Mellunkylän visiotyö sekä Kontulan, Mellunmäen ja Vesalan suunnitteluperiaatteet ohjaavat alueen jatkosuunnittelua

Mellunkylä
12. marraskuuta 2020
Havainnekuva Mellunkylän visiosta

Mellunkylälle on valmistunut visiotyö, joka ohjaa alueen jatkosuunnittelua. Visiotyössä hahmotellaan Mellunkylän uudistamisen väyliä ja vaihtoehtoja.

Visiossa esitellään neljä aluekohtaista visiota Mellunkylästä: kaksi visiota luovat tarkemman katsauksen Kontulankaaren sekä Kontulantien ympäristöihin. Kurkimäen teollisuusalueen sekä Mellunmäen metroaseman ympäristön osalta esitellään kevyemmät periaatteelliset visiot.

Kontulan keskus ei sisälly visioon, sillä siitä on laadittu erillinen arkkitehtuurikilpailu. Kontulan uudistus on silti huomioitu visioita laadittaessa. Samaan tapaan Mellunmäen asemanseudun visio kuvataan periaatteellisella tasolla käynnissä olevan asemakaavamuutostyön vuoksi.

Mellunkylän visiotyö perustuu aiemmin tehtyihin selvityksiin, muun muassa viime vuonna tehtyyn Mellunkylän kävely- ja pyöräily-ympäristön ja kaupunkitilan selvitykseen, johon sisältyi asiantuntijahaastatteluja ja työpajoja eri asukasryhmille kuten nuorisolle, lapsille ja maahanmuuttajille.

Visiotyön laativat Uusi kaupunki Kollektiivi Oy:n ja Aluekehittämistoimisto MDI:n muodostava monialainen yhteenliittymä.

Mellunkylän visio 2035 (pdf)

Suunnitteluperiaatteet ohjaavat asemakaava- ja liikennesuunnittelua

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi syyskuussa suunnitteluperiaatteet Kontulan, Mellunmäen sekä Vesalan täydennysrakentamiseksi. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat myöhemmin tapahtuvaa asemakaava- ja liikennesuunnittelua, jonka aikana täydennysrakentamisen ratkaisut tarkentuvat.

Tärkeänä osana suunnitteluperiaatteita on olemassa olevaa rakennuskannan täydentäminen. Monipuolisen asuntokannan lisäksi kehitetään vehreää, turvallista ja viihtyisää kävelyn ja pyöräilyn ympäristöä, sekä hyviä yhteyksiä ympäröiville virkistysalueille.

Metrokortteleita kehitetään keskeisinä julkisen liikenteen solmukohtina sekä tiiviinä ja monipuolisina kaupunginosakeskuksina, jossa sijaitsee asumista sekä kaupallisia ja julkisia lähipalveluita. Suunnitteluperiaatteissa varaudutaan Vantaan raitioyhteyden ja Raide-Jokeri II:n rakentumiseen ja täydennysrakentaminen painottuu ratikkakaduiksi kehitettävien teiden varteen.

Tavoitteena on, että keskustan viihtyisät julkiset ulkotilat tukevat alueen yhteisöllistä ja elävää kaupunkikulttuuria.

Mellunkylä on yksi Helsingin kaupunkiuudistuskohteista. Kaupunkiuudistus on työkalu, jolla Helsinki pyrkii toteuttamaan strategista tavoitettaan ehkäistä asuinalueiden eriytymistä. Kaupunkiuudistuksen tavoitteena on parantaa asuinalueiden palveluja, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta sekä mahdollistaa laadukas täydennysrakentaminen. Kaupunkiuudistus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyönä kaikkien Helsingin toimialojen sekä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kesken.

Kontulan kerrostaloalueen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (pdf)
Kontulan suunnitteluperiaatteiden lähtökohtia (pdf)

Mellunmäen ja Vesalan kerrostaloalueiden täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (pdf)
Mellunmäen ja Vesalan suunnitteluperiaatteiden lähtökohtia (pdf)

Kuva: Havainnekuva visiotyöstä. JADA Oy.