Merellistä asumista veden päällä ja metsäkaupunkia Vartiokylänlahdelle - Vartiokylänlahden alueen tulevaisuuden suuntaviivat päätöksentekoon

Vuosaari
25. syyskuuta 2020
Itäkeskuksen ja Vuosaaren väliin sijoittuvan Vartiokylänlahden molemmille puolille Puotilanrantaan, Rastilanrantaan ja myöhemmässä vaiheessa Rastilan kartanon alueelle suunnitellaan uutta asumista yhteensä noin 7500 asukkaalle. Uudet merelliset ja toiminnallisesti monipuoliset asuinalueet kytkeytyvät metroon ja täydentävät nykyistä kaupunkirakennetta. Itäisestä saaristosta Östersundomiin asti ulottuva Itä-Helsingin kulttuuripuisto toimii koko lahden pituisena yhtenäisenä virkistysalueena. Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet ovat käsittelyssä kaupunkiympäristölautakunnassa 29.9.2020, ja niissä päätetään alueen täydennysrakentamisen ja virkistysalueiden tulevien vuosien tavoitteista.

Itäkeskuksen ja Vuosaaren väliin sijoittuvan Vartiokylänlahden molemmille puolille Puotilanrantaan, Rastilanrantaan ja myöhemmässä vaiheessa Rastilan kartanon alueelle suunnitellaan uutta asumista yhteensä noin 7500 asukkaalle. Uudet merelliset ja toiminnallisesti monipuoliset asuinalueet kytkeytyvät metroon ja täydentävät nykyistä kaupunkirakennetta. Itäisestä saaristosta Östersundomiin asti ulottuva Itä-Helsingin kulttuuripuisto toimii koko lahden pituisena yhtenäisenä virkistysalueena.  Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet ovat käsittelyssä kaupunkiympäristölautakunnassa 29.9.2020, ja niissä päätetään alueen täydennysrakentamisen ja virkistysalueiden tulevien vuosien tavoitteista.

Uusia koteja merenrantaan 7500 asukkaalle

Itäkeskuksen ja Vuosaaren väliin sijoittuva Vartiokylänlahti on tulevaisuudessa yksi merkittävä Itä-Helsingin alue, jossa kaupunki kasvaa ja tiivistyy. Uudet asuinalueet rakentuvat hienoon ympäristöön, jossa yhdistyy merellinen luonto ja kahden kartanon muokkaama kulttuurimaisema. Alueen tasapainoisen kehittymisen varmistamiseksi ja nykyisten arvokkaiden ominaispiirteiden säilymiseksi on laadittu suunnitteluperiaatteet, jotka ohjaavat alueen tulevaa asemakaavoitusta.

Suunnitteluperiaatteiden keskeinen tavoite on toteuttaa Vartiokylänlahdelle laadukasta uutta asumista, joka lisää Itä-Helsingin vetovoimaa haluttuna asuinympäristönä. Alueelle on tulossa kolmelle omaleimaiselle asuinalueelle uusia koteja yhteensä noin 7500 asukkaalle. Asumisen lisäksi varaudutaan kolmen päiväkodin rakentamiseen, koulujen laajentamiseen sekä alueen palveluiden lisäämiseen ja kehittämiseen. Vartiokylänlahden yli kuuden kilometrin pituinen rantaviiva on jatkossa entistä paremmin kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa.

Suunnittelu ja rakentaminen ajoittuvat2020- ja 2030-luvuille

Suunnitteluperiaatteiden hyväksymisen jälkeen suunnittelua jatketaan. Rakentaminen Puotilanrannassa ja Rastilanrannassa voisi alkaa arviolta 2025.

Rastilan leirintäalue jatkaa ensimmäisessä vaiheessa toimintaansa ja sen toimintaedellytyksiä parannetaan lisäämällä alueella mahdollisuuksia kestävän matkailun kehittämiseen. Rastilan kartanon alueen tarkempi suunnittelu käynnistyy vasta, kun päätös leirintäalueen siirtämisestä on tehty.

Painopisteinä ilmastopäästöjen vähentäminenja lahden luonto

Työssä on ensimmäistä kertaa Helsingissä arvioitu elinkaaren aikaisia ilmastopäästöjä koko asuinalueen tasolla ja määritelty tehokkaita keinoja niiden vähentämiseksi. Erityisesti alueellinen maalämpöratkaisu voi tuottaa merkittäviä päästövähennyksiä uusilla asuinalueilla.

Asukkailta eri vaiheissa saadun palautteen pohjalta laadittiin tarkempia selvityksiä mm. maisemahistoriasta, matkailun vaikutuksista ja luontoarvoista. Tärkeä kysymys suunnittelussa on ollut Vartiokylänlahden monimuotoisen luonnon ja kulttuurihistoriallisten kerrostumien säilyminen samalla, kun uusia asuinalueita rakennetaan ja virkistysalueita kehitetään kasvavalle asukasmäärälle.

Koska rakentamisen myötä kaupunkiluontoa alueella myös menetetään, edellyttää Vartiokylänlahden suunnittelu jatkossa vahvaa ekologista näkökulmaa. Vartiokylänlahdelle on laadittu kaupunkiekologinen suunnitelma, jonka avulla rakentamisen haittavaikutuksia lievennetään aktiivisesti osana uusien alueiden suunnittelua ja rakentamista. Suunnitteluperiaatteissa ehdotetaan mm. heikosti toimivan ekologisen yhteyden korjaamista Vuosaaren sillan alikulun kohdalla.

Linkki kaupunkiympäristölautakunnan esityslistaan 29.9.2020.

Linkki 3D-kaupunkimalliin Vartiokylänlahden suunnitelmista.

Linkki 3D-kaupunkimallista tehtyyn

.