Kaavamuutos mahdollistaisi purkavan uudisrakentamisen Mellunmäen metroaseman kupeessa

Mellunkylä
04. marraskuuta 2020
Havainnekuva purkavasta uudisrakennushankkeesta Mellunmäessä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 3.11.2020 kaavamuutoksen, joka antaa mahdollisuuden purkaa vanhoja kerrostaloja uusien rakennusten tieltä Mellunmäen metroaseman lähellä.

Tavoitteena on suunnitella alueelle uudisrakentamista siten, että nykyiset asuinrakennukset puretaan ja korvataan uudella korkeammalla ja tiiviimmällä rakentamisella. Korttelin asuinrakennusoikeus noin kuusinkertaistuu nykyisestä ja avoin korttelirakenne muuttuu kantakaupunkimaiseksi puoliumpinaisten korttelien kokonaisuudeksi. Pääasiallinen käyttötarkoitus on edelleen asuminen.

Mellunmäentiellä varaudutaan lisäksi pikaraitiotieyhteyteen (Raide-Jokeri II). Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärelle Mellunmäen keskustaa täydentämään rakentuu elävä, viihtyisä ja monimuotoinen kaupunkikortteli.

Kaavaratkaisu mahdollistaa tiiviiden kantakaupunkimaisten kaupunkikorttelien rakentamisen ja merkittävästi lisää uutta asuntokerrosalaa Mellunmäen keskustaan metroaseman viereen sekä suunnitellun pikaraitotielinjauksen (Raide-Jokeri II) varrelle. Kaavaratkaisu on tehty, koska kaupungin tavoitteena on lisätä täydennysrakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja kaavamuutosta hakeneilla asunto-osakeyhtiöillä on tavoitteena kehittää omistamiensa tonttien maankäyttöä purkavan uudisrakentamisen keinoin.

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n ja Asunto Oy Pallaksentie 1:n tontteja 47201/2 ja 47201/3, osoitteessa Mellunmäentie 2 ja 4, Ounasvaarantie 2 ja 4 sekä Pallaksentie 1. Lisäksi asemakaavan muutos koskee Pallaksentien, Ounasvaarantien ja Mellunmäentien katualueita sekä Mellunmäentien eteläpuolella sijaitsevaa viheraluetta.

Asemakaavan muutos jatkaa matkaansa seuraavaksi kaupunginhallitukseen.

Asemakaavan muutoksen selostus

Kuva: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen / Arkkitehtipalvelu Oy