Yrityksiltä toivotaan ratkaisuja rakentamisen kiertotalouden edistämiseen

Uutta Helsinkiä
20. marraskuuta 2019
Rakentajat työssä Honkasuon uudella asuinalueella

Helsinki aikoo seuravan kymmenen vuoden aikana käyttää yli 7,5 miljardia euroa uudis-, korjaus- ja lisärakentamiseen. Lähes puolet kaupungin päästövähennyspotentiaalista liittyy rakennuksiin ja niiden energiankäyttöön. Kunnianhimoiseen päästövähennystavoitteeseen päästäkseen Helsinki haluaa huomattavasti tiivistää yhteistyötään yritysten kanssa.

Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva esitti haasteen yrityksille 7.11.2019 järjestetyssä Talonrakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa, johon oli kokoontunut noin 100 yrityksen, koulutus- ja tutkimuslaitoksen, rakennusalan järjestöjen ja julkisen sektorin edustajaa:

”Helsingin ilmasto- ja kiertotaloustyö on huikea mahdollisuus kaupungin ja yritysten yhteistyölle ja kova kilpailukykytekijä Suomelle. Kaupunki luo edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle, kasvulle ja työpaikkojen syntymiselle. Haluamme ohjata rakentamista päästöttömyyteen ja kestävyyteen, neitseellisten luonnonvarojen käytön minimointiin sekä materiaalien uusiokäyttöön ja kierrätettävyyteen. Kertokaa te yritykset meille, minkälaisia ratkaisuja on olemassa ja mikä niiden käyttöönottoa edistää tai estää.”

Helsinki pyysi jo ennen tilaisuutta yrityksiltä ratkaisumalleja muun muassa purettavien rakennusten purkujätteiden käsittelyyn ja käyttöön sekä kierrätys- ja uusiotuotteiden ja -materiaalien hyödyntämiseen. Vastauksia saatiin yli 80, mikä kertoo siitä, että vaikka aihe on vielä melko tuore, ratkaisujakin löytyy.

Kierrätysmateriaalien ja -raaka-aineiden hyödyntämisen mallit vielä kehitteillä

Kaupunki toivoo yrityksiltä näkemyksiä kiertotalouden huomioimisesta hankintakriteereissä, tarjouskilpailuissa ja tontinluovutusehdoissa. Kaupunkia kiinnostaa erityisesti, miten kierrätysmateriaalien tarjonta ja kysyntä saadaan kohtaamaan, mitä kierrätystuotteita markkinoilta löytyy, miten poistettuja rakennusosia inventoidaan ja varastoidaan, miten niitä voidaan hyödyntää rakentamisessa, mikä niiden laatu on ja kuka laadusta vastaa sekä miten keskeinen tieto saadaan suunnittelijoille. Yrityksistä muun muassa Sitowise, Spolia Construction, Saint-Gobain ja Durat esittelivät erilaisia toimintamalleja.

Motiva on ollut mukana kehittämässä Materiaalitoria, joka tarjoaa yhteisen alustan purkumateriaalien tarjoajille ja hyödyntäjille. Myös Kiertoa Oy:n Kiertonet.fi tarjoaa julkiselle sektorille kauppapaikan kierrättämiseen ja jälkimarkkinoille. Avoin Ry on puolestaan kehittänyt satelliittipalvelun, jota kunnat voivat käyttää purkamisen ja uudisrakentamisen visuaalisena työkaluna.

Helsingin oma rakentaminen tiennäyttäjänä

Myyntijohtaja Jaakko Suomela Pilasterilta piti tilaisuutta erittäin onnistuneena. ”Täällä on ollut avointa keskustelua eri osapuolten kesken ja selvästi sama tahtotila – Helsinki näyttää hyvää esimerkkiä. Erityisesti olen tyytyväinen siitä, kuinka paljon keskityttiin olemassa olevan rakennuskannan elinkaaristen vaikutusten tarkasteluun. Pilotit ovat tärkeitä, mutta suurin päästövähennyspotentiaali olisi viedä ratkaisut volyymiltaan suuriin kohteisiin kuten Hekan asuntokantaan”, Suomela sanoo.

Hänen mielestään Helsingin vuokratalot toimivat esimerkkinä yksityisille asunto-osakeyhtiöille, koska kaupunki tarkastelee rakennusten elinkaarikustannuksia ja panostaa laatuun. Energia-avustuksilla saadaan potkua asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteihin.

Myös hankepäällikkö Antti Leinonen Lehto-Asunnoilta piti tilaisuutta kiinnostavana, mutta toivoi jatkossa uudis- ja korjausrakentamisen erottamista niin, että niihin liittyviä, ratkaisuja vaativia kysymyksiä voitaisiin pohtia erikseen ja konkreettisemmin. 

”Olisi todella kiinnostavaa jatkaa keskustelua siten, että mukana olisi ympäristöministeriö ja kaupunki tavoitteen määrittelijänä sekä kaavoitus, rakennusvalvonta, suunnittelijapuoli ja rakentajat käytännön toteutusta miettimässä. Tällä tavalla olisimme askelta lähempänä sitä, miten kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästään.”

Ympäristöministeriöltä kolme opasta kestävään purkamiseen

Ympäristöministeriö on julkaissut kolme uutta opasta kestävästä purkamisesta. Oppailla halutaan parantaa purkuhankkeiden laatua sekä lisätä rakennus- ja purkumateriaalien hyödyntämistä.

Oppaiden lisäksi ympäristöministeriö selvittää parhaillaan toteutuskelpoisinta tapaa inventoida Suomen rakennetun ympäristön materiaalivirrat. Selvitys valmistuu alkuvuodesta 2020.

Oppaat:

Teksti: Ulla Ala-Ketola
Kuva: Pertti Nisonen