakentaa. Myös päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen käyttöönotto edellyttää putken siirtämistä.

Maunulassa ja Pirkkolassa siirretään myös kaukolämmön, vesihuollon, tietoliikenteen ja sähkönsiirron putkia ja johtoja.

Putkilinjan raivaustöistä vastaa Helsingin kaupunki. Kaupunki on tilannut kaasuputken siirtotyöt Gasumilta. Kaupunginhallitus päätti asiasta syyskuussa 2018. Lisätietoja putki- ja johtosiirroista saa kaupungin verkkosivuilta osoitteesta hel.fi/johtosiirrot.

Lisää aiheesta:

Pirkkolan, Maunulan ja Patolan johto- ja putkisiirrot