Luonnonhoidon työt alkavat Uutelan alueella

Vuosaari
20. helmikuuta 2020
Uutelan luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan liittyvät työt aloitetaan alkuvuodesta 2020. Huonokuntoisia puita poistetaan metsiköistä ja metsän tiheimpiä osia harvennetaan. Myös niittyjen umpeutumista torjutaan poistamalla puustoa niityiltä ja niihin liittyvien ojien reunoilta.

Uutelan luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan liittyvät työt aloitetaan alkuvuodesta 2020. Huonokuntoisia puita poistetaan metsiköistä ja metsän tiheimpiä osia harvennetaan. Myös niittyjen umpeutumista torjutaan poistamalla puustoa niityiltä ja niihin liittyvien ojien reunoilta.

Vaarallisia puita sekä maisemaa peittävää vesakkoa poistetaan erityisesti pihojen ja kulkureittien lähistöltä. Hoitotyöt parantavat metsään jäävien puiden elinvoimaisuutta ja parantavat niiden kerroksellisuutta.

Työt perustuvat 28.11.2018 kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksyttyyn Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmaan 2018–2026 ja siihen liittyvään Uutelan luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan 2018–2027. Suunnitelman toimenpiteet on sovittu ja katselmoitu yhdessä luontojärjestöjen kanssa.

Luonnonhoidon tavoitteena on pitää metsiköt mahdollisimman monimuotoisina ja puustoltaan elinvoimaisina ulkoilualueina. Reittien varsilla ja pihojen läheisyydessä kiinnitetään erityistä huomiota asukkaiden ja ulkoilijoiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

Arvokohteetsäilyvät koskemattomina ja luonnontilassa – joka nurkkaa ei käsitellä

Osa suunnittelualueesta jää kokonaan luonnontilaan. Luonnon arvokohteet säilyvät koskemattomina ja osaa hoidetaan arvokkaiden ominaispiirteiden vaatimalla tavalla. Lisäksi osa asutuksesta ja kulkureiteistä kauempana sijaitsevista metsänosista säilyy luonnontilassa. Suunnitelmassa on huomioitu, että koko Uutelan alue on merkittävä lepakkoalue.

Uusialuonnonsuojelualueita suunnitellaan

Uutelaan tullaan lähivuosina perustamaan uusia luonnonsuojelualueita ja vanhoja alueita laajennetaan. Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelman uudet alueet on rajattu tämän suunnitelman ulkopuolelle lukuun ottamatta ulkoilureitteihin rajautuvia reunavyöhykkeitä.

Metsiin jätetään kaiken ikäisiä puita ja myös eriasteista lahopuuta. Tiheiköitä ja pensaita säästetään eläinten piilopaikoiksi sekä maisemaa monipuolistamaan. Lintujen pesintäkaudella 1.4.–31.7. ei tehdä harvennus- eikä pienaukkohakkuita.

Helsingin kaupunki on sitoutunut noudattamaan toimenpiteissään luonnonhoidon linjauksen ja luonnon monimuotoisuus -ohjelman pääperiaatteita.

Kuvassa Uutelan metsää vuonna 2017, kuvaaja Jan Salonen.