Malmin Lentoasemanpuiston kansainvälisen ideakilpailun voittaja on Crossing Horizons

Malmi
04. maaliskuuta 2021
Kuva: Maanlumo Oy ja Collaboratorio Oy.
Lentoasemanpuiston kansainvälisen ideakilpailun voittajaksi on valittu ehdotus ”Crossing Horizons”, jonka tekijöiksi paljastuivat maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy ja Collaboratorio Oy. Tuomaristo oli voittajasta yksimielinen ja esitti kiitosta puiston onnistuneesta kytkeytymisestä ympäristöönsä.

Lentoasemanpuiston kansainvälisen ideakilpailun voittajaksi on valittu ehdotus ”CrossingHorizons”, jonka tekijöiksi paljastuivat maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy ja Collaboratorio Oy. Tuomaristo oli voittajasta yksimielinen ja esitti kiitosta puiston onnistuneesta kytkeytymisestä ympäristöönsä. Toiselle sijalle sijoittui ehdotus “Runway Meadows”, jonka tekijöinä olivat Arkkitehtuuri- ja maisemasuunnittelu NYMAN & RISTIMÄKI Oy / Johanna Ristimäki ja Landscape Architect Sarianna Salminen / Sarianna Salminen. Kolmannen palkinnon sai LOCI maisema-arkkitehdit Oy ehdotuksellaan ALULA.

Voittajatyö on veistoksellisen ilmava ja kokonaisvaltainen suunnitelma, joka kiinnittyy paikan kulttuurihistorialliseen kontekstiin ja luonnonprosesseihin. Voittajatyössä puisto jakautuu neljään maisemalliseen osa-alueeseen. Näitä ovat laidunalue Fallkullan kotieläintilan vieressä, arkeologinen risteys eli kiitoteiden risteysalue Lentoasemanpuiston keskustaosassa, avointen urbaanien kenttien alue ja metsäkäytävä, joka yhdistää puiston Helsingin itäisiin viheralueisiin. Puiston uudet aktiviteetit ja rakenteet sijoittuvat neljälle olemassa olevalle kiitotielle. Lisäksi puistoon rakennetaan kenttä tapahtuma- ja urheilukäyttöön.

Puiston itäinen osa on pääosin metsäinen, muilta osin puisto on avointa maisematilaa. Maisemassa vuorottelevat erilaiset niityt, kukkulat ja hulevesipainanteet. Terminaalilta ja hangaarin tapahtuma-alueelta tarkasteltuna puisto avautuu nousevana niittypintana.

Kiitosta luontoarvojen ja kulttuurihistorianyhteensovittamisesta

Tuomaristo kiitti voittajatyötä puiston onnistuneesta kytkeytymisestä laajempaan ympäristöön. Ehdotus ottaa ympäristöönsä kantaa mielenkiintoisella tavalla ja tukeutuu samalla monipuolisesti luonnon elementteihin. Sekä olemassa olevien luontoarvojen suojelu että uusien lisääminen on tehty vakuuttavasti. Suunnitelma kiinnittyy alueen kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin, ja siinä on tarkoitus säilyttää kiitoteiden linjat puistossa erottuvina pintoina sekä kentän avoimuus terminaalin ja hangaarin edustalla. Voittajatyössä ehdotetaan, että kiitoteiden risteykseen rakennettaisiin veistoksellinen porttiaihe ja ylikulkusilta, josta voisi katsella avointa niittymaisemaa.

“Ehdotus kiinnittyy vahvasti paikkaan ja alueen historiaan, joita se tulkitsee onnistuneesti. Puistossa säilyvä avoin niittymaisema saa idyllisen luonteen ja kentän rosoista materiaalimaailmaa vahvistetaan uusin veistoksellisin elementein. Kantavana ajatuksena on ekologisen monimuotoisuuden ja ihmistoimintojen luonteva rinnakkaiselo”, arkkitehti Salla Hoppu sanoo.

 Maanlumo Oy ja Collaboratorio Oy.

Ideakilpailusta jatkosuunnitteluun

Helsingin kaupunki järjesti yhteistyössä Suomen maisema-arkkitehtiliiton MARK:n kanssa avoimen kansainvälisen ideakilpailun Lentoasemanpuiston suunnittelusta Malmin entisen lentokentän alueelle. Kilpailulla etsittiin ideaa, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla alueen kulttuurihistoria, luontoarvot ja ekologinen monimuotoisuus.

Kilpailuun saapui 34 ehdotusta 13 maasta. Kilpailutöissä oli esitetty vaihtoehtoisia ideoita ja lähestymistapoja Lentoasemanpuiston suunnitteluun. Ehdotukset olivat kauttaaltaan korkeatasoisia ja tarjosivat mahdollisuuden tarkastella monipuolisesti puiston tulevaa roolia rakentuvan alueen keskiössä. Parhaissa kilpailuehdotuksissa onnistuttiin yhdistämään alueen luontoarvot, kulttuuriympäristö sekä monipuoliset toiminnot osaksi identiteetiltään vahvaa ja omintakeista puistoa. Kaikkiin kilpailuun tulleisiin ehdotuksiin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/lentoasemanpuisto.

Lentoasemanpuiston suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisella kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Jatkosuunnittelussa hyödynnetään myös muita palkittuja ehdotuksia.

Suunnitelmalla ohjataan myös entisen lentokentän alueen väliaikaiskäyttöä, vaikka alue valmistuu kokonaisuudessaan vasta 2040-luvulla. Niin nykyiset kuin uudet malmilaiset pääsevät nauttimaan kilpailun tuloksista, sillä niitä hyödynnetään väliaikaisen sekä lopullisen käytön suunnittelussa.

Lisätietoja 

Lentoasemanpuiston kilpailusivut: hel.fi/lentoasemanpuisto  

 

Malminverkkosivut: www.uuttahelsinkia.fi/fi/malmi