Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Elielinaukion suunnitteluperiaatteet.

Keskusta
18. marraskuuta 2020
Ilmakuva Elielinaukion alueesta

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 17.11.2020 kokouksessaan Elielinaukion suunnitteluperiaatteet. Suunnittelun tavoitteena on täydentää aluetta rakentamisella sekä eheyttää ja elävöittää kaupunkirakennetta vastaamaan kaupunkilaisten ja vierailijoiden, kehittyvän keskustan sekä kiinteistöjen tulevaisuuden tarpeita, alueen arvokas ympäristö huomioiden. Lisäksi alueen jalankulkuvirtojen sujuvuutta parantavia toimenpiteitä ja pyöräpysäköinnin lisäämistä alueella tutkitaan.

Alkuperäisestä ehdotuksesta poiketen päätettiin, että Vltava-rakennuksen eteläiset julkisivut ja sen diagonaalilinja tulee huomioida alueen rakentamisen suunnittelussa, sillä se on viimeinen muistuma alueen ratapihatoiminnasta. Rakennuksen arvokkaita piirteitä ovat sen alkuperäiset säilyneet julkisivut etelässä ja lounaassa. Rakennus tulee ensisijaisesti säilyttää suunnitteluratkaisun niin mahdollistaessa, tai vaihtoehtoisesti sen arvokkaimmat osat tulee säilyttää osana tulevaa kokonaisuutta.

Samoin ehdotuksesta poiketen päätettiin, että Postikatu muuttuu kävelypainotteiseksi kaduksi. Suunnittelun yhteydessä selvitetään kuitenkin vielä erikseen, kuinka liikenne Mannerheimintieltä Kaivokadulle ja Kaivokadulta Mannerheimintielle on mahdollista järjestää. Ennen lopullista päätöstä liikenneratkaisusta selvitetään eri vaihtoehtojen vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja keskustan saavutettavuuteen tinkimättä viihtyisän kaupunkitilan ja koko kaupungille tarpeellisen uuden toimitilarakentamisen tavoitteista.

Alueen suunnittelun pohjaksi on laadittu suunnitteluperiaatteet. Periaatteiden lähtökohtina ovat Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, Helsingin yleiskaava 2016, maanalainen yleiskaava, Helsingin kaupunkistrategia, Hiilineutraali Helsinki 2035 ja Keskustavisio. Lisäksi suunnittelun pohjaksi on laadittu selvityksiä kulttuuriympäristön arvoista sekä teknisistä lähtökohdista. Suunnittelun pohjaksi on myös analysoitu alueesta tehtyjen kyselyiden aineistoja. Selvityksiä tarkennetaan suunnittelun edetessä.

Periaatteiden tavoitteena on ohjata suunnittelua siten, että alueen ominaispiirteet toimivat lähtökohtina alueen kehittämissä. Keskeisimmät alueen suunnittelua ohjaavat elementit ovat arvokas ympäristö ja liikenteelliset lähtökohdat, erityisesti alueen kävely-ympäristö. Lisäksi alueen tulee tukea ympäristön toiminnallisia piirteitä keskusta-alueena ja merkittävänä joukkoliikenteen solmupisteenä. Tavoitteena on myös varmistaa uudisrakentamisen ja julkisen tilan riittävä laatu. Alueen kehittämisen lähtökohtana on, että nykyinen Elielinaukion bussiliikenne saadaan sijoitettua Kampin terminaaliin.

Suunnitteluperiaatteet ohjaavat alueesta järjestettävää ideakilpailua. Kilpailun pohjalta laaditaan alueen asemakaavan muutos.

Elielinaukion ja Asema-aukion suunnitteluperiaatteet (aukeaa PDF)