Malmin entisen lentokentän alueella tutkitaan maaperää ja tehdään luontoselvityksiä

Malmi
05. kesäkuuta 2020
Helsingin kaupunki tekee kesällä 2020 maaperätutkimuksia ja luontoselvityksiä Malmin entisen lentokentän ympäristössä. Tutkimukset tukevat alueen esirakentamisen suunnittelua ja asemakaavoitusta.

Helsingin kaupunki tekee kesällä 2020 maaperätutkimuksia ja luontoselvityksiä Malmin entisen lentokentän ympäristössä. Tutkimukset tukevat alueen esirakentamisen suunnittelua ja asemakaavoitusta.

Kierrätyskasvualustaa voidaan käyttää hyödyksi tulevassapuistorakentamisessa

Maaperätutkimuksia tehdään lentokentän ympäristössä 8.−12.6.2020 kello 7–17 välisenä aikana. Näytteenotto toteutetaan kaivinkoneella. Tutkimuksilla selvitetään alueen pintamaiden kierrätysmahdollisuudet. Kierrättämisellä säästetään neitseellisiä luonnonmaa-aineksia, vältetään kaivettavien maa-ainesten sijoittamista maankaatopaikalle sekä vähennetään maa-ainesten kuljetuksia ja niistä johtuvia hiilidioksidipäästöjä. Tutkimusten yhteydessä alueelta otetaan myös sulfidisavi- ja maaperänäytteitä, joiden avulla saadaan tietoa alueen rakentamista varten.

Viheralueiden suunnittelun yhtenä tärkeänä, kestävän kehityksen mukaisena lähtökohtana on nykyisen kasvillisuuden ja maaperän koostumuksen selvittäminen. Jos maa-ainesten ravinne- ja hivenainepitoisuudet sekä maan rakenne ovat sopivia, voidaan Malmin pintamaita hyödyntää tulevaisuudessa alueen puistorakentamisessa. Kierrätykseen voivat sopia sekä elolliset pintamaat että syvemmältä saatavat elottomat kaivumaat. Pintamaan siemenpankki tarjoaa mahdollisuuden muodostaa monimuotoisia kaupunkiniittyjä.

Malmin alueen maaperätutkimukset tukevat alueen esirakentamisen suunnittelua. Tutkimusten tilaajana on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) ja maastotyöt tekee Ramboll Finland Oy. Näytteenottopaikat on merkitty alla olevaan karttaan. 

Kartta maaperätutkimusten sijainnista.

Luontoselvityksistäaineistoa suunnittelutyön avuksi 

Kesäkaudella 2020 Malmin lentokentän alueen kenttä- ja lähialueilla tehdään luontoselvityksiä lahokaviosammaleen esiintymisestä, alueen kasvillisuudesta ja lepakoista. Selvitykset kohdistuvat lentotoiminnan vuokra-alueen ulkopuolelle. Selvitykset valmistuvat aikaisintaan loppuvuodesta.

Lahokaviosammalselvityksen tavoitteena on selvittää mahdolliset lahokaviosammaleen esiintymispaikat vireillä olevien Lentoasemankortteleiden ja Energiakortteleiden asemakaava-alueilta. Kasvillisuusselvityksen tavoitteena on kartoittaa Malmin kentän ja sen lähiympäristön kasvillisuus nykytilan dokumentoimiseksi sekä asemakaavatyön ja muun alueen kehittämisen lähtöaineistoksi. Aikaisempina vuosina laadittuja lepakkoselvityksiä jatketaan tänä vuonna. Lepakkoselvityksen tavoitteena on selvittää lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä ruokailualueet. Selvitykset tehdään aikaisemman selvityksen osa-alueilla, joissa lepakoita on havaittu, sekä alueilla, joissa asemakaavoitus on ajankohtaista.

 

Lisätietoja maaperätutkimuksista:

Lisätietoja luontoselvityksistä: