Kaupunki jatkaa keskusteluja Uutelan luonnonhoidon muutosehdotuksista – osa töistä jatkuu tulevallakin viikolla

Vuosaari
05. helmikuuta 2021
Helsingin kaupunki jatkaa keskusteluja Uutelan virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelmasta luontojärjestöjen kanssa. Ensi viikolla Uutelassa jatketaan sellaisia töitä, joista ei ollut näkemyseroja tällä viikolla järjestetyllä yhteisellä maastokatselmuksella.

Helsingin kaupunki jatkaa keskusteluja Uutelan virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelmasta luontojärjestöjen kanssa. Ensi viikolla Uutelassa jatketaan sellaisia töitä, joista ei ollut näkemyseroja tällä viikolla järjestetyllä yhteisellä maastokatselmuksella.

Kaupunki keskeytti lähes kaikki työt Uutelassa kaksi viikkoa sitten selvittääkseen huolia, joita alueen luonnonhoitosuunnitelmasta oli esitetty. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja osa alueen asukkaista ovat olleet huolissaan alueen luontoarvoista ja metsän tunnun vähenemisestä.

Vuosaaressa sijaitseva Uutela on yksi Helsingin suosituimmista ja arvokkaimmista luonto-, virkistys- ja kulttuurihistoriallisista alueista. Osalle alueesta on suunniteltu harvennuksia ja muita luonnonhoitotöitä, joilla tähdätään alueen turvallisen ja nykyisenlaisen virkistyskäytön jatkumiseen ja myös luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Tiistaina 2. helmikuuta pidetyllä maastokatselmuksella käytiin läpi Uutelan luonnohoitosuunnitelman perusteita ja keskusteltiin mahdollisista tarkennuksista sen toteutuksessa. Maastokatselmukseen osallistui Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen, Suomen luonnonsuojeluliiton, Tringan, Vuosaari-seuran ja kaupungin edustajia.

Keskusteluissa päästiin yhteisymmärrykseen muun muassa siitä, että merkittävä osa Uutelan alueelle suunnitelluista yksittäisten puiden poimintahakkuista kohdistuu huonokuntoisiin ja turvallisuusriskejä muodostaviin puihin. Myöskin yksipuolisimpien istutusmetsien harvennuksilla voidaan saavuttaa hyötyjä metsän erirakenteiseksi kehittymisen kannalta.

Suunnitelman muista osista ja toimenpiteiden perusteluista kaupunki jatkaa vielä keskusteluja luontojärjestöjen kanssa. Järjestöjen näkökantana on ollut jo ennen luonnonhoidon suunnitelman hyväksymistä, että metsä- ja niittyalueilla tehtäviä harvennuksia ja toimenpiteitä tulisi vähentää. Katselmuksella täydennettiin niitä näkökulmia, joita järjestöt olivat tuoneet esiin suunnitteluvaiheessa, ja keskusteltiin mahdollisuuksista suunnitelmien tarkentamiseen.

Istutusmännikköä harvennetaan ensi viikolla

Kaupunki jatkaa helmikuun toisella viikolla luonnonhoitotöitä katselmuksella käytyjen keskustelujen pohjalta. Puunkaatotöitä tehdään yksipuolisessa istutusmännikössä, jonka sijainti löytyy luonnonhoidon toteutussuunnitelmasta (kuvio 160). Harvennuksella mahdollistetaan monipuolisemman metsän syntyminen.

Lisäksi alueella jatketaan yksittäisten huonokuntoisten puiden kaatamista sekä jo kaadettujen puiden ja risujen kuljettamista. Muilta osin töiden jatkamisen aikataulu on auki ja suunnitelman tarkentaminen kesken.

Luonnonhoito perustuu suunnitelmaan

Uutelan luonnonhoitotyöt aloitettiin viime vuoden alkupuolella, ja ne ovat jatkuneet vaiheittain. Työt perustuvat 28.11.2017 kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksyttyyn Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmaan ja siihen liittyvään luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan vuosille 2018–2027. Asukkaiden ja järjestöjen näkökulmia on kuultu osana suunnitelman laatimista. Suunnitelmiin ja silloisiin asukaskyselyiden tuloksiin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla

Uutelaan suunnitellut toimenpiteet eivät koske luonnonsuojelualueita tai Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa olevia alueita, joita on Uutelan pinta-alasta noin 37 prosenttia. Uutelan metsäalasta noin 85 prosenttia on toimenpiteiden ulkopuolella, eli valtaosaan Uutelan metsistä ei ole suunniteltu harvennuksia tai muitakaan töitä.

Harvennettavilla alueilla on tavoitteena muun muassa parantaa säilytettävien puiden ja kasvien kasvumahdollisuuksia ja metsän kerroksellisuutta. Alueelle jätetään eriasteista lahopuuta, ja tiheikköjä ja pensaita säästetään eläinten piilopaikoiksi. Suunnitelmana on myös palauttaa alueen vanhoja metsittyneitä niittyjä avoimiksi ja puoliavoimiksi maatalouden perinnebiotoopeiksi, jotka ovat uhanalaisia.