Helsinki on liittynyt mukaan Euroopan komission Green City Accord -aloitteeseen

Uutta Helsinkiä
10. maaliskuuta 2021
Green City Accord (GCA) on Euroopan komission aloite, jonka tavoite on parantaa ja edistää kaupunkien ympäristön terveellisyyttä EU:n alueella. GCA:n visiona on terveempi, puhtaampi ja vihreämpi kaupunki, jossa kaupunkilaisilla on ympäristön osalta turvallista asua ja työskennellä ja jossa ympäristö edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Green City Accord (GCA) on Euroopan komission aloite, jonka tavoite on parantaa ja edistää kaupunkien ympäristön terveellisyyttä EU:n alueella. GCA:n visiona on terveempi, puhtaampi ja vihreämpi kaupunki, jossa kaupunkilaisilla on ympäristön osalta turvallista asua ja työskennellä ja jossa ympäristö edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Kestävää kehitystä tuetaan kaupungin toiminnassa aina kaupunkisuunnittelusta energiantuotantoon, liikennesuunnitteluun, jäte- ja vesihuoltoon sekä ympäristönsuojeluun.

”Helsinki toimii monin tavoin edistääkseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja kaupungin kestävää kehitystä. Green City Accord on aloite, jolla voimme tiivistää yhteistyötä eri maiden kanssa Euroopan alueella. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää, kun etsitään ratkaisuja muun muassa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin kaupungeissa. Haluamme sekä oppia muilta, että kertoa omista kokemuksistamme”, sanoo apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Allekirjoittamalla aloitteen Helsinki sitoutuu toteuttamaan aktiivisia toimia viiden eri tavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet ovat

1. iImanlaadun merkittävä paraneminen mahdollisimman pian pohjaten WHO:n ohjeistukseen ja EU:n ilmanlaatustandardeihin,

2. vedenlaadun merkittävä parantaminen eri vesimuodostumissa (esim. järvet, purot, joet, rannikkovedet) ja kestävä vedenkäyttö,

3. kaupunkiluonnon monimuotoisuuden suojelu ja parantaminen sisältäen viheralueiden määrän ja laadun kaupungissa ja urbaanien ekosysteemien vähenemisen pysäyttämisen sekä niiden ennallistamisen,

4. kiertotalouden ja jätteiden käsittelyn kehittäminen parantamalla merkittävästi kotitalouksien jätteidenkäsittelyä, vähentämällä jätteiden syntyä ja sijoittamista kaatopaikalle sekä lisäämällä tuotteiden uudelleenkäyttöä, korjaamista ja kierrätystä sekä

5. melusaasteen vähentäminen WHO:n suositusten mukaiselle tasolle.

Helsingissä edistetäänympäristönsuojelua ja hyvinvointia monipuolisesti

Kokonaisvaltaisten ympäristövaikutusten aikaansaamiseksi kiertotaloudella ja muilla jo käynnissä olevilla kaupungin ohjelmilla ja strategioilla on myös hyvin merkittävä rooli. Kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma on yksi merkittävimmistä kaupungin toimista ympäristön suojelemiseksi. GCA:n tavoitteita toteuttaa Helsingissä myös muun muassa Itämerihaasteen toimenpideohjelma, pienvesiohjelma ja Ilmansuojelusuunnitelma. Muita ohjelmia ovat Meluntorjunnan toimintasuunnitelma, Kierto- ja jakamistalouden tiekartta sekä valmisteilla olevat Roskaantumisen hillinnän ohjelma ja Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma.

Se miten asukkaat asuvat, käyvät töissä, koulussa tai viettävät vapaa-aikansa vaikuttaa ympäristöön ja hyvinvointiin. Siksi kaupunkisuunnittelulla on olennainen merkitys ekologisen kestävyyden toteuttamisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Maankäytön suunnittelulla on liikenteen päästöihin suora yhteys, ja siksi kaupunkia pyritään rakentamaan tiiviimmin raideyhteyksien varaan, joista on helppo liikkua jalan, pyörällä tai raiteita pitkin. Helsingissä edistetään vähäpäästöistä rakentamista, uusiutuvan energian tuotantoa ja energiatehokkuutta. Suunnittelussa varaudutaan myös tulevaisuuden haasteisiin, kuten hulevesien hallintaan. Vihertehokkuudella saadaan vehreyttä rakennettuun ympäristöön ja lisätään viihtyisyyttä.

Helsingin jäte- ja vesihuollossa toteutetaan myös GCA:n tavoitteita. Kaupungin jäte- ja vesihuollosta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) jonka strategisena päämääränä on olla ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä. Merkittäviä tavoitteita on asetettu jätteen, materiaalien ja ravinteiden kierrätys- ja hyötykäyttöasteen nostamiselle.

Kuvateksti:

Varpuspöllö Bruksvikenissä Itä-Helsingissä syksyllä 2020. Valokuva: Helsingin kaupunki/Raisa Kyllikki Ranta.

Listätietoja:

Euroopan komission Green City Accord (GCA) -aloitteen esittelysivu on englanninkielinen mutta sivulta on ladattavissa suomenkielinen esite.