Malmin lentokentän alueen rakentaminen edistää Hiilineutraali Helsinki -ohjelman tavoitteita

Uutta Helsinkiä
12. maaliskuuta 2020
Ilmakuva Malmin lentokentän alueesta kesällä 2018

Malmin lentokentän alueelle rakennetaan noin 30 vuoden aikana 25 000 asukkaan ja 2000 työpaikan uusi kaupunginosa. Uuden alueen rakentaminen ilmastoviisaalla tavalla tukee Helsingin hiilineutraaliustavoitteita. 

Tiiviillä kaupunkirakenteella pystytään tarjoamaan kattavaa joukkoliikennettä ja siten pienentämään liikkumisen päästöjä. Kentän alueelle suunnitellaan kahta uutta pikaraitiotietä. Näistä ensimmäisenä toteutettavan eli Viikki–Malmi -pikaraitiotien yleissuunnittelu on käynnissä ja rakentamisen on tarkoitus alkaa tämän vuosikymmenen lopussa.

Uusille alueille pystytään suunnittelemaan moderneja, ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Niiden avulla pystytään pienentämään lämmityksen aiheuttamia päästöjä huomattavasti. Kaupungin teettämä hiilineutraalin Malmin lentokentän alueen energiaselvitys valmistui marraskuussa 2019. Selvitys sisältää erilaisia energiajärjestelmän skenaarioita, joiden pohjalta alueen suunnittelu- ja energiaratkaisuja voidaan ohjata ja kehittää. Selvityksen mukaan kannattaisi rakentaa uusiutuvaa energiaa ja hukkalämpöä nykyistä paremmin hyödyntävä energiajärjestelmä. Myös maalämmön merkitys korostui. Suunnittelutyötä jatketaan tehdyn selvityksen pohjalta.

Uudisrakentamisessa rakennusten energiankulutusta voidaan pienentää merkittävästi. Samoin rakennusmateriaalien valinnoilla – esimerkiksi puurakentamista lisäämällä – voidaan vaikuttaa koko alueen ilmastoystävällisyyteen.

Esirakentamisen päästöt jakaantuvat 30 vuoden ajalle

Ennen varsinaisen katujen ja muun infrastruktuurin sekä talonrakentamisen alkamista alueella tehdään esirakentamista, eli luodaan ja parannetaan rakentamisedellytyksiä. Kaupungin tänä vuonna teettämän päästölaskentaselvityksen mukaan alueen esirakentamisen päästöt tavanomaisilla menetelmillä vuosina 20202050 olisivat yhteensä 340 kilotonnia hiilidioksidi ekvivalenttia (eq).

Kuinka paljon 340 kilotonnia 30 vuodessa on verrattuna muihin Helsingin päästölähteisiin?

Malmin esirakentamisen päästöt tavanomaisilla menetelmillä 30 vuoden ajalla (2020-2050) ovat yhteensä 340 kilotonnia eli 11,3 kilotonnia vuodessa. 

Vuonna 2018 Helsingin kaupungin kokonaispäästöt olivat 2 559 kilotonnia.*

  • Malmin esirakentamisen vuosipäästöt suhteessa kaupungin kokonaispäästöihin vuodessa olivat noin puoli prosenttia (0,44%).

Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on vuodessa 10 kilotonnia hiilidioksidia.

  • Malmin esirakentamisen vuosipäästöt vastaavat 1130 suomalaisen keskimääräistä vuotuista hiilijälkeä.

Vuonna 2015 Helsingin kaupungin liikenteen hiilidioksidipäästöt olivat 600 kilotonnia.

  • Malmin esirakentamisen vuosipäästöt suhteessa Helsingin liikenteen päästöihin vuodessa olivat noin kaksi prosenttia (1,9%).

Vuonna 2015 Helsingin kaupungissa henkilöautojen päästöt olivat noin 325 kilotonnia.

  • Malmin esirakentamisen vuosipäästöt suhteessa Helsingin henkilöautoliikenteen päästöihin vuodessa olivat noin 3,5 %:a.

Malmin lentokentän alueen esirakentaminen pyritään toteuttamaan suurelta osin uusilla, vaihtoehtoisilla ratkaisuilla. Tavoitteena on, että esirakentamisen hiilidioksidipäästöt jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin kaupungin tilaamassa alustavassa laskennassa on arvioitu.

* Lähde: Helsingin ympäristötilasto

Hiilineutraalin Malmin lentokentän alueen energiaselvitys

Esirakentamisen päästöt -raportti