Kaupunginhallitukselta periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä

Uutta Helsinkiä
25. tammikuuta 2021
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Eteläsataman maankäytön suunnittelua jatketaan niin kutsutun keskittämisskenaarion pohjalta siten, että matkustaja-autolauttaliikenteeseen liittyvä rekkaliikenne on mahdollista lopettaa Eteläsatamassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 25.1. osaltaan periaatepäätöksen satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Eteläsataman maankäytön suunnittelua jatketaan niin kutsutun keskittämisskenaarion pohjalta siten, että matkustaja-autolauttaliikenteeseen liittyvä rekkaliikenne on mahdollista lopettaa Eteläsatamassa. Edellytyksenä on, että koko matkustaja-autolauttaliikenne loppuu Eteläsataman puolella. Tukholman matkustaja-autolauttaliikenne keskitetään Katajanokalle ja Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenne Länsisatamaan. Eteläsataman (mukaan lukien Katajanokan), Länsisataman, Jätkäsaaren, Ruoholahden ja Salmisaaren maankäytön kehittämistä jatketaan tähän periaatteeseen perustuen Helsingin Sataman toimintaedellytysten sekä järjestelyn tuottamien kokonaishyötyjen turvaamiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Länsisatamasta Länsiväylälle suunnitellaan satamatunneli, joka mahdollistaa Länsisataman toimintojen laajentamisen ja satamaliikenteen sujuvan järjestämisen.

Kaupunginhallitus päätti myös kävelykeskustan laajentamisen jatkosuunnittelun periaatteista. Ydinkeskustan kävelypainotteista aluetta esitetään laajennettavaksi monipuolistamalla toimintoja ja parantamalla kaupunkitilan laatua.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin keskustavision eli linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupungissa maankäytön ja liikkumisen jatkosuunnittelun pohjaksi. Ohjeellisina noudatettavat linjaukset toimivat maankäytön suunnittelun lähtökohtana kantakaupungin ja keskustan kortteleissa sekä puisto- ja katualueilla.

Kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat laajenevat

Kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat laajenevat ja aiemmin päätettyjen ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi äänestämään pääsee Töölön kisahallissa ja kauppakeskus Malmin Novassa.

Kaupunginhallitus määräsi 14.12.2020 Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat. Samalla kaupunginhallitus kehotti laajentamaan ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja niin, että aukioloajat olisivat vaalilain rajoissa mahdollisimman laajat. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti lisäämään äänestyspaikkoja tarpeellisilla alueilla ulkotiloihin telttaan tai konttiin.

Kaupunginkirjaston toimipisteiden kanssa on sovittu mahdollisimman pitkistä
aukioloajoista huomioon ottaen kirjastojen aukioloajat ja ennakkoäänestyksen järjestämisen edellyttämät toimet. Kauppakeskuskusten kanssa on myös sovittu aukioloaikojen pidentämisestä. Kauppakeskus Kampin ennakkoäänestyspaikka vaihdetaan kauppakeskuksen kolmannesta kerroksesta ensimmäiseen kerrokseen.

Kaupunki on selvittänyt mahdollisuutta perustaa ennakkoäänestyspaikka ulkotiloihin telttaan tai konttiin. Haasteena oli löytää ratkaisu, joka olisi kaikille äänestäjille täysin esteetön ja joka turvaisi vaalirauhan ja vaalisalaisuuden. Vaihtoehtona on etsitty mahdollisimman koronaturvallista ennakkoäänestyspaikkaa sisätiloista. Ennakkoäänestykseen soveltuva suurempi tila löytyy Töölön kisahallista, johon esitetään perustettavaksi ennakkoäänestyspaikka. Kartoitettaessa mahdollisuuksia lisätä ennakkoäänestyspaikkoja ilmeni mahdollisuus perustaa yleinen ennakkoäänestyspaikka myös kauppakeskus Malmin Novaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Sompasaaren uudisrakennuksen hankesuunnitelman

Kaupunginhallitus hyväksyi Sompasaaren uudelle asuinalueelle rakennettavan päiväkoti Sompasaaren uudisrakennuksen hankesuunnitelman.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt hankkeen toteuttamista alueellisen palvelutilaverkkotarkastelun perusteella. Päiväkoti tarvitaan osana uuden asuinalueen palvelutarjontaa. Päiväkoti Sompasaareen on tulossa noin 210 varhaiskasvatuksen tilapaikkaa.

Hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9,3 miljoonaa euroa kesäkuun 2020 kustannustasossa. Uudisrakennus ja sen leikkipiha on suunniteltu toteutettavaksi siten, että työt alkavat huhtikuussa 2022 ja tilat valmistuvat kesäkuussa 2023.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Uudenmaan liiton pyytämässä lausunnossa kaupunginhallitus toteaa, että Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet, kuten esimerkiksi kestävien liikkumismuotojen edistäminen, alueiden saavutettavuuden ja elinvoimaisuuden parantaminen sekä liikkumisen ja liikenteen turvallisuuden ja terveellisyyden edistäminen, ovat Helsingin kaupungin strategisten tavoitteiden mukaiset.

Helsinkiin konkreettisimmin vaikuttava toimenpide on joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien kehittäminen Helsingin seudulla. Keskeisiksi vaihtopaikoiksi on tunnistettu Viikki, Malmi ja Kehä III:n ja Länsimäentien liittymäalue.

Suunnitelmassa esitetään kaksi joukkoliikennejärjestelmää, joista toinen perustuu vahvasti bussiliikenteeseen ja toinen Itärataan ja Itämetroon. Kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että idän suunnan joukkoliikennettä kehitettäessä Itämetroon tukeutuminen sisältää hankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä, jotka on tunnistettava. Jos Östersundomin yleiskaava hylätään, alueen ja myös metron rakentaminen siirtyy pitkälle tulevaisuuteen. Jos Östersundomin maankäyttö toteutuu esim. Natura -rajoitteiden johdosta merkittävästi suunniteltua kevyempänä, ei metron toteuttaminen alueelle ole kannattavaa.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on kokonaisvaltainen, strateginen ja pitkän tähtäimen liikenteen suunnitelma, jossa käsitellään eri liikennemuotoja, liikenteen osa-alueita ja liikenteeseen vaikuttavia tekijöitä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa voidaan käyttää osana kuntien liikenteen ja maankäytön suunnittelua, hankkeiden taustatietoina sekä lähtökohtana Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) eri ohjelmia laadittaessa.

Kaikki kaupunginhallituksen 25.1.2021 kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.