Pormestarin talousarvioehdotus 2020: Helsinki panostaa kestävään kasvuun

Uutta Helsinkiä
26. marraskuuta 2019
Pormestari Jan Vapaavuoren talousarvioehdotuksessa varaudutaan Helsingin kasvun jatkumiseen.  Kestävä kasvu edellyttää jatkuvia investointeja kaupunkirakenteen kehittämiseen. Ensi vuonna Helsingin investointitaso nousee kaupungin historian aikana ensimmäisen kerran yli miljardiin euroon. Korkeaninvestointitason on mahdollistanut kaupungin vastuullisesti ja pitkäjänteisesti hoidettu talous.

Pormestari JanVapaavuoren talousarvioehdotuksessa varaudutaan Helsingin kasvun jatkumiseen.  Kestävä kasvu edellyttää jatkuvia investointejakaupunkirakenteen kehittämiseen. Ensi vuonna Helsingin investointitaso nouseekaupungin historian aikana ensimmäisen kerran yli miljardiin euroon.

Korkeaninvestointitason on mahdollistanut kaupungin vastuullisesti ja pitkäjänteisestihoidettu talous. Edessä oleva talouden epävarmuus vaatii Helsinkiä huolehtimaankasvun kestävyyden edellytyksistä myös tulevina vuosina.  

Helsinki kantaaomalta osaltaan vastuunsa julkisen talouden tasapainottamisesta ja huolehtiikaupungin kokonaistuottavuuden parantamisesta samalla, kun kaupungin menojakasvatetaan maltillisesti erityisesti niissä palveluissa, joissa väestönkasvusuorimmin lisää kustannuksia.

Myös toimintamenojen kokonaismitoituksessa otetaan huomioon kasvavan kaupungin tarpeet. Vuoden 2020 talousarvion kokonaismenotaso on noin 122 miljoonaa euroa kuluvaa vuotta korkeampi. Toimintamenojen kasvu vuonna 2020 koko kaupunkitasolla vuodesta 2019 on noin 3 prosenttia.

Kaupunkistrategiassa määritellyn käyttötalouden kokonaisraamin määrittävät yhdessä väestönkasvu, kustannustason muutokset ja 0,5 prosentin tuottavuustavoite. Keväällä talousarvioraamin laadintavaiheessa väestönkasvu- ja kustannustasonmuutosennusteiden mukainen menojen kasvu olisi saanut olla 3,47 prosenttia vuodesta 2019. Kaikkien toimialalautakuntien talousarvioehdotukset oli laadittu hieman yli kevään kaupunkitasoisen 3,47 prosentin talousarvioraamin. Lautakuntien esitysten pohjalta kaupunkitasoiseksi yhteenlasketuksi kasvuksi muodostuisi 4,32 prosenttia.

Tämänhetkiset ennusteet sekä kustannustason muutoksesta, että väestönkasvun kehityksestä ovat kevään ennusteita alemmat, jolloin tuoreimpien ennusteiden mukainen strategian sallima menojen kasvu on 3,03 prosenttia vuodesta 2019. Alentuneet arviot kustannustason muutoksesta sekä väestönkasvusta alentavat vastaavasti myös toimialojen menopaineita.

Väestönkasvupainottuu ikääntyvien väestöryhmissä

Vuoden 2020 talousarvion ulkoiset toimintamenot ovat 4,598 miljardia euroa. Talousarvioehdotuksessa kasvuprosentit toimialoittain vaihtelevat kaupungin kokonaismenojen salliman 3,03 prosentin puitteissa.

Määrärahojen kohdennuksissa on huomioitu kaupunkistrategian mukaisesti erityisesti palvelut, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia sekä yksikkökustannusten kehitys toimialoilla. Lisäksi kohdennuksessa on huomioitu kahden vuoden kasvua määrärahatasoissa (tilinpäätöksestä 2018 talousarvioehdotukseen 2020 toimialoittain).

Menojen kasvu toimialoittain on esitetty taulukossa Käyttötalousosantulot ja menot toimialoittain. Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset-talousarviokohdan sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden osalta määrärahojen muutosta vuodelle 2020 on tarkasteltava toimintakatteen tasolla.

Ennusteen mukaan väestönkasvu on voimakkainta ikääntyvien väestöryhmissä ja tämä on huomioitu kohdentamalla panostuksia sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotukseen. Toimintatapoja uudistava sekä potilasturvallisuutta parantava uusi potilastietojärjestelmä Apotti otetaan käyttöön tulevana vuonna ja se tulee lisäämään menoja. 

Digitalisaation hyödyntämiseen ja tietotekniikan käytön edistämiseen panostetaan ja lisäksi lisäresursseja kohdistetaan mm. pelastustoiminnan palvelutason parantamiseen. Kaupunginkansliaan perustettavalle strategiaosastolle muodostetaan digitalisaatioyksikkö, joka keskittyy digitalisaation kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kaupunkitasolla.

Helsinki korostaa toiminnassaan ekologisia arvoja ja painottaa paikallista toimintaa globaalin vastuun kantamisessa. Uudisrakentamiseen liittyvien ekologisten ratkaisujen etsiminen, rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä päästövähennysten toteuttaminen kaupunkisuunnittelun ja liikenneratkaisujen keinoin ovat Helsingin vastuullisen kehittämisen periaatteita. Vuonna 2020 Helsinki toteuttaa kansainvälisen Helsinki Energy Challengen hiilen polton korvaavien lämmitysratkaisujen löytämiseksi mahdollisimman vähällä biomassan käytöllä.

Helsingin maksamaverotulotasaus kasvussa

Helsingin kunnallisveroprosenttiin ei esitetä muutoksia vuodelle 2019, vaan budjettiehdotus perustuu 18,0 prosenttia kunnallisveroprosenttiin.

Verotuottoja ennustetaan kertyvän tulevana vuonna 2,74 miljardia euroa. Tämä on 5,4 prosenttia kuluvan vuoden ennustetta enemmän. Vuosien 2019 ja 2020 kunnallisverotulokasvuun vaikuttaa kuitenkin verohallinnon verokorttiuudistus sekä tulorekisterin ilmoitusongelmat, jotka siirtävät verotilityksiä vuodelta 2019 vuodelle 2020. Tästä syystä verotulojen kasvuprosentti vuonna 2020 antaa verotulokertymästä todellisuutta positiivisemman kuvan. Kunnallisveron kasvuksi vuodesta 2018 vuoteen 2020 ennakoidaan yhteensä 6,2 prosenttia, joka kuvaa paremmin veropohjan todellista kasvuvauhtia.

Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 600 miljoonaa euroa, eli 1,7 prosenttia vuoden 2019 ennustetta enemmän. Kiinteistöverotulon tuotoksi on arvioitu 283 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroprosentit ehdotetaan Helsingissä pidettäväksi vuoden 2019 tasolla.

- Kunnallisverotulojen ja yhteisöverojen ennusteeseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä tulevana vuonna ja myös pidemmälle aikavälille tulevina vuosina. Maailmantalouden tapahtumat ja suhdanteiden yleinen heikkeneminen vaikuttavat myös Helsingin talousnäkymiin. Kasvavan kaupungin talous on jo itsessään kovalla koetuksella. Terve talous on kestävän kasvun elinehto ja kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin tärkein tehtävä, pormestari Jan Vapaavuori painottaa.

Peruspalveluiden valtionosuudet kasvavat 280 miljoonan euron tasoon vuonna 2020. Valtionosuuden noin 80 miljoonan euron kasvusta merkittävä osa kompensoi joko verotulojen vähennystä tai jo toteutunutta valtionosuusperusteisten kustannusten kasvua.

Helsingin valtionosuuksiin sisältyvä verotulopohjan erojen tasaus on ennakkolaskelmien mukaan vuonna 2020 ‒376 miljoonaa euroa. Helsingin maksaman verotulotasauksen kasvu on ollut viime vuosina hyvin voimakasta, sillä vuonna 2017 Helsinki maksoi tasausta -289 miljoonaa euroa.

‒ Helsingin kaupungin maksamien verotulotasausten kasvu kertoo siitä, että vetovoimainen ja menestyvä pääkaupunki hyödyttää laajasti koko maata. Pääkaupungin investoinnit kestävään kasvuun toimivat elvytyksenä koko maan suotuisalle kehitykselle tilanteessa, jossa yksityisten investointien ennakoidaan vähenevän. Helsingin vastuu koko Suomesta kasvaa ja toivon sen lisäävän ymmärrystä siitä, että pääkaupungin mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ovat koko Suomen etu, Vapaavuori sanoo.

Asukaskohtaistalainakantaa ei kasvateta, investointitaso nousee yli miljardin euron

Kaupunkistrategian mukaan investointitaso mitoitetaan siten, että lainakanta asukasta kohden ei kasva. Arvio vuoden 2020 lopun lainakannasta on 1 010 miljoonaa euroa eli 1 530 euroa asukasta kohti.  

Helsingin investointitaso nousee vuonna 2020 yli miljardin euron. Vuoteen 2019 verrattuna investointimenojen kasvu on 31,3 prosenttia. HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat 217 miljoonaa euroa ja tästä suurin yksittäinen hanke on Raide-Jokerin infran rakentaminen ja suunnittelu.

Investointiohjelma painottuu rakennetun omaisuuden kunnossapitoon, asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseen ja elinkeinoelämän edellyttämiin investointeihin sekä palveluverkon kehittämiseen. Korjausrakentamisessa näkyy erityisesti koulujen ja päiväkotien turvallisuuden ja terveellisyyden varmistaminen.

- Korjausrakentamisen ja investointien lisäksi sisäilmahaasteiden voittaminen edellyttää koko kiinteistönhoidon uudenlaista ajattelutapaa entistä kokonaisvaltaisemmalla otteella. Kaupungin tilaprosessien kuntoon laittaminen on kaupungin keskeisiä prioriteetteja. Tämän työn tueksi kaupungissa tehdään paraikaa kiinteistöstrategiaa, jonka tavoitteena on laatia kokonaisvaltainen yhteinen näkemys siitä, mihin kaupunki kiinteistönhoidollaan ja kiinteistöjen omistamisella pyrkii, Vapaavuori painottaa.

Kaupungin kasvu näkyy myös kasvavilla panostuksilla kaupungin asuntotuotantotavoitteen saavuttamiseksi. Vuonna 2018 Helsinkiin valmistui 4 843 asuntoa, ja 2019 valmistuvien asuntojen määrän arvioidaan olevan jo 6 500. Vuonna 2020 Helsinkiin arvioidaan valmistuvan 6 800 asuntoa ja 2021 jo 7 000 uutta asuntoa. Painopiste asuntorakentamisessa on Kalasataman ja Länsisataman alueilla.

Palkkakehityksessätavoitteena osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

Kaupunki jatkaa vuonna 2020 pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelman toteutusta, joka perustuu henkilöstön ja henkilöstöryhmien palkkaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa.

Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu vuoden 2020 talousarvioon yhteensä 5 miljoonaa euroa. Palkkakehityssuunnitelman valmistelussa on kuultu henkilöstöjärjestöjä.

Tulevana vuonna palkkakehityssuunnitelmalla huomioidaan erityisesti terveysasemien tilannetta osaavan henkilöstön saamiseksi erityisesti terveyskeskuslääkäreiden, terveyden- ja sairaanhoitajien sekä perus- ja lähihoitajien palkkoja kehittämällä.

Myös kaupungilla käytössä oleva tulospalkkiojärjestelmä uudistetaan vuoden 2020 aikana ja hyvästä työsuorituksesta palkitsemisen lisäämiseen kannustetaan.

Talousarvioehdotuksenkäsittelyaikataulu: 7.10. ja 28.10. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotusta. 13.11. ja 27.11. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvioehdotusta. 13.11. kaupunginvaltuusto päättää kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenteista.

Lisää aiheesta:

http://www.hel.fi/talousarvio

Pormestarin talousarvioehdotus 2020 (suomi-ruotsi)

Pormestarin talousarvioehdotuksen 2020 tiivistelmän verkkoversio ja pdf-versio