Hämeenlinnanväylän ja Kuninkaantammen eritasoliittymän suunnitelmaluonnoksia esitellään verkkotilaisuudessa 16.12.

Kuninkaantammi
16. joulukuuta 2020
Hämeenlinnanväylä (Vt3) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä sisääntuloväylistä. Tiellä on ajoittain ruuhkaa Kannelmäen ja Kaivokselan välillä ja liikenne aiheuttaa meluhaittaa. Kuninkaantammen uuden asuinalueen rakentaminen on edennyt, mikä edellyttää uuden eritasoliittymän rakentamista. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Helsingin kaupungin ja Vantaa kaupungin laati-mia tie- ja katusuunnitelmia esitellään joulukuussa järjestettävässä verkkotilaisuudessa. Tilaisuudessa kerrotaan myös liikenneväylien asemakaavoituksen tilanteesta.

Hämeenlinnanväylä (Vt3) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä sisääntuloväylistä. Tiellä on ajoittain ruuhkaa Kannelmäen ja Kaivokselan välillä ja liikenne aiheuttaa meluhaittaa. Kuninkaantammen uuden asuinalueen rakentaminen on edennyt, mikä edellyttää uuden eritasoliittymän rakentamista. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Helsingin kaupungin ja Vantaa kaupungin laatimia tie- ja katusuunnitelmia esitellään joulukuussa järjestettävässä verkkotilaisuudessa. Tilaisuudessa kerrotaan myös liikenneväylien asemakaavoituksen tilanteesta.

Hämeenlinnanväylä on vilkasliikenteinen maantie ja liikenteen sujuvuus on tärkeää Helsingistä pohjoiseen suuntautuvalle liikenteelle. Hämeenlinnanväylällä Kannelmäen ja Kaivokselan välisellä osuudella liikkuu keskimäärin noin 54 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 6 % kokonaisliikennemäärästä. Väylä on tärkeä valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta. Viime vuosina liikennemäärä on kasvanut noin 3–4 % vuosittain. Hämeenlinnanväylä on ajoittain ruuhkautunut. Yksi pullonkauloista on Kannelmäen eritasoliittymän ja Kaivokselan eritasoliittymän väli. Tulevaisuudessa Kuninkaantammen ja Myyrmäen alueen rakentaminen sekä Kaivokselan teollisuusalueen kehittäminen asuinalueeksi synnyttävät uutta liikennettä.

Hankkeen tavoitteena on liittää nykyistä ja tulevaa maankäyttöä luontevasti Hämeenlinnanväylään ja parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta. Tavoitteena on, että luonnonympäristölle ja Kaivokselan pohjavesiesiintymälle ei aiheuteta haittaa. Liito-oravien reviirit ja niiden väliset reitit otetaan huomioon suunnittelussa. Myös joukkoliikenteen ja tavarakuljetusten matka-ajan ennustettavuuden parantaminen on yksi tavoitteista. Rakennettavat meluesteet vähentävät liikenteen aiheuttamia meluhaittoja asutukselle.

Uudet kaistat ja eritasoliittymä sujuvoittavat liikennettä ja liikkumista

Hämeenlinnanväylälle suunnitellaan kolmannet kaistat Kannelmäen ja Kaivokselan välille. Lisäksi suunnitellaan uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä. Kaivokselan nykyistä eritasoliittymää parannetaan rakentamalla Helsingin suunnasta uusi ramppi Silvolan suuntaan. Suunnitelmaan sisältyy myös parannuksia Hämeenlinnanväylän bussipysäkeille sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyille. 

Vanhan Kaarelantien, Kuninkaantammen eritasoliittymän ja Kuninkaantammen asuinalueen välille suunnitellaan uusi katu, joka sijoittuu Kehä II:lle aikaisemmin varattuun maastokäytävään. Nykyisiä katuliittymiä parannetaan.  Eritasoliittymälle ja uusille kaduille laaditaan tarvittavin osin asemakaavat ja katusuunnitelmat.  Helsingin alueella asemakaavoitusta valmistellaan 26.5.2020 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan. Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus sekä osallisilta valmistelun aikana saatu palaute kaupunkiympäristölautakunnalle keväällä 2021. Vantaalla on käynnissä koko kaupungin yleiskaavan laatiminen, minkä saatua lainvoiman aloitetaan tämän suunnittelualueen asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen.

Osallistu verkkotilaisuuteen 16.12.2020 klo 18-19.30

Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus järjestetään verkkotilaisuutena vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Tilaisuudessa esitellään suunnitelmaluonnokset ja keskeiset muutokset aikaisempiin luonnoksiin nähden. Kuulijat voivat esittää tilaisuudessa kysymyksiä chatin kautta. Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams Live -tapahtumana, jota voi seurata tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tilaisuuteen voi osallistua linkin avulla, joka lisätään 14.12. seuraavalle sivulle: www.vayla.fi/uudellamaalla-suunnitteilla/vt-3-kannelmaen-ja-kaivokselan-valilla-ja-kuninkaantammen-etl

  

Uusin esittelyaineisto ja suunnitelmaluonnoksetesillä 9.-22.12.

Väylävirasto:www.vayla.fi/uudellamaalla-suunnitteilla/vt-3-kannelmaen-ja-kaivokselan-valilla-ja-kuninkaantammen-etl

Helsinki: osoitteessa hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat sekä karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi/link/8Fi1Zv

Vantaa: www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/ajankohtaiset_katu-_ja_viheraluehankkeet/myyrmaki ja osallistuvavantaa.fi

Lisätietoja suunnittelustaantavat 9.–22.12. välisenä aikana:

Uudenmaan ELY-keskus: Sami Mankonen, puh. 0295 021309, sami.mankonen@ely-keskus.fi

Helsingin kaupunki: Jukka Tarkkala, puh. 09 310 37302, jukka.tarkkala@hel.fi

Vantaan kaupunki: Teemu Vihervaara, puh. 043 826 7180, teemu.vihervaara@vantaa.fi

Ramboll Finland Oy: Lotta-Maija Salmelin, puh, 040 0941403, lotta-maija.salmelin@ramboll.fi

Palautettasuunnitelmaluonnoksista voi antaa 30.12. asti

Suunnitelmista voi esittää mielipiteen tai toimittaa lisätietoa.

Helsingin kaupunki, Liikenne- ja katusuunnittelu, Jukka Tarkkala, PL 58214, 00099 Helsingin kaupunki tai jukka.tarkkala@hel.fi