Luonnonhoitotyöt jatkuvat Uutelassa tällä viikolla

Vuosaari
04. maaliskuuta 2021
Helsingin kehystunnus
Helsingin kaupunki jatkaa luonnonhoitotöitä Uutelan virkistysalueella Vuosaaressa loppuviikon aikana. Suurin osa töistä on ollut keskeytettynä tammikuun lopulta lähtien töiden suunnitelmanmukaisuuden tarkastamiseksi. Nyt töitä jatketaan tarkennetun suunnitelman pohjalta.

Helsingin kaupunki jatkaa luonnonhoitotöitä Uutelan virkistysalueella Vuosaaressa loppuviikon aikana. Suurin osa töistä on ollut keskeytettynä tammikuun lopulta lähtien töiden suunnitelmanmukaisuuden tarkastamiseksi. Nyt töitä jatketaan tarkennetun suunnitelman pohjalta.

Helsingin kaupunki tekee Uutelassa luonnonhoitotöitä, joiden tavoitteena on alueen virkistyskäytön jatkuminen kestävällä tavalla sekä kulttuurimaiseman ja perinnebiotooppien säilyttäminen. Luonnonhoidon lisäksi tulevina vuosina on tarkoitus parantaa alueen reittejä, opastusta ja jätehuoltoa.

Noin vuosi sitten aloitetut luonnonhoitotyöt keskeytettiin tämän vuoden tammikuussa, kun luontojärjestöt ja osa asukkaista ilmaisivat huolta metsän tunnun ja luontoarvojen vaarantumisesta. Asiaa selvitettiin helmikuussa järjestetyllä maastokatselmuksella järjestöjen kanssa.

Katselmuksen perusteella työt ovat edenneet suunnitelman mukaisesti, mutta niiden toteutusta on mahdollista täsmentää niin, että puiden kaatamisen määrää monin paikoin vähennetään. Muutoksilla pyritään varmistamaan, että suunnitelman toteutustapa heijastaa mahdollisimman hyvin kaikkia niitä odotuksia ja tavoitteita, joita luonnonhoitoon Uutelassa kohdistuu.

Kaupunki jatkaa töitä tarkennetun suunnitelman pohjalta loppuviikon aikana.

Niittyjen ja hakamaiden säilyttäminen on keskeinen tavoite

Yksi luonnonhoidon tärkeimmistä tavoitteista Uutelassa on alueen vanhojen niittyjen ja hakamaiden ylläpito, sillä ne ovat uhanalaisia perinnebiotooppeja, joissa viihtyvien lajien elinmahdollisuudet ovat Suomessa kaventuneet. Uutelassa on helsinkiläisittäin poikkeuksellisen runsaasti niittyalueita, mutta laiduntamisen loputtua niille on kasvanut puustoa. Jotta Helsingin niittyverkoston kannalta tärkeät alueet säilyvät, niiltä täytyy poistaa vesakkoa ja nuoria puita.

Niittyjen ja hakamaiden osalta etenemissuunnitelmaa ei ole muutettu. Sen sijaan istutusmetsissä on päätetty vähentää poistettavien puiden määrää metsä tunnun ja monimuotoisuusnäkökulmien vahvistamiseksi.

Osa Uutelassa tehtävistä töistä on noin 60-vuotiaiden tasaikäisten istutusmetsien harvennuksia. Niillä tähdätään siihen, että metsän pohjakerrokseen pääsee valoa, säilytettävien puiden latvuksille jää nykyistä enemmän kasvutilaa ja metsän rakenne ajan myötä monipuolistuu. Maisemallisena tavoitteena on ylläpitää näkymiä reiteiltä metsän sisään, niittyalueille ja merelle.

Tarkennetun suunnitelman mukaan muutamilla metsäkuvioilla tehdään harvennuksen sijaan vain yksittäisten huonokuntoisten puiden poistoa, ja muutamilla kuvioilla harvennus tehdään aiottua vähäisempänä. Viljelypalstojen vierestä poistetaan varjostavia koivuja ja haapoja, mutta jätetään raitoja. Näin palstaviljely on edelleen mahdollista, kun valo riittää hyötykasvien kasvattamiseen.

Lähes 30 kuviolla, jolle oli alunalkaenkin suunniteltu vain yksittäisten puiden poistoja, puita poistetaan täsmällisemmin vain kulkureittien, tonttien ja taimikoiden läheltä. Reittien varsilta ja tontinreunoilta kaadetaan vain huonokuntoisia puita niin, että reitit ja tontit ovat normaalisääoloissa turvallisia. Metsiin jätetään maapuuta hajottajia varten.

Muilta osin luonnonhoito Uutelassa jatkuu pitkälti alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Luonnonhoito perustuu suunnitelmaan

Pääosa niistä luonnonhoitotöistä, joihin sisältyy puiden kaatamista, on tarkoitus tehdä nyt ennen lintujen pesimiskauden alkamista ja tulevana syksynä. Myöhemmin luonnonhoitoon sisältyy muun muassa vuotuista niittämistä.

Luonnonhoitotyöt Uutelassa perustuvat 28.11.2017 kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksyttyyn hoito- ja kehittämissuunnitelmaan ja siihen pohjautuvaan toteutussuunnitelmaan vuosille 2018–2027. Asukkaiden ja luontojärjestöjen näkökulmia on kuultu laajasti osana suunnitelman laatimista. Suunnitelmiin voi tutustua tarkemmin kaupungin verkkosivuilla.

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma ei koske Uutelan nykyisiä eikä suunnitteilla olevia luonnonsuojelualueita. Merkittävä osa Uutelan metsistä säilyy luonnontilaisina.