Pysäköintiuudistuksen pilottialueiksi esitetään Hernesaarta, Hakaniemenrantaa ja Kalasataman eteläosaa

Uutta Helsinkiä
05. huhtikuuta 2019
Havainnekuvassa Nihti. Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala esittää, että markkinaehtoista pysäköintiä kokeillaan ensimmäiseksi Hernesaaressa, Hakaniemenrannassa ja Kalasataman eteläisimmässä osassa Nihdissä. Esitys markkinaehtoisen pysäköinnin periaatteista asuntorakentamisessa ja kokeilusta pilottialueilla tulee kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi tiistaina 9. huhtikuuta.

Markkinaehtoinen pysäköinti merkitsisi isoa muutosta Helsingin asuntorakentamista sääteleviin normeihin: kaupunki ei enää määräisi uusien asuintalojen autopaikkojen vähimmäismäärää, vaan asuntojen rakennuttajat saisivat toteuttaa pysäköintipaikkoja sen verran, kuin katsovat tarpeelliseksi, jotta kohde menee kaupaksi.

Pysäköintimääräyksistä on laadittu myös välimalli, jossa kaupunki edellyttäisi toteuttamaan edelleen jonkin verran pysäköintipaikkoja ja rakennuttaja voisi halutessaan rakentaa paikkoja kaupungin vaatimaa minimimäärää enemmän.

Siirtyminen markkinaehtoiseen pysäköintiin on kirjattu Helsingin kaupunkistrategiaan. Tavoitteena on hillitä rakentamisen kustannuksia ja mahdollistaa tiiviin kaupunkirakenteen toteutuminen saavutettavuutta ja kilpailukykyä vaarantamatta.

Kokeilualueidenpysäköintimallista päätetään asemakaavoissa

Kullakin kokeilualueella sovellettava pysäköintimalli määritellään alueen asemakaavasta päätettäessä. Hakaniemenrannan ja Nihdin kaavaehdotukset ovat lautakunnan käsiteltävänä samassa huhtikuun 9. päivän kokouksessa kuin esitys markkinaehtoisen pysäköinnin periaatteista ja kokeilualueista.

Hakaniemenrannan kaavaehdotuksessa kahteen kortteliin esitetään markkinaehtoista mallia ja yhteen kortteliin velvoitetta rakentaa vähintään yksi autopaikka 150 kerrosneliömetriä kohden. Nihdin kaavaehdotuksessa esitetään, että alueella sovelletaan markkinaehtoista pysäköintiä, mutta säännellylle asuntotuotannolle esitetään velvoite rakentaa autopaikkoja suhteessa yhtä paljon kuin vapaarahoitteisessa tuotannossa toteutuu.

Hernesaaren osalta pysäköintimalliin otetaan kantaa tarkistetun asemakaavaehdotuksen käsittelyn yhteydessä ensi syksynä. Lopullisen päätöksen asemakaavoista ja alueiden pysäköintimalleista tekee kaupunginvaltuusto.

Kokeilualueita kerätään kokemuksia pysäköintipaikkamäärästä luopumisesta ja markkinaehtoisesta pysäköinnistä asuntotuotantoprosessin eri vaiheissa. Seurattavia asioita ovat myös pysäköintipaikkojen riittävyys, väärinpysäköinnin määrä sekä pysäköinnin siirtyminen lähialueille. Asemakaavoissa varataan mahdollisuus rakentaa pysäköintipaikkoja vähintään nykyisen pysäköintinormin mukainen määrä. Näin pysäköintipaikkoja voidaan myöhemmin rakentaa lisää, jos niille on kysyntää. Pysäköintipaikkojen varaukset suunnitellaan niin, että ne voidaan myöhemmin muuttaa toiseen käyttöön, jos kysyntää paikoille ei ole.

Jos pilottivaihe osoittaa markkinaehtoisen pysäköintimallin toimivan, voidaan sitä laajentaa myös nykyisten asuinalueiden täydennysrakentamiseen, kadunvarsien asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmään sekä työpaikkapysäköintiin. Pilottivaihe on lähtökohtaisesti viiden vuoden mittainen.

Lisää aiheesta:

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista 9.4.2019

Uutinen 28.1.2019: Helsinki hahmottelee nykyistäjoustavampia kaavamääräyksiä asuintonttien autopaikoista